اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بهروز درّی‌نوکورانی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375072
b-dorisbu.ac.ir

سردبیر

دکتر غلامعلی طبرسا

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375447
g_tabarsasbu.ac.ir
0000-0000-7171-8800

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی‌اصغر پورعزت

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.pourezzat.ir/fa/
pourezzatut.ac.ir

دکتر عباسعلی حاجی کریمی

مدیریت بازرگانی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

alborz.arsheet.ir/HeyatViewPublic.php?DavarID=43659
a_hajikarimisbu.ac.ir

دکتر حسن دانائی‌فرد

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hdanaee
hdanaeemodares.ac.ir

دکتر شمس‌السادات زاهدی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

its.atu.ac.ir/profile/zahedi
szahediaut.ac.ir

دکتر احمد سرداری

مدیریت بازرگانی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی و دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=155
a_sardarishahed.ac.ir

دکتر غلامعلی طبرسا

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375447
g_tabarsasbu.ac.ir
0000-0000-7171-8800

دکتر ابوالحسن فقیهی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

faculty.srbiau.ac.ir/a-faghihi/fa#educations-data
a.faghihisrbiau.ac.ir

دکتر سعید مرتضوی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mortazavi.profcms.um.ac.ir/
mortazavium.ac.ir

دکتر اکرم هادیزاده مقدم

مدیریت دولتی دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375396
a-hadizadehsbu.ac.ir

دکتر رضا واعظی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

its.atu.ac.ir/profile/vaezi
vaeziatu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر طیبه امیرخانی

مدیریت دولتی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=390189
t_amirkhanisbu.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر مهران بادین دهش

مدیریت دولتی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

dahesh.sbugmail.com
0000-0002-1181-9287

h-index: 2  

ویراستار

دکتر مهران بادین دهش

مدیریت دولتی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

dahesh.sbugmail.com
0000-0002-1181-9287

h-index: 2  

ویراستار انگلیسی

زینب چائی‌چی

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

zeze.c70gmail.com