تعیین استراتژی مدیریت دانش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه علم و هنر یزد.

2 دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی.

3 دانشگاه یزد

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تعیین استراتژی‌های اصلی مدیریت دانش و همچنین شاخص‌های مربوط به هر استراتژی در «سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، معاونان و کارشناسان «سازمان صداوسیما» است. دراینپژوهشبااستفادهازنظرهای خبرگانمهم‌تریناستراتژی‌های «سازمان صداوسیما»،استخراجوباتلاقیایناستراتژی‌ها و استراتژی‌های دانشی سازمان (استراتژی کدگذاری و شخصی‌سازی دانش)اولینخانهکیفیتایجادشد.دومینخانهکیفیتبااستفادهازنتایجاولینخانه،رابطهمیاناستراتژی‌های دانشی و راهکارهای فنی برای رسیدن به این استراتژی‌ها رابررسیوراهکارهارارتبه‌بندیمی‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می­دهند که استراتژی توسعه و بهبود سیستم‌ها و تجهیزات فنی مهم‌ترین استراتژی سازمان است؛ همچنین درنتیجه رتبه‌بندی استراتژی‌های دانشی سازمان، استراتژی کدگذاری اولین رتبه و استراتژی شخصی‌سازی دومین رتبه را کسب کرده‌ است. از میان راهکارهای دانشی نیز راهکار «حمایت مدیران اجرایی سطح بالا از فعالیت‌های دانشی» رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


 1. آقایی، علی؛ رضاییان، علی؛ دری، بهروز؛ طبرسا، غلامعلی (1393). تحلیل مؤلفه‌های مدیریت دانش بومی و آثار آن بر خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان رشته مدیریت. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 17، 36-15.
 2. افرازه، عباس، (1382). مدیریت کیفیت اطلاعات جامع در مدیریت دانش. چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت.
 3. اعرابی، سید محمد؛ سعید موسوی (1389). استراتژی دانش. تهران. چاپ اول. انتشارات مهکامه.
 4. سید نقوی، میرعلی؛ فیاضی آزاد، علی (1388). مفروضاتی برای پیاده‌سازی استراتژی‌های مدیریت دانش با توجه به ساختارهای سازمان. دو فصلنامه علمی- ترویجی، مطالعات مدیریت، 19(59)، 151 - 172.
 5. جعفری مقدم، سعید (1385). گام‌های رهبران در مسیر مدیریت دانش سازمانی، ماهنامه مدیریت دانش سازمانی، شماره 81.
 6. عالم تبریز، اکبر؛ باقرزاده آذر، محمد (1387). گزینش استراتژی‌های مدیریت دانش با به‌کارگیری فرآیند تحلیل شبکه‌ای. مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، 7(24).
 7. کشاورزی، علی حسین؛ کریمیان، محمد وزین؛ (1392). کاوش نظام قانونی تمهید و توسعه دانش و مدیریت دانش در نظام اداری ایران با تمرکز بر قانون مدیریت خدمات کشوری. مجله چشم‌انداز مدیریت دولتی، 14، 61-37.
 8. محمدی فاتح، اصغر؛ سبحانی، محمدصادق؛ داریوش محمدی (1387). مدیریت دانش رویکردی جامع. چاپ اول. تهران. نشر پویش
 9. Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(1), 107-136.
 10. Bevilacqua, M., F. E. Ciarapica, and G. Giacchetta. (2006). A fuzzy-QFD approach to supplier selection. Journal of Purchasing and Supply Management, 12(1), 14-27.
 11. Bierly, P., & Chakrabarti, A. (1996). Generic Knowledge Strategies in the U. S.Pharmaceutical Industry. Strategic Management Journal, 17.
 12. Bierly, P., & Daly, P. (2002), The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge.Oxford university press.
 13. Chang T. H., and T. C. Wang. (2009). Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management. Information Sciences, 179, 355-370.
 14. Chen, J., Z. Zhu and H. Y. Xie (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. Journal of Intellectual Capital, 5(1), 195-212.
 15. Chen, L.H. and Weng,M.C., (2003). A Fuzzy Model for Exploiting Quality Function Deployment. Mathematical and Computer Modeling, 38, 559-570.
 16. Choi, Byoung-gu & Hee-seok Lee (2003 ). An Empirical Investigation of KM Styles and their Effect on Corporate Performance. Information and Management, 40, 403-417.
 17. Choi, Byoung-gu & Hee-seok Lee (2003). An Empirical Investigation of KM Styles and their Effect on Corporate Performance. Information and Management, 40, 403-417.
 18. Gary H. Judy, & Densten L. Iain (2005). Towards an Integrative Model of Organizational Culture and Knowledge Management, Internet.
 19. Hansen, Morten T., Nohria, Nitin, Tierney, Thomas (1999). What’s Your Strategy for Managing Knowledge?, Harvard Business Review, 77.
 20. Hung, C.Y. Ming Hung, S.Pin Lin, Q. Tsai, M. L. (2005). Critical Factors in Adopting a Knowledge Management System for The Pharmaceutical Industry. Industrial Management & Data Systems, 105(2), 164-183.
 21. Kahraman.c, Ertay.T & Bu¨yu¨ko¨zhan.G; (2006). O.R Applicatins: A fuzzy Optimization Model for QFD Planning Process …, European Journal of Operation Research, 171, 390-411.
 22. Kamvysi, K., Gotzamani, K., Andronikidis, A., & Georgiou, A. (2014). Capturing and prioritizing students’requirements for course design by embedding Fuzzy-AHP and linear programming in QFD. European Journal of Operational Research, 237(3), 1083-1094.
 23. Kankanchalli, A. (2003). The Role of IT in Successful Knowledge Management Initiatives. Communication of ACM; 46(9), 142-151
 24. Khoo, L.P. & Ho, N.C., (1996). Framework of a fuzzy quality function deployment system.Int. J. Prod. Res 34, 299–311.
 25. Ko,A.S.O. and Lee,S.F.(2000). Implementing the strategic formulation framework for the banking industry of Hong Kong. Managerial Auditing Journal, 15, 469-77.
 26. Kubo L., Aysc, )2006(. An inquiry into knowledge worker motivation in the Japanese financial benefits. Journal of Knowledge acquisition, 3(3), ABI/Inform Global.
 27. Liang, G. S. (2010). Applying fuzzy quality function deployment to identify service management requirements for customer quality needs. Quality and Quantity, 44(1), 47-57.
 28. Li, M., Jin, L., & Wang, J. (2014). A new MCDM method combining QFDwith TOPSIS for knowledge management system selection from the user’s perspective in intuitionistic fuzzy environment. Applied Soft Computing, 21, 28-37.
 29. Massey, A. P., Montoya-Weiss, M. M., & Holcom, K. (2001). Reengineering the customer relationship: leveraging knowledge assets at IBM. Decision Support Systems, 32(2), 155–170.
 30. Nahapiet J., Ghoshal S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2).
 31. Nohr, Holger (2000). Wissen und Wissensprozesse visualisieren, Arbeitspapiere Wissensmanagement Nr., Hg. H. Nohr, Internet ISSN 1616-5349, Stuttgart
 32. Russo R. (2002). The application of knowledge management principles to compliant coding activities. Top Health Information Management, 21(3), 18-23.
 33. Schulz M. L. A. Jobe (2001). Codification and Tacitness as Knowledge Management Strategies: an Empirical Exploration . Journal of High Technology Management Research, 12 (1), 132-165
 34. Smith, A.D., Offodile, F. (2004). Information management of automated data capture: an overview of technical developments. Information Management and Computer Security, 10 (3), 109-18.
 35. Sohn, Y. S., & I. S. Choi. (2001). Fuzzy QFD for supply chain management with reliability. Reliability Engineering and System Safety, 72, 327-334.
 36. Sveiby, K.E. (2001). A Knowledge-base theory of the firm to guide in strategy formulation. Journal of intellectual capital, 2(4), 348-352.
 37. Vanegas, L.V. & Labib, A.W. (2001). A Fuzzy Quality Function Deployment Model for Deriving Optimum Targets. International Journal of Production Research, 39, 91-120
 38. Yang J. (.2010). The knowledge management strategy and its effect on firm per-formance: A contingency analysis. International JournalofProductionEconomics; 125(2): 215–223
 39. Zack, M. H. (1999). Developing Knowledge Strategy. California Management Review, 41(3), 125-145.
 40. Zaim M., & Sevkli M. (2002). The Methodology of Quality Function Deployment with Crisp and Fuzzy Approaches and an Application in the Turkish Shampoo Industry. Journal of Economic and Social Research, 4(1), 27-53.
 41. Zaim, S., Sevkli, M., Camgöz-Akdağ, H., Demirel, O., Yayla, A., & Delen, D. (2014). Use of ANP weighted crisp and fuzzy QFDfor product development. Expert Systems with Applications, 41(9), 4464-4474.
 42. Zhou, Quan, Weilai Huang, and Ying Zhang. (2011). Identifying critical success factors in emergency management using a fuzzy DEMATEL method. Safety Science, 49, 243-252.