پدیده پرزنتیسم: بررسی پیامدها و راهکارهای مقابله با آن

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران.

2 ** کارشناس ارشد، دانشگاه تهران.

3 *** دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

4 *** استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).

چکیده

پدیده پرزنتیسم می‌تواند یکی از مشکلات رایج در سازمان‌های امروزی باشد. این پدیده به‌صورت حضور غیر‌اثربخش فرد در سر کار به‌دلیل بیماری یا ساعت‌های کاری طولانی تعریف می‌شود. بی‌توجهی سازمان‌ها به پدیده پرزنتیسم نشان‌دهنده اهمیت اندک آن‌ها نسبت به مسئله سلامت کارکنان است. مطالعات گذشته نمایانگر این حقیقت است که پدیده پرزنتیسم اثر معناداری بر بهره‌وری دارد. پژوهش حاضر به‌منظور شناسایی پیامدهای پدیده پرزنتیسم در میان کارکنان و پرستاران «بیمارستان نمازی شهر شیراز» انجام شد. این پژوهش با به‌کارگیری روش کیفی (روش داده‌بنیاد) با انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با چهارده نفر از کارکنان و پرستاران «بیمارستان نمازی شهر شیراز» صورت گرفت که با استفاده از روش «گلوله برفی» انتخاب شده بودند. برای بررسی و تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. با توجه به نتایج این پژوهش، پیامدهای پرزنتیسم در سه سطح فرد، سازمان و جامعه، شناسایی و طبقه‌بندی شدند و درنهایت راهکارهایی برای مقابله با این پیامدها ارائه شد

کلیدواژه‌ها


 1. . رجب‌بیگی، مجتبی؛ امینی، مجید؛ علمداری، ناهید (1385). سنجش رضایت شغلی منابع انسانی در بخش دولتی و عوامل مؤثر بر آن. مدرس علوم انسانی، 10(1)، 111- 130.
 2. سالاری، مهدی؛ وفادار، زهره؛ رحمانی، رمضان؛ خاقانی‌زاده، مرتضی؛ امینی، زهرا؛ دانشمندی، محمد (1388). تأثیر اجرای نظام پیشنهادات بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شاغل در بخش مراقبت ویژه. پرستاری مراقبت ویژه، 2(1)، 7 – 13.
 3. طوسی راد، غلامرضا (1381). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شغل با میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد کرمان، ایران.
 4. قلی‌پور، آرین؛ پور‌عزت، علی‌اصغر؛ حضرتی، محمود (1388). بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان‌های دولتی. مدیریت دولتی، 1(2)، 103- 118.
 5. مقدسی، جعفر؛ رئیسی، رویا؛ یوسفی، حسین؛ شیروانی، حمید؛ قادری، سیما؛ صفائی، فریدون؛ شمس، فرهاد؛ راستی، مریم؛ میرفروغی، محسن؛ شاهقلیان، بهروز؛ صالحی‌فرد، علی؛ خدیوی، رضا؛ خیری، سلیمان (1385). توانمندسازی مردم در شناسایی و حل مشکلات جامعه با تشکیل پایگاه تحقیقات توسعه و ارتقاء سلامت فرخشهر، استان چهارمحال و بختیاری. ویژه‌نامه تحقیقات جمعیتی، 24-30.
 6. نیری، ناهید؛ نظری، علی‌اکبر؛ صلصالی، مهوش؛ احمدی، فضل‌الله (1385). نقش نیروی انسانی در بهره‌وری پرستاری: تحقیق کیفی. حیات، 12(3)، 5 - 15.
 7. Adams, G.A., King, L.A., & King, D.W. (1996). Relationship of job and family involvement, family social support and work-family conflict with job and life satisfaction. Journal of Applied Psychology, 81(4), 411 – 420.
 8. Aronsson, G., and Gustafsson, K. (2005). Sickness presenteeism: Prevalence, attendance-pressure factors, and an outline of a model for research. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 47(9), 958–966.
 9. Aronsson, G., Gustafsson, K., & Dallner, M. (2000). Sick but yet at work. An empirical study of sickness presenteeism. Journal of Epidemiology and Community Health, 54(7), 502–509.
 10. Canfield, G. W., and Soash, D. G. (1995). Presenteeism—A constructive view. Personnel Journal, 24(9), 417 – 418.
 11. Caverley, N., Cunningham, J.B., & MacGregor, J.N. (2007). Sickness presenteeism, sickness absenteeism, and health following restructuring in a public service organization. Journal of Management Studies, 44(2), 304-19.
 12. Cooper, C.L. (1998). The changing nature of work. Community, Work and Family, 1(3), 313–317.
 13. Dwyer, T. (1991). Life and death at work: industrial accidents as a case of socially produced error. New York: Plenum Press.
 14. Goetzel, R.Z., Long, S.R., Ozminkowski, R.J., Wang, S., & Lynch, W. (2004). Health, absence, disability, and presenteeism cost estimates of certain physical and mental health conditions affecting U.S. employers. Occup Environ Med, 46(4), 398–412.
 15. Grinyer, A., & Singleton, V. (2000). Sickness absence as risktaking behaviour: a study of organisational and cultural factors in the public sector. Health, Risk and Society, 2(1), 7–21.
 16. Hemp, P. (2004). Presenteeism: At work But out of it. Harvard Business Review, 82(10), 49–58.
 17. Hummer, J., Sherman, B., & Quinn, N. (2002). Present and unaccounted for. Occupational Heath & Safety, 71(4), 40 – 44.
 18. Jaramillo, f., Nixon, R., and Sms, P. (2005). The Effect of Law Enforcement Stress on Organizational Commitment. Policing: An International Journal of Police Strategie and Management, 28(2), 321-336.
 19. Kivima¨ki, M., Vahtera, J., Pentti, J., & Ferrie, J. E. (2000). Factors underlying the effect of organizational downsizing on health of employees: Longitudinal cohort study. British Medical Journal, 320, 971–975.
 20. Levin, J. E. (2005). Presenteeism and Paid Sick Days. Center for law and social policy. February 28.
 21. Lowe, G. (2002). Here in body, absent in productivity. Canadian HR Reporter, 15(21), 5 – 6.
 22. Roe, R. (2003). Gezondheid en prestaties [Health and performance]. W.B. Schaufeli, A.B. Bakker, J. De Jonge (Eds.), De Psychologie van Arbeid en Gezondheid, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Mechelen, 375–388
 23. Sheridan, A. (2004). Chronic presenteeism: The multiple dimensions to men’s absence from part-time work. Gender, Work and Organization, 11(2), 207–225.
 24. Smith, D. J. (1970). Absenteeism and presenteeism in industry. Archives of Environmental Health, 21(5), 670–677.
 25. Sokejima, S., and Kagamimori, S. (1998). Working hours as a risk factor for acute myocardial infarction in Japan: case–control study. British Medical Journal, 317, 775–780.
 26. Stewart, W., Matousek, D., and Verdon, C. (2003). The American Productivity Audit and the Campaign for Work and Health, Hunt Valley, MD: The Center for Work and Health, Advanced PCS.
 27. Strauss, A., and Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology: An overview. Handbook of qualitative research, Thousand Oaks, CA: Sage.
 28. Takele, T., and Abera, K. (2004): Prevalence and factors affecting work-related injury among workers engaged in Small and Medium-Scale Industries in Gondar wereda, north Gondar zone, Amhara Regional State Ethiopia. Ethiopian Journal of Health Development.