بررسی نقش فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی و کاهش فساد سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه ارشاد دماوند

چکیده

چکیده      امروزه فساد در بخش دولتی معضل و چالشی قابل توجه است که مدیران و سران کشورها را بر آن داشته که درصدد یافتن راه‌حلی برای کاهش فساد برآیند. از سویی دیگر، قابلیت‌های فناوری اطلاعات منجر به شکل‌گیری مفاهیمی مانند دولت الکترونیک شده است که می‌تواند به عنوان گزینه‌ای در راستای شفاف‌سازی و کاهش فساد اداری سازمان‌های دولتی مطرح باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه دولت الکترونیک و شفافیت و کاهش فساد اداری می‌پردازد. در این راستا کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی نیز مطالعه خواهد شد. نتایج به‌دست آمده از بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که توسعه دولت الکترونیک در کشورها موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد در فعالیت‌ها و اقدامات دولت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. زبردست، زهرا (1389). بررسی عوامل موثر بر پذیرش دولت الکترونیک از سوی شهروندان استان‌های گیلان، مازندران. کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد تهران مرکز.
 2. شریفی رنانی، حسین؛ حاجی پور، مرضیه؛ و مشرف جوادی، محمدحسین (1392). بررسی نقش فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری از طریق افزایش شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخ‌گویی و ارتقاء اعتماد و درستی. مورد مطالعه: شعب بانک صادرات اصفهان. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، (28) شماره 3، 679-659.
 3. صدر، محمدحسین (1390). آمادگی الکترونیک. قابل‌دسترسی در آدرس: http://www.drmsadr.com/portal/uploads/myfiles/Term%20Report%202%20-%20SADR.pdf
 4. طبرسا، غلامعلی؛ دری، بهروز؛ قوچانی، فرخ؛ و احمدی زاد، آرمان(1391). بررسی نقش سرمایه انسانی در ارتقا نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری خلق دانش. چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 11، 89-73.
 5. عباسی شاهکوه، کلثوم؛ ثقفی، فاطمه؛ و عبدالهی، علی (1386). نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد اداری در ایران، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ندای اقتصاد بامداد (ناب).
 6. عبدالهی، علی و منزوی، طاهره (1390). شناسایی و اولویت‌بندی سناریوهای پیاده‌سازی زبان گزارش گری تجاری توسعه‌پذیر در بازار سرمایه ایران. بورس اوراق بهادار، شماره 14.
 7. علی‌آبادی، خدیجه و صمدی، علی (1390). تحلیل داده‌های روانشناسی با برنامه SPSS. تهران: نشر دوران.
 8. فتحیان، محمد، و مهدوی نور، حاتم (1389). مبانی مدیریت فناوری اطلاعات. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 9. مقدسی، علیرضا (1384). مدل های پیاده‌سازی دولت الکترونیک. تدبیر، شماره 160، 37- 33.
 10. مقیمی، محمد و نامداری، نورالله (1384). بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و بازآفرینی دولت. فرهنگ مدیریت، شماره 9، 158- 115.
 11. میرکمال ابراهیم‌زاده، (1389). بررسی موانع و چالش‌های گسترش دولت الکترونیک در شرکت مخابرات استان تهران. کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
 12. یعقوبی، نور محمد (1388). دولت الکترونیک رویکرد مدیریتی. تهران: نشر افکار.
 13. Andersen, T. B. (2007, October). Does e-government reduce corruption? Retrieved from http://www.econ.ku.dk/okotand/images/e-gov.pdf
 14. Bertot, J. C., Jaeger, P,T., & Grimes J, M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. Government Information Quarterly, (27) 264–271.
 15. Bhatnagar, S. (2003). Transparency and corruption: Does e-government help? Retrieved from http://www.iimahd.ernet.in/~subhash/pdfs/CHRIDraftPaper2003.pdf
 16. Department of Economic and Social Affairs. (2012). United Nations E-government Survey. Retrieved from http://unpan1.un.org/intradoc/groups/documents/un/unpan048065
 17. Doing business. (2013). Measuring business regulation. Retrieved from http://www.doingbusiness.org/reports/case-studies/2012/how-transparent-is-business-regulation-around-the-world
 18. Ho, A. (2002). Reinventing local governments and the e- government initiative. Public Administration Review, 62 (4), 434-444.
 19. International budget partnership. (2012). Open Budget Survey. Retrieved from http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf
 20. Internet World State. (2012). Usage and Population Statistics . Retrieved from http://www.internetworldstats.com/top20.htm
 21. Mistry, J., & Jalal, A. (2012). An empirical analysis of the relationship between e-government and corruption. The International Journal of Digital Accounting Research, 12, 145 – 176.
 22. Oye, N.D. (2013). Reducing corruption in african developing countries: The relevance of e-governance. Greener Journal of Social Sciences, 3(1), 006-013.
 23. Proskuryakova, L., Abdrakhmanova, G., & Pitlik, H.(2011). Public sector e-innovations. The impact of e-government on corruption. Retrieved from http://www.umdcipe.org/conferences/Moscow/papers/Public_Sector_E-Innovations_The_impact_of_e-government_on_corruption.pdf
 24. Shahkooh, K. A., Shahkooh , S. A., Saghafi, F. & Abdollahi, A. ( 2008). A proposal for corruption reduction in developing countries based on e-government. World Applied Sciences Journal, 4, 01- 07.
 25. Transparency International. (2012). Corruption perception index. Retrieved from http://www.transparency.org/cpi2012/results