تأثیر مدیریت سایبرنتیک بر اعتماد سازمانی با بررسی نقش تعاملی ادراک از عدالت

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه علوم انتظامی.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

سازمان‌های امروزین دیگر فرصت­های زمانی سازمان‌های دیروز را ندارند؛ بنابراین همواره باید با توسل به‌ سرعت و مهارت، توانمندی‌های خود را به‌روز نگه دارند و در عرصه کنونی رقابت، یک گام جلوتر از سایر رقبا حرکت کنند؛ برای این منظور باید در درون سازمان اعتماد در درجه بالایی وجود داشته باشد تا کارکنان با‌ ایمان به یکدیگر و در راستای اتکا به هم گروهی را ایجاد کنند و سامان دهند که پیشرو باشد. یکی از عوامل مؤثر بر اعتماد سازمانی، مدیریت سایبرنتیک است که در این مقاله موردبحث قرار گرفته است. در پژوهش حاضر تأثیر مدیریت سایبرنتیک بر اعتماد سازمانی سنجیده شده است و به نظر می‌رسد متغیر «ادراک از عدالت» رابطه بین متغیرهای «مدیریت سایبرنتیک» و «اعتماد» را تحت‌تأثیر قرار می­دهد و به‌عنوان متغیر میانجی عمل می‌کند. جامعه آماری این پژوهش «اداره کل آموزش‌وپرورش استان فارس» بود و بر اساس شاخص‌های تدوین‌شده، پرسشنامه پژوهش طراحی و در میان اعضای نمونه آماری شامل 250 نفر، توزیع شد. در این پژوهش برای بررسی ابعاد متغیرهای موردمطالعه و سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی و برای آزمون فرضیه‌های پژوهشی از روش تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته­ها حاکی از آن است که متغیر مدیریت سایبرنتیک به‌طور مستقیم بر ادراک از عدالت و اعتماد سازمانی تأثیرگذار است؛ همچنین تأثیرگذاری مدیریت سایبرنتیک به‌صورت غیرمستقیم و از طریق متغیر تعدیل‌کننده «ادراک از عدالت» بر «اعتماد» نیز تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها

 1. افجه، سید علی‌اکبر (1385). مبانی فلسفی و تئوری‌های رهبری و رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت.
 2. بریس، نیکلا؛ کمپ، ریچارد و سلنگار، رزمری (1391). تحلیل داده‌های روانشناسی با برنامه SPSS. ترجمه خدیجه علی‌آبادی و سید علی صمدی، ویرایش سوم، تهران: نشر دوران.
 3. حضرتی وبری، اصغر؛ عباس‌پور، عباس و اکبری محله کلایی، محمد (1392). تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی و میزان تحصیلات. چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 13.
 4. دانایی‌فرد، حسن؛ رجب‌زاده، علی و حصیری، اسد (1388). ارتقاء اعتماد درون‌سازمانی در بخش دولتی: برسی نقش شایستگی مدیریتی مدیران. پژوهش‌های مدیریت، شماره 4.
 5. زاهدی، شمس السادات؛ اسدپور، امین و حاجی نوری، خاطره (1390). رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 63، 25-1.
 6. قاسمی، وحید (1392). مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربردAmos Graphics . تهران: جامعه شناسان.
 7. قربانی زاده، وجه‌الله و اسدپور، امین (1389). نقش مدیریت کنکاش سیبرنتیک در فرایند یادگیری سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت 6(16)، 166-125.
 8. کلانتری، خلیل (1387). مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی. تهران: فرهنگ صبا.
 9. مارویاما، جفری ام. (1389). اصول مدل‌سازی معادلات ساختاری. ترجمه صمد رسول‌زاده اقدم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با همکاری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا).
 10. میرمحمدی، سیدمحمد؛ رحیمیان، محمد و جلالی خان‌آبادی، طاهره (1391). رهبری اصیل و دلبستگی شغلی: اعتماد به مثابه متغیر میانجی. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی. شماره 12، 34-15.
 11. میزر، لاورنس اس؛ گامست، گلن و گارینو، ا. جی. (1391). پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر). ترجمه حسن پاشا شریفی و همکاران، تهران: رشد.
 12. هومن، حیدرعلی، (1387)، استنباط آماری در پژوهش رفتاری. تهران: سمت.
 13. Ashby, W.R., (1956). Introduction to Cybernetics. Methuen, London, UK.
 14. Beer, S., (1959b). What has cybernetics to do with operational-research. Operational Research Quarterly, 10(1), 1–21.
 15. Beer, S., (1979). The Heart of Enterprise. Wiley, Chichester.
 16. Beer, Stafford (2000). Then pints beer - the rational of Stafford Beer, s cybernetic books (1959-95) Emerald Group, 29(5/6), 558 –572.
 17. Beer, Stafford (2004). What is Cybernetics? cybernetic books (1959-95) Emerald Group, Vol.33, No.3/4, pp.853-863.
 18. Brown, T. A. (2006) Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. New York: The Guildford Press.
 19. Chathoth .Prakash K, Mak. Brenda, Sim. Janet, Jauhari. Vinnie, Manaktola Kamal (2011). Assessing dimensions of organizational trust across cultures: A comparative analysis of U.S. and Indian full service hotels, international journal of hospitality management, 233-242.
 20. Clement-Okooboh, Kesiena Mercy and Olivier, Bill (2014). Applyin cybernetic thinking to becoming a learning organization. Kybernetes, 43(9/10), 1319-1329.
 21. Eberin, Richard and Tatum, charles (2008). making just decisions: organization justice, decision making, and leadership. management decision, 46.
 22. Filley, A.C., House, S. and Kerr, S. (1976). Managerial Process and Organization Behavior, Scott Foresman, Glenview, IL.
 23. Forret, Monica (2008). Employee justice perceptions and coworker relationships. leadership and organizational journal, 29.
 24. Kaneshiro, P. (2008). Analyzing the organizational justice, trust and commitment relationship in a public organization. Doctoral Dissertation, Northcentral University.
 25. Kerwin, Shannon; Jordan, JeremyS. And Turner, BrianA. (2014). Organizational justice and conflict: Do perceptions of fairness influence disagreement?. Sport Management Review, 1-12.
 26. Lamsa Anna-Maija and Pucetaite Raminta (2006). Development of organizational trust among employees from a contextual perspective. Business Ethics, 15(2), 130-141.
 27. Meyers R.A. (2001). Encyclopedia of Physical Science &Technology (3rded.), New York, Academic Press.
 28. Mc Dowall. A and Fletcher.c (2004). employee development: an organizational justic perspective. personal reviw, 33.
 29. Rodrigues, Carl A. (2007). Cybernetic-scanning management: Utilizing people’s and organizations’ energies to attain greater efficiency, Kybernetes, 36(1), 17-31.
 30. Rudall, B.H., (2002). Contemporary systems and cybernetics. Kybernetes 31(1), 9–31. Rudall, B.H., Mann, C.J.H., (2008). New perspectives for research and development. Kybernetes, 37 (8), 1085–1090.
 31. Salanova, Marisa, Jose Maria Peiro, and Sonia Agut (2005). Linking Organizational Resources and Work Engagement to Employee Performance and Customer Loyalty: The Mediation of Service Climate, Journal of Applied Psychology, 90, 1217-1227.
 32. Vallee, R., (2003). Cybernetics and systems, from past to future. Kybernetes, 32(5–6), 853–857.
 33. Wiener, N., (1958). Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. Hermann, SL.