کاربرد راهکارهای برتر در بازمهندسی فرایند نظام پیشنهادها در شرکت بهره‌برداری متروی تهران

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     امروزه در عصر اطلاعات، سازمان‌های تولیدی و خدماتی به دلیل فشارهای رقابتی و گسترش بازار با چالش‌های متعددی در حوزه کسب و کار مواجه شده‌اند. لذا برای مواجه شدن با این چالش‌ها ناگزیر به ایجاد تغییرات اساسی در فرآیندهای کسب و کار خود به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر و حذف فعالیت‌های فاقد ارزش از زنجیره ارزش خود هستند. این پژوهش به بیان ساز و کار و نحوه بازطراحی، پیاده سازی، اجرای طرح بازمهندسی و در نهایت ارزیابی کیفی فرآیند نظام پیشنهادهای شرکت بهره برداری متروی تهران می پردازد. به منظور اجرای پروژه بازمهندسی از متدولوژی ترکیبی PIP و                  همر- چمپی و راهکارهای برتر بهره گرفته شده است. این پژوهش در زمره پژوهش‌های توصیفی و کاربردی محسوب می‌شود و داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهده‌ی محیط کاری و مصاحبه با متخصصین حوزه‌ی فرایند جمع‌آوری شد. در طراحی فرایند جدید از مجموعه ای از راهکارهای برتر از جمله حذف وظایف غیرضروری، توالی مجدد،کاهش تعداد افراد درگیر، افزایش مهارت تخصصی نیروها، ادغام دو یا چند وظیفه، افزایش کنترل، خودکارسازی و اتوماسیون وظایف و استفاده از تکنولوژی کامل، استفاده شده که در نهایت منجر به بهبود شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد شامل افزایش مشارکت پرسنل شرکت در نظام پیشنهادها، افزایش رسیدگی به پیشنهادها، افزایش اجرایی شدن پیشنهادهای پذیرفته شده، افزایش کارایی و بهره وری و کاهش مدت زمان فرایند رسیدگی به پیشنهادهای کارکنان شده است. تاثیرات راهکارهای برتر به وسیله‌ی فاکتورهای ارزیابی به صورت کیفی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

 1. . ابراهیم آبادی، حمیدرضا (1384). مهندسی مجدد ایجاد دگرگونی‌های بنیادین در دستگاه‌ها و مدیریت دگرگون‌سازی نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و ادرات گامی به‌سوی جهانی‌سازی. تهران: انتشارات ماه حرا.
 2. ابلنسکی، نیک (1381). مهندسی مجدد ایجاد دگرگون‌سازی سازمان‌ها، راهنمای عملی مدیران و مشاوران. ترجمه منصور شریفی، تهران: انتشارات هوای تازه.
 3. چمپی، جیمز (1384). بازمهندسی فراگیر هماهنگی کسب‌و‌کار با دنیای دیجیتال. ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، تهران: انتشارات فرا.
 4. چمپی، جیمز و نوریا، نیتین (1384). با شتاب به پیش بهترین نظریه‌ها درباره مدیریت دگرگونی اثر هیجده نفر از بزرگترین اندیشمندان و صاحب‌نظران معاصر. ترجمه محمود طلوع مکان کی، تهران: انتشارات رسا.
 5. چمپی، جیمز (1377). طرح‌ریزی دوباره مدیریت، دستور کار رهبری نوین. ترجمه ایرج پاد، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 6. رادکریشنان، آر. بالاسوبرامانیان، اس (1390). مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌و‌کار مفاهیم و مطالعات موردی. ترجمه عادل آذر، سعید جهانیان‌، تهران: انتشارات سمت.
 7. رزمی، جعفر، سنگری، محمد صادق و عظیم‌زاد، نیما (1387). مهندسی مجدد و مدیریت تغییر رویکرد نظری. تهران: انتشارات مطالعات و موسسات بازرگانی.
 8. ریاحی، رضا (1390). مهندسی مجدد. تهران: انتشارات نقش گستران بهار.
 9. سوری، حسن (1386). مهندسی مجدد در سازمان‌های ایرانی. تهران: انتشارات رسا.
 10. نظری، غلامرضا و حسن‌زاده، علی (1388). پیاده‌سازی مهندسی مجدد فرآیندها با رویکردی کاربردی. تهران: انتشارات کتاب مهربان.
 11. همر، مایکل (1386). مدیریت سده بیست‌ویکم، فراسوی مهندسی دوباره. ترجمه عبدالرضا رضایی‌نژاد، تهران: انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا .
 12. همر، مایکل (1388). مهندسی مجدد پروسه های کسب‌و‌کار شرکت‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌های تجاری و صنعتی. ترجمه عباس اکبری، تهران: انتشارات تیموری.
 13. اصفهانی، محمد (1391). مهندسی مجدد فرآیند نظام پیشنهادها در شرکت بهره‌برداری متروی تهران. فصلنامه علمی،فنی، پژوهشی حمل‌و‌نقل محور توسعه، شماره 4.
 14. Alter, S. (1999). Information systems: a management perspective. Amsterdam: Addison Wesley.
 15. Davenport, T.H. (1992).Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology. Harvard Business School Press.
 16. Davenport, T. H., & Short, J. E. (1990). The new industrial engineering: information technology and business process redesign. Sloan management review, 31(4).
 17. Grant, D. (2002). A wider view of business process reengineering. Communications of the ACM, 45(2), 85-90.
 18. Grover, V., Jeong, S. R., Kettinger, W. J., & Teng, J. T. (1995). The implementation of business process reengineering. Journal of Management Information Systems, 12(1), 109-144.
 19. Gunasekaran, A., & Nath, B. (1997). The role of information technology in business process reengineering. International journal of production economics, 50(2), 91-104.
 20. Jansen-Vullers, M. H., & Reijers, H. A. (2005). Business process redesign in healthcare: Towards a structured approach. information system and operationach, 43(1), 321-339.
 21. Hammer, M. (1990). Reengineering work: don't automate, obliterate. Harvard business review, 68(4), 104-112.
 22. Hammer, M., & Champy, J. (1994). Reengineering the Corporation: Manifesto for Business Revolution, A. New York: HarperCollins.
 23. Hanafizadeh, P., Moosakhani, M., & Bakhshi, J. (2009). Selecting the best strategic practices for business process redesign. Business Process Management Journal, 15(4), 609-627.
 24. Hanafizadeh, P., & Osouli, E. (2011). Process selection in re-engineering by measuring degree of change. Business Process Management Journal, 17(2), 284-310.
 25. Jablonski, S., & Bussler, C. (1996). Workflow Management Systems: Modelling Concepts, Architecture and Implementation: International Thomson Publishing Services.
 26. Jurisch, M. C., Ikas, C., Palka, W., Wolf, P., & Krcmar, H. (2012). A review of success factors and challenges of public sector BPR implementations. Paper presented at the System Science (HICSS), 2012 45th Hawaii International Conference on.
 27. Kassahun, A. E., & Molla, A. (2013). BPR complementary competence: definition, model and measurement. Business Process Management Journal, 19(3), 575-596.
 28. Maleki, T., & Beikkhakhian, Y. (2011). Business process reengineering implementation: an investigation of critical success factors. International Proceedings of Economics Development & Research, 21, 312-325.
 29. Martin J. (1978). The best practice of business. London: John Martin Publishing.
 30. Netjes, M., Mans, R. S., Reijers, H. A., van der Aalst, W. M., & Vanwersch, R. J. (2010). Bpr best practices for the healthcare domain. Paper presented at the Business Process Management Workshops.
 31. Reijers, H. A., & Liman Mansar, S. (2005). Best practices in business process redesign: an overview and qualitative evaluation of successful redesign heuristics. Omega, 33(4), 283-306.
 32. Seidmann, A., & Sundararajan, A. (1997). The effects of task and information asymmetry on business process redesign. International journal of production economics, 50(2), 117-128.
 33. Tarokh, M. J., Sharifi, E., & Nazemi, E. (2008). Survey of BPR experiences in Iran: reasons for success and failure. Journal of Business & Industrial Marketing, 23(5), 350-362.