کلیدواژه‌ها = فرایند تحلیل سلسله مراتبی
استراتژی بهینه دولت، نیروی کار و کارفرما در دوره دولت نهم

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

محمد حسین پورکاظمی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ قهرمان عبدلی؛ عبدالعزیز مراددرویش