ارائه مدل مفهومی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

بودجه­ریزی برمبنای عملکرد، یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه سالانه است که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد‌انتظار را نشان می­دهد. در سال­های اخیر تمایل زیادی برای استفاده سازمانی از بودجه­ریزی برمبنای عملکرد شکل گرفته است. این امر باعث شده است تا پژوهشگران با دقت بیشتری به جزئیات این روش بودجه­ریزی توجه کنند. با توجه به اینکه پروژه­های کلان و ملّی جایگاه ویژه­ای در برنامه­های توسعه ملّی دارند، سازمان­های پرو‍ژه­محور به‌عنوان متولی این پروژه­ها، نقش بسزایی در تبیین و کنترل بودجه پروژه­ دارند. در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع بودجه­ریزی در سازمان­های پروژه­محور، مدل­های مفهومی بودجه­ریزی برمبنای عملکرد، مطالعه و بر اساس شاخص­های اصلی، بررسی و مدل مفهومی مناسب برای استقرار و تعیین زیرسیستم­های مطالعه شد. با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در بودجه‌ریزی به‌عنوان زیرسیستم مهم و اساسی، این حوزه فرآیندی تعریف و ارتباط آن با سایر حوزه­های فرآیندی مدل مفهومی موردسنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر برای تعیین ضریب اهمیت نظرهای خبرگان از آنتروپی شانون و برای ارزیابی میزان ارتباطات حوزه فرآیندی مدیریت ریسک از دو روش تاپسیس و پرامتی استفاده شد. درنهایت با مقایسه این دو روش، مدل مفهومی متناسب با سازمان­های پروژه­محور تبیین و ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

 1. . آذر، عادل؛ امیرخانی، طیبه (1391). بودجه‌ریزی عمومی : نهادهای بودجه‌ریزی و بودجه محلی (چاپ دوم). تهران: انتشارات سمت.
 2. آذر، عادل؛ خدیور، آمنه (1393). بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد، پارادایم‌های مدل‌سازی (چاپ اول)، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 3. امیدی، مرجان؛ رضوی، حمیده؛ مه‌پیکر، محمدرضا (1390). انتخاب اعضای تیم پروژه برمبنای معیارهای اثربخشی به روش پرامتی. چشم‌انداز مدیریت صنعتی، 1(1)، 113- 134.
 4. آذر، عادل؛ امینی، محمدرضا؛ احمدی، پرویز (1392). طراحی مدل بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد (موردمطالعه: دانشگاه تربیت مدرس). چشم‌انداز مدیریت دولتی، 15، 53-72.
 5. پهلوانی، عبدالکریم؛ بیاتی، علی (1390). مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور (چاپ اول)، تهران: انتشارات ارگ.
 6. دولت‌خواهی، کسری؛ آذر، عادل؛ گودرزی، غلامرضا (1393). توسعه مدل بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در سازمان‌های پروژه‌محور، در کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه. تهران، ایران.
 7. ذکایی آشتیانی، محسن (1392). راهنمای گسترده دانش مدیریت پروژه. تهران: انتشارات آدینه.
 8. آذر، عادل؛ نجفی، سجاد (1390). مدل ریاضی بودجه‌ریزی در بخش عمومی: رویکرد بهینه‌سازی استوار. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 8، 83-98.
 9. Andrews, M. (2004). Authority, acceptance, ability and performance-based budgeting reforms. International Journal of Public Sector Management, 17(4), 332–344.
 10. Askarany, D., Smith, M., & Yazdifar, H. (2007). Technological innovations, activity based costing and satisfaction. Journal of Accounting-Business & Management, 14, 53–63.
 11. Bjornenak, T., & Olson, O. (1999). Unbundling management accounting innovations. Management Accounting Research, 10(4), 325–338.
 12. Brans, J.-P., & Vincke, P. (1985). Note—A Preference Ranking Organisation Method: (The PROMETHEE Method for Multiple Criteria Decision-Making). Management Science, 31(6), 647–656.
 13. Chenhall, R. H., & Langfield-Smith, K. (1998). The relationship between strategic priorities, management techniques and management accounting: an empirical investigation using a systems approach. Accounting, Organizations and Society, 23(3), 243–264.
 14. Collier, P. M., & Berry, A. J. (2002). Risk in the process of budgeting. Management Accounting Research, 13(3), 273–297.
 15. Emblemsvaag, J., & Bras, B. (1997). Method for Life-Cycle Design Cost Assessments Using Activity-Based Costing and Uncertainty. Engineering Design and Automation, 3, 339–354.
 16. Gentile, M., Collette, R., & August, T. D. (2005). The CISO Handbook: A Practical Guide to Securing Your Company. CRC Press.
 17. Gonen, A. (2012). Selecting a Response Plan under Budget Constraints. INTECH Open Access Publisher.
 18. Kong, D. (2005). Performance-based budgeting: the US experience. Public Organization Review, 5(2), 91–107.
 19. Kopczynski, M., & Lombardo, M. (1999). Comparative performance measurement: insights and lessons learned from a consortium effort. Public Administration Review, 124–134.
 20. Melkers, J. E., & Willoughby, K. G. (2001). Budgeters’ Views of State Performance-Budgeting Systems: Distinctions across Branches. Public Administration Review, 61(1), 54–64.
 21. Raymond, L., & Bergeron, F. (2008). Project management information systems: An empirical study of their impact on project managers and project success. International Journal of Project Management, 26(2), 213–220.
 22. Redburn, F. S., Shea, R. J., Buss, T. F., & Quintanilla, E. (2008). Performance-based management: How governments can learn from experience. Performance Management and Budgeting: How Governments Learn from Experience, 3–18.
 23. Scheers, B., Sterck, M., & Bouckaert, G. (2005). Lessons from Australian and British reforms in results-oriented financial management. OECD Journal on Budgeting, 5(2), 133-162.
 24. Shah, A., & Shen, C. (2007). A primer on performance budgeting. Budgeting and Budgetary Institutions, 27–51.
 25. Shah, A. (2007). Budgeting and Budgetary Institutions, Washington, DC: World Bank Institute.
 26. Tang, Y.-C. (2009). An approach to budget allocation for an aerospace company—Fuzzy analytic hierarchy process and artificial neural network. Neurocomputing, 72(16), 3477–3489.
 27. Verbano, C., & Venturini, K. (2013). Managing risks in SMEs: a literature review and research agenda. Journal of Technology Management & Innovation, 8(3), 186–197.
 28. Venkataraman, R. R., & Pinto, J. K. (2008). Cost and Value Management in Projects. John Wiley & Sons.