اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بهروز درّی‌نوکورانی
استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مدیریت صنعتی

سردبیر

دکتر غلامعلی طبرسا
استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی‌اصغر پورعزت
استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مدیریت دولتی

دکتر عباسعلی حاجی کریمی
دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مدیریت بازرگانی

دکتر حسن دانائی‌فرد
استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مدیریت دولتی

دکتر شمس‌السادات زاهدی
استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مدیریت دولتی

دکتر احمد سرداری
دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی و دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

مدیریت بازرگانی

دکتر غلامعلی طبرسا
استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مدیریت دولتی

دکتر ابوالحسن فقیهی
استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مدیریت دولتی

دکتر سعید مرتضوی
استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مدیریت دولتی

دکتر اکرم هادیزاده مقدم
دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مدیریت دولتی

دکتر رضا واعظی
استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مدیریت دولتی

مدیر داخلی

دکتر مهران بادین دهش
استادیار، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مدیریت دولتی

ویراستار

دکتر مهران بادین دهش
استادیار، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مدیریت دولتی

ویراستار انگلیسی

زینب چائی‌چی
دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

  • zeze.c70gmail.com