کلیدواژه‌ها = استعداد
طراحی و تبیین مدل مدیریت استعداد (مورد مطالعه: صنعت خودرو)

دوره 13، شماره 4، دی 1401، صفحه 61-90

10.52547/jpap.2023.223639.1110

محمدرضا ابراهیمی؛ طیبه امیرخانی؛ اکرم هادی زاده مقدم؛ مریم اخوان خرازیان


فراترکیب مدل یکپارچه مدیریت استعداد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 120-143

10.48308/jpap.2020.96694

محمد کوهی خور؛ امین رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی؛ علی اصغر پورعزت