امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش با رویکرد سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 ** کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

2 * استادیار، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).

چکیده

امروزه دانش به‌عنوان سرمایه سازمانی تلقی می‌شود و مدیریت آن اهمیت زیادی دارد. مدیریت دانش به‌عنوان یک رویکرد منظم و با برنامه برای مدیریت خلق، توزیع و به‌کارگیری دانش در سازمان برای توانمندتر‌شدن سازمان در بهبود کیفیت خدمات می‌تواند در بسیاری از موارد از سردرگمی، تکرار مکرر یک اشتباه و افزایش خسارات و هزینه‌ها جلوگیری کند. مدیریت دانش، ابزارى قدرتمند براى دستیابى به مزیت رقابتى محسوب می‌شود و تجربه نشان داده است کاربرد آن در سازمان‌ها مزایاى فراوان دارد؛ اما مسئله‌ی مهم قبل از اجرای پروژه مدیریت دانش، شناسایى وضعیت سازمان از لحاظ میزان آمادگى براى اجراى این پروژه است. پژوهش حاضر قصد دارد وضعیت آمادگی «شرکت دامداران» را برای استقرار مدیریت دانش، بررسی کند. در این مقاله ابتدا مدل ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) توصیف ‌شد؛ سپس میزان آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش توسط پرسشنامه و انجام مطالعات میدانی مشخص شد. یافته­ها نشان داد، سطح بلوغ مدیریت دانش در این شرکت، «سطح واکنش» است؛ یعنی میزان آمادگی سازمان در زمینه مدیریت دانش در پایین‌ترین سطح یعنی سطح واکنش قرار دارد. این بدان معنا است که سازمان نسبت به اینکه مدیریت دانش چیست و در بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری چه اهمیتی دارد، آگاه نیست.

کلیدواژه‌ها

 1. . احمدی، علی؛ برزین‌پور، علی‌رضا؛ کرمی، فرناز (1387). مقایسه الگوهای بلوغ مدیریت دانش، تدبیر، شماره 201، صفحه 27-21.
 2. بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره؛ حجازی، الهه (1384). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. انتشارات آگاه، تهران.
 3. حسنقلی‌پور، طهمورث؛ عابدی جعفری، حسن؛ خطیبیان، ندا (1388). سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌ها از طریق یک مدل بلوغ توسعه‌یافته مدیریت دانش. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 14، صفحه 148-121.
 4. داونپورت، تامس اچ، پروساک، لارنس (1379). مدیریت دانش، ترجمه رحمان سرشت. تهران: نشر ساپکو.
 5. رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود؛ بساق‌زاده، نرجس (1391). تأثیر فرایند تسهیم دانش و توانایی جذب دانش بر قابلیت نوآوری. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی. شماره 11.
 6. رونالد یانگ (1391). راهنمای ابزارها و فنون مدیریت دانش. ترجمه دکتر علی حسین کشاورزی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
 7. ظهیری، زهرا؛ کریمی‌خواه، جلال؛ میر غفوری، سید حبیب‌الله (1393). تعیین استراتژی مدیریت دانش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 20.
 8. قلیچ‌لی بهروز؛ حکیمی تهرانی، دل‌آرام (1392). تسهیم دانش و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی (موردمطالعه: بانک پارسیان). فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 13.
 9. Asian Productivity Organization (2013). Knowledge Management for the Public Sector.
 10. Bhatt, F.D. (2008). Knowledge management in organizations: Examining the interaction between technologies techniques, and people. Journal of knowledge management, 27, 23-37.
 11. Bonfield, P (2009).knowledge management strategy of BT Management information, 15, 22 15-25.
 12. Chang, Tsung –Han, Wang,Tien- Chain. (2009). Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management. The Journal of Information Sciences, 179, 355-370.
 13. Chang, C.M, Hsu, M.H and Yen, C.H (2012). Factors affecting knowledge management success: the fit perspective. Journal of Knowledge management, 16(6), pp. 847-861.
 14. Holt, Daniel. (2000). The Measurement of Readiness for Change: A Review of Instruments and Suggestions for Future Research. Annual meeting of the Academy of Management, Toronto, Canada.
 15. Jalaldeen, razi, karim, Mohamed. (2009). Organizational readiness and its contributing factor to adopt km processes: A conceptual model. communications of the IBIMA, 8,128-136.
 16. JB associates, Assess your knowledge management readiness (2007). Available at: http://www.jbassociates.uk.com/.
 17. Mohammadi, K. Khanlari, A & Sohrabi, B. (2009). Organizational Readiness Assessment for Knowledge management. International Journal of Knowledge Management, 5, edited by Murray E. Jennex, IGI Global.
 18. Keshavarzi, A.H. ( 2008). Barrieres and facilitatoors of knowledge sharing in the organizations. In: 1st Iranianknowledge management conference, Tehran, Iran, 2-3 Feb.
 19. Ross, Schulte. (2005). Knowledge Management in a Military Enterprise: A Pilot Case Study of the Space and Warfare Systems Command. In Creating the Discipline of Knowledge Management, Elsevier Inc, Boston, MA.
 20. Taylor, Andrew, Wright Gillian. (2000). organizational readiness for successful knowledge sharing, challenges for public sector managers, idea group inc.
 21. Wei, Chong Chin, Choy, Chong Siong, and Yew, Wong Kuan. (2009). is the malaysian telecommunication industry ready for knowledge management implementation, journal of knowledge management, 13(1), 69-87.
 22. Wiig, k, Prousak.J, (2009). Knowledge management foundation Arington: TX: Schama Hibbard, J.Knowling what we know.Information weec, October, 20, 16 -25.