نویسنده = سید محمود حسینی
طراحی و تبیین الگوی اعتماد در بانکداری الکترونیکی

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 136-155

منیژه قره چه؛ سید محمود حسینی؛ امیر مانیان


طراحی الگوی بازاریابی سیاسی در انتخابات محلی

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 15-39

بهمن حاجی پور؛ سید محمود حسینی