شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری سوگیری تشدید تعهد در کارآفرینان: رویکرد نظریه برخواسته از داده‌ها

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * دانشیار، دانشگاه تهران.

2 ** دانشجوی دکترای، دانشگاه تهران

3 *** دانشجوی دکترای، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).

چکیده

چکیده     یکی از مهم‌ترین عواملی که کارآفرینان را در ارزش‌آفرینی و نوآوری یاری می‌رساند، فرآیندهای تصمیم‌گیری آن‌ها است. پژوهش‌های فراوانی نشان داده‌اند که کارآفرینان در تصمیم‌های خود لزوماً فرآیندهای عقلایی و منطقی را طی نمی‌کنند و دچار سوگیری هستند که این سوگیری‌ها آثار مختلفی بر نتایج کسب‌وکارهای آن‌ها دارد. تشدید تعهد از رایج‌ترین سوگیری‌های شناختی انسان‌ها است و ازجمله‌ مهم‌ترین سوگیری‌های تصمیم‌گیری کارآفرینان است که باعث می‌شود آن‌ها تا آخرین توان بر سر تصمیم گرفته‌شده بمانند و درنهایت سرنوشت کسب‌وکار خود را رقم بزنند. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و با استفاده از روش نظریه برخواسته از دادها به بررسی مهم‌ترین عوامل ایجادکننده این سوگیری در میان کارآفرینان دانش‌بنیان ایرانی پرداخته است. طبق یافته‌های این پژوهش که از طریق مصاحبه‌های عمیق با 22 نفر جمع‌آوری و سپس تحلیل شد؛ احساس مسئولیت و تمایل به حفظ وجهه به‌عنوان شرایط علّی، فشار و محدودیت‌های محیطی و پیچیدگی محیطی به‌عنوان شرایط مداخله‌گر، اعتمادبه‌نفس و خودباوری، ریسک‌پذیری، خوش‌بینی، اعتمادبه‌نفس و تجربه قبلی به‌عنوان عوامل زمینه‌ای شناسایی شدند که بر شکل‌گیری سوگیری تشدید تعهد در کارآفرینان تأثیر دارند. این سوگیری به تخصیص منابع بیشتر توسط کارآفرین و درنتیجه موفقیت یا شکست وی منجر می‌شود

کلیدواژه‌ها

 1. بازرگان، عباس (1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متداول در علوم رفتاری. نشر دیدار. تهران
 2. دانایی‌فرد، حسن؛ امامی، سید مجتبی (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت، 1(2)، 69-97.
 3. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1387). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات آگاه
 4. صلصالی، مهوش؛ پرویزی، سرور؛ ادیب حاج باقری، محسن (1382). روش‌های تحقیق کیفی. تهران: نشر و تبلیغ بشری.
 5. مهرگان، محمدرضا؛ زالی، محمدرضا (1385). در جست‌وجوی فنون تعیین روایی در پژوهش‌های مدیریتی. فرهنگ مدیریت، 4(14)، پاییز و زمستان. 5-26.
 6. Arkes, H. R. (1996). The psychology of waste. Journal of Behavioral Decision Making, 9, 213-224.
 7. Baron, R.A. (1998). Cognitive mechanisms in entrepreneurship: why and when entrepreneurs think differently than other people. Journal of Business Venturing, 13, 275–294.
 8. Baron, A.R. (2004). The Cognitive Perspective a valuable tool for answering entrepreneurship’basic ‘‘why’’ questions. JournalofBusinessVenturing, 19, 221–239.
 9. Baron, R.A. (2007). Behavioral and cognitive factors in entrepreneurship: entrepreneurs as the active element in new venture creation. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1), 167–182.
 10. Barreto, H. (1989). The Entrepreneur in Microeconomic Theory, Routledge, London and New York.
 11. Bazerman, M. H, Beekun, R.I, & Schoorman, F. D. (1982). Performance evaluation in a dynamic context: A laboratory study of the impact of prior commitment the the ratee. Journal of Applied Psychology, 67, 873-876.
 12. Bobocel, D. R., & Meyer, J. P. (1994). Escalating commitment to a failing course of action: Separating the roles of choice and justification. Journal of Applied Psychology, 79(3), 360.
 13. Brockner, J., Shaw, M. C., & Rubin, J. Z. (1979). Factors affecting withdrawal from an escalating conflict: Quitting before it's too late. Journal of Experimental Social Psychology, 15, 492-503.
 14. Brockner, J. (1992). The escalation of commitment to a failing course of action: Toward theoretical progress. Academy of Management Review, 17, 39-61.
 15. Busenitz, L.W., & Barney, J.B. (1997). Differences between entrepreneurs and managers in large organizations: biases and heuristics in strategic decision, Making. Journal of Business Venturing, 12, 9-30.
 16. Cooper, A.C, Woo, C.Y. & Dunkelberg. W.C. (1988). Entrepreneurs' perceived chances for success. Journal of Business Venturing, 3(2), 97-108.
 17. Creswell, J. W. (2003). Research design: A qualitative, quantitative, and mixed method approaches (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 18. Creswell, J. W, (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating. Quantitative and Qualitative Research (2nd edition).
 19. Glaser, Barney G. (1978). Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory, Mill Valley, California: The Sociology Press.
 20. Glaser, B., & Strauss, A. (1967). Discovery of Grounded Theory. Hawthorne: Aldine Publishing Company.
 21. Guthrie, J. (1983). Corporate social accounting and reporting: an Australian empirical study. Paper presented at the AAANZ Annual Conference, Griffith University, Brisbane.
 22. Harris, R. (1998), Introduction to decision-making, http://www.virtualsalt.com/crebook5.htm.
 23. Kahneman, D., Lovallo, D. (1993). Timid choices and bold forcasts: A cognitive perspective on risk – taking. Management Science, 39(1), 17-31.
 24. Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 263-291.
 25. Kaish, S., & Gilad, B. (1991). Characteristics of opportunities search of entrepreneurs versus executives: Sources, interests, general alertness. Journal of Business Venturing, 6, 45-61.
 26. Knight, F. (1921), Risk, uncertainty and profit, Boston, Houghton Mifflin.
 27. Knight, P.A., and Nadel, J.I. (1986). Humility revisited: Self-esteem, information search, and policy consistency. Organizational Behavior and Human Perjformance, 38,196-206.
 28. Manimala, M.J. (1992). Entrepreneurial Heuristics: a comparison between high PI and low PI venture. Journal of Business Venturing, 7(6), 477-504.
 29. Milne, M. & Adler, R. (1999). Exploring the reliability of social and environmental disclosures content analysis. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 12(2), 237-56.
 30. Palich, L. & Bagby, D. (1995). Using Cognitive theory to explain entrepreneurial risk – talking: challenging conventional wisdom. Journal of Business Venturing, 10(6), 425–438.
 31. Rezvani, M., Nouri, P., & Kafeshani, A. A. (2014). Identifying the Most Common Techno-Entrepreneurs’ Decision Making Biases Leading To Business Failure. International Journal of Management and Humanity Sciences, 2(8), 756-764.
 32. Schoorman, F.D., and Holahan, P.J. (1988). The determinants of escalation bias: Choice, responsibility, or negative feedback? Presented at the Academy of Management, Anaheim; CA. August.
 33. Shefrin, H. (2007). Behavioral Corporate Finance: Decisions that Create Value. McGraw-Hill International Edition.
 34. Staw, B.M. (1976). Knee-deep in the big muddy: A study of escalating commitment to a chosen course of action. Organizational Behavior and Human Performance, 16(1), 27-44.
 35. Staw, B.M., and Ross, J. (1987). Behavior in escalation situations: Antecedents, prototypes, and solutions. In L.L. Cummings and B.M. Staw, eds., Research in Organizational Behavior, Vol. 9. Greenwich, CT: JAI Press.
 36. Strauss, A., Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Technique, 2nd Edition. Sage, Newbury Park, London.
 37. Weiss, H.M. and Knight, P.A. 1980. The utility of humility: Self-esteem, information search, and problem-solving efficiency. Organizational Behavior and Human Performance, 25, 21