نقش اعتماد درون سازمانی در افزایش توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

چالش­های محیطی در عصر حاضر سازمان­ها را وادار نموده که همواره در جستجوی راه­هایی به‌منظور حفظ و بقای خود باشند. سازمان­ها به­منظور پاسخ به تغییرات محیطی به کارکنان توانمندتر از گذشته نیاز دارند،. یکی از عوامل زمینه­ای که می­تواند نقش به‌سزایی در توانمندسازی کارکنان داشته باشد، متغیر اعتماد می­باشد. به زعم توماس و ولتهاوس (1990) توانمندسازی نه تنها از ارزیابی فرد از وظایف کاری خود منتج می­شود بلکه به عوامل زمینه­ای مثل تعامل کارکنان با سرپرستان، همکاران و مرئوسان نیز بستگی دارد. پژوهش حاضر پیرامون بررسی نقش اعتماد درون­سازمانی در افزایش توانمندسازی روانشناختی کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل 730 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان و نمونه آماری شامل 155 نفر می­باشد. در تحقیق حاضر از روش نمونه­گیری خوشه­ای دو مرحله­ای استفاده گردیده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه است. جهت تحلیل داده­ها از تکنیک‌های آماری رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات حاکی از این است، از سه مؤلفه اعتماد درون­سازمانی، ابتدا اعتماد جانبی و سپس اعتماد نهادی بیشترین نقش را در توانمندسازی روانشناختی داشته به‌طوری که در مجموع 35 درصد در تبیین توانمندسازی روانشناختی کارکنان نقش داشته­اند. در تحلیل رگرسیون چندگانه، اعتماد عمودی نقشی در توانمندسازی روانشناختی نداشته است.

کلیدواژه‌ها


 1. . ابطحی، سید حسین و عابسی، سعید (1386). توانمندسازی کارکنان، کرج: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ اول.
 2. احمدی، پرویز، صفری کهره، محمد، نعمتی، سمیه،(1389). مدیریت توانمندسازی کارکنان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.
 3. حضرتی، محمود (1387). بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در سازمان‌های دولتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
 4. فرهنگ، ابوالقاسم، سیادت، سیدعلی، مولوی، حسین، هویدا، رضا، (1389). بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مؤلفه‌های آن با یادگیری سازمانی دردانشگاه‌های دولتی جنوب شرق کشور، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آمزش عالی، شماره 55، 130-111.
 5. کینلا، دنیس، (1390). توانمندسازی منابع انسانی. ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و معصومعلی سلیمیان، تهران: نشر مدیران، چاپ سوم.
 6. وتن، دیویدای، کمرون، کیم اس، (1381). تواناسازی و تفویض اختیار. ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی، تهران: انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
 7. Atkinson, S. and Butcher, D. (2003). Trust in managerial relationships. Journal of Managerial Psychology, 18)4(, 282-304.
 8. Baruch, Yehuda. (1998). Applying Empowerment: organizational model. International Journal of career Development, 3(2), 82-87.
 9. Barton. Harry, Barton. Lisa C, (2011). Trust and psychological empowerment in the Russian work context. Human Resource Managemant Review, 2(1), 201-208.
 10. Bonder, sarah. (2003). Dimensional assessment of empowerment in organizations".Unpublished Doctorial Dissertation.University of north texas.
 11. Dietz, Graham. (2004). Partnership and development of trust in British workplaces.Human Resource management Jornal, 4(1), 5-24.
 12. Ellonen, Riikka, Blomqvist, Kirsimarja & Puumalainen , Kaisu. (2008). The role of trust in organisational innovativeness. European Journal of InnovationManagemen, 11(2), 160-181.
 13. Ergeneli. Azize, Saglam. Guler, Metin. Selin (2007), Psychologic Empowerment and its Relationship to Trust in Immediate Managers. Journal of Business Research, 60(4), 41–49.
 14. Gomez, Carolina; Rosen,Benson. (2001). The Leader-Member Exchange as a Link Between Managerial Trust and Employee Empowerment. Group & Organization Management, 26(1), 53-69
 15. Hancer, Murat; George R. Thomas (2003). Psychological Empowerment of Non-Supervisory Employees Working in Full-Service Restaurants . Hospitality Management, 22(1), 3-16
 16. Jenabadi Hossein , Jahantigh Hasan. (2014). Investigating the Relationship between Servant Leadership and Organizational Trust among Employees of Technical and Vocational Institutes in Zahedan City. International journal of scientific management and development, 2(8).
 17. J. Moye, Melinda; B. Henkin, Alan. (2006). Exploring asso