بررسی میزان آمادگی الکترونیکی سازمان‌های دولتی برای استقرار موفق سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در کشور یمن

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

3 دانشجو دکتری، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).

چکیده

رشد و توسعه روزافزون دانش بشری و ظهور مباحثی چون مجازی‌سازی، ارتباط بهنگام و بی‌سیم باعث شده است تا سازمان‌ها بیش‌ازپیش موجودیت خود را دچار تغییر و تحول ببیند. این عوامل باعث شده است تا دنیا به شبکه‌ای از تعاملات الکترونیکی تبدیل شود و به‌دنبال آن بسیاری از رویکردهای مدیریت منابع، تغییر ماهیت دهد و در این میان موضوع مدیریت منابع انسانی الکترونیک، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کند. مدیریت منابع انسانی الکترونیک یک روش مدیریتی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این نوآوری قابلیت کاهش هزینه‌ها و بهبود خدمات، هم برای مدیریت و هم برای کارکنان را دارد. برای تحقق این موارد، سازمان‌ها باید ابتدا مدیریت منابع انسانی الکترونیک را بپذیرند و به نحو مطلوبی اجرا کنند. در این پژوهش با بررسی مدل‌های مختلف و شناسایی شاخص‌های مختلف ارزیابی آمادگی الکترونیکی کشورها و سازمان‌ها، ابعاد و شاخص‌های متناسب با ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان برای استقرار سیستم‌های مدیریت منابع انسانی الکترونیک شناسایی و استخراج شد.

کلیدواژه‌ها

 1. . اژدری، علیرضا (2009). مدیریت منابع انسانی در عصر امروز. پایگاه مقالات علمی مدیریت.
 2. حیدری، علی؛ اسماعیلی، مهدی؛ ربیعه، مسعود (1392). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر چابکی منابع انسانی در صنعت خودرو ایران. چشم‌انداز مدیریت دولتی ، شماره 15.
 3. عارف نژاد، محسن؛ فارسیجانی، حسن (1390). رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک جهت دستیابی به کلاس جهانی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 6.
 4. فتحیان، محمد (١٣٨٧). مبانی فناوری اطلاعات. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
 5. محبی، سراج‌الدین؛ طبرسا، غلامعلی (1393). بررسی رابطه دوره عمر سازمانی با ارزیابی اثربخش عملکرد دانشگاه‌ها (موردمطالعه دانشگاه‌های استان فارس و اصفهان). چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 17.
 6. محمدیان، ایوب؛ رضایی پور؛ الهام؛ خوش‌الحان، فرید؛ تقی‌زاده، علیرضا (1390). چارچوب ابعاد آمادگی الکترونیکی ملّی بر اساس رویکرد سیستمی. مدیریت فناوری اطلاعات، 3(8).
 7. نانی، سعید؛ طبرسا، غلامعلی (1394). مدیریت منابع انسانی الکترونیک: ماهیت، محتوا و کارکرد. شرکت علمی ـ پژوهشی و مشاوره‌ای آینده‌ساز ـ استان مازندران – ساری.
 8. نوری، روح‌الله؛ امام ویردی، محمود (1395). طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی شدن در سازمان‌های خدماتی ایران با استفاده از روش تئوری سازی داده بنیاد. فصلنامه مهندسی تصمیم، 1(3).
 9. Alaaraj, H & Ibrahim, F. (2014). An Overview and Classification of E-Readiness Assessment Models. International Journal of Scientific and Research Publications, 4(12).
 10. Armstrong, M. (1993). A handbook of personnel management practice. 4th ed. London: Kogan.
 11. Biesalski, E., (2005). Knowledge Management and e-human resource management: forschungzmtru in fermatik (FZI) & damler chrysler AG Plant Wörth, Karlsruhe Germany
 12. Choochote K & Chochiang K, (2015). Electronic Human Resource Management (e-HRM) of Hotel Business in Phuket. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 6(4).
 13. Economist Intelligence Unit report, Digital economy rankings 2010, (2010).
 14. Hanafizadeh, P., Hanafizadeh, M.R., & Khodabakhshi, M.R. (2009). Taxonomy of e-readiness assessement measures. International Journal of Information Management, 29(3), 189-195.doi:10.1016/j.ijimfomgt.2008.06.02.
 15. Hayton, J. C. (2005). Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A review of empirical research. Human Resource Management Journal, 15(5).
 16. Huub J.M. Ruel & Tanya V. Bondarouk & Mandy Van der Velde, (2007). The contribution of e-HRM to HRM effectiveness: Results from a quantitative study in a Dutch Ministry. Employee Relations, 29(3), 280-291.
 17. Khashman A, & Al-Ryalat H, (2015). The Impact of Electronic Human Resource Management (E-HRM) Practices on Business Performance in Jordanian Telecommunications Sector: The Employees Perspective. Journal of Management Research, 7(3).
 18. Lengnick-Hall, M.L, & Moritz, S. (2003). The impact of e-HR on the Human Resource Management Function. Jouranl of Labor Research
 19. Li M & Maolin Y, (2015). The Role of Electronic Human Resource Management in Contemporary Human Resource Management. Open Journal of Social Sciences, 3, 71-78. Published Online April 2015 in SciRes
 20. MacMillan, I. C. (1978). New business development: A challenge for transformational leadership. Human Resource Management.
 21. Mead, NR., Shoemaker, D., & Drommi, A. (2007). Maintaining IT's corporate impact through a governance framework. Cutter IT Journal.
 22. Nivlouei F, (2014). Electronic Human Resource Management System: The Main Element in Capacitating Globalization Paradigm. International Journal of Business and Social Science, 5(2).
 23. Ruikar, K., Anumba, C.J. & Carrillo, P.M., (2006). VERDICT- An e-readiness assessment application for construction companies. Automation in Construction Vol 15.
 24. Ruta, C.D. (2005). The application of change management theory to the HR portal implementation in subsidiaies of multinational corporations. Human Resource Management.
 25. Sanayei, A., Mirzaei, A. (2008). Designing a Model for Evaluating the Effectiveness of E-Hrm (Case Study: Iranian Organizations)
 26. Sanayei, A., mirzaei, A., (2008). Designing a model for evaluating the effectiveness of e-hrm (case study: iranian organizations). International journal of information science and technology, 6(2).
 27. Shashank Kumar Srivastava, (2010). Shaping Organization with e- HRM. International Journal of Innovation, Management and Technology, 1(1).
 28. Stone, L. and Lukaszewski, K. (2009). An expanded model of the factors affecting the acceptance and effectiveness of electronic human resource management systems. Human Resource Management Review 2(19),134–143.
 29. Strohmeier, S. & Kabst, R. (2009). Organizational adoption of e-HRM in Europe. Journal of Managerial Psychology, 24 (6), 482-501.
 30. Strohmeier, S. (2007). Research in e-HRM: Review and implications. Human Resource Management Review
 31. Zafar, J. and Shaukat, M. & Mat, N. (2010). An Analysis of E-Human Resource Management Practices: A Case Study of State Bank of Pakistan. European Journal of Social Sciences 15(1), 18-26.