مطالعه تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتارهای فرانقش: واکاوی نقش میانجی تعهد سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ابعاد بازاریابی داخلی در خدمات اطلاعاتی و دانشی و تاثیر آن بر تعهد و رفتار شهروندی سازمانی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان واحدهای اطلاع‌رسانی مرکزی دانشگاه­های دولتی شهر تهران است. برای این منظور از پرسشنامه محقق­ساخته که دارای چهار بعد توانمندسازی، آموزش و توسعه، ارتباطات و انگیزش است برای بررسی بازاریابی داخلی، از پرسشنامه تسای (2008) برای بررسی تعهد سازمانی و برای رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه هیل (2002) استفاده شد. تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تایید و تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی رد شد، ضمن اینکه تعهد سازمانی به عنوان متغیر میانجی شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابیلی، خدایار؛ حیات، علی‌اصغر، چوپانی، حیدر؛ و اسمی، کرامت (1389). بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی. دو ماهنامه دانشور/ تربیت و احتماع. 17 (42). 67-82.
 2. داوری، علی و رضازاده، آرش (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 3. حسنی کاخکی، احمد؛ قلی‌پور، آرین (1386). رفتار شهروندی سازمانی: گامی دیگر در جهت عملکرد سازمان در قبال مشتری. پژوهشنامه بازرگانی، 45. 115-145.
 4. زارعی‌متین، حسن؛ جندقی، غلام‌رضا؛ و توره، ناصر (1385). شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی. مدیریت فرهنگ سازمانی، 12. 64-31.
 5. سبحانی نژاد، مهدی؛ یوزباشی، علیرضا؛ و شاطری، کریم (1389). رفتار شهروندی سازمانی: مبانی نظری، همبسته ها و ابزارهای سنجش. تهران: یسطرون.
 6. سیدجوادین، سیدرضا؛ رایج، حمزه، آقامیری، سیدعلی؛ و یزدانی، حمیدرضا (1389). بازاریابی درونی گامی در جهت بهبود رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات: تحقیقی پیرامون شرکت گاز تهران بزرگ. مدرس علوم انسانی- پژوهش‌های مدیریت در ایران، 14(2). 67-97.
 7. سیدنقوی، میرعلی؛ رفعتی آلاشتی، کبری(1391). رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش فرهنگ سازمانی در تعدیل این رابطه (مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز پارس). مدیریت و منابع انسانی صنعت نفت. 3(11). 9-24.
 8. صنوبری، محمد(1387). رفتار شهروندی سازمانی(مفاهیم، تعاریف، ابعاد و عوامل موثر بر آن). دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 5 (16). 79-99.
 9. فاروقی، محسن(1392). بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی. ماهنامه تعالی. 3(18).12-17.
 10. کاظمینی، محمود (1389). بررسی اثرات بازاریابی درونی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با کیفیت خدمات( مطالعه موردی: شعب بانک سامان در تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. تهران.
 11. گل‌پرور، محسن، و سامان عریضی (1385). پیش بینی تعهد سازمانی و مؤلفه‌های آن بر اساس متغیرهای هفده‌گانه فردی و سازمانی. دانش و پژوهش در روانشناسی، (29). 41-68.
 12. مسعودی، فرامرز (1391). نظام‌ها و رویکردهای نوین ارزیابی کتابخانه‌ها. در مهدی علیپور حافظی و حمیدرضا جمالی مهموئی (گردآورندگان). مجموعه مقالات همایش ملی هر کتابخانه یک رصدخانه. تهران: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
 13. نوروزی، یعقوب (1386). بازاریابی خدمات اطلاعاتی در مراکز اطلاع‌رسانی. اطلاع‌شناسی، 4 (3 و 4)، 69-88.
 14. هومن، حیدرعلی (1387). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزال.تهران: انتشارات سمت.
 15. هیرشون، آرنولد (1391). کتابداران و کتابخانه‌ها: رهیافتی راهبردی و سریع برای سازگار شدن با انتظارات تازه. در مهدی علیپور حافظی و حمیدرضا جمالی مهموئی (گردآورندگان). مجموعه مقالات همایش ملی هر کتابخانه یک رصدخانه. تهران: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
 16. Aburoub, A. S., Hersh, A. M., & Aladwan, K. (2011). Relationship between internal marketing and service quality with customers' satisfaction. International Journal of Marketing Studies, 3(2), p107.
 17. Ahmad, A. E. M. K., & Al-Borie, H. M. (2012). Impact of Internal Marketing on Job Satisfaction and Organizational Commitment: A Study of Teaching Hospitals in Saudi Arabia. Business and Management Research, 1(3), p82.
 18. Ahmed, P.K., Rafiq, M. and Saad, N.M. (2003). Internal marketing and the mediating role of organizational competencies. European Journal of Marketing, 37(9), 1221-41.
 19. Al-Hawary, S. I. S., Al-Qudah, K. A., Mash’al Abutayeh, P., Mash’al Abutayeh, S., & Al-zyadat, D. Y. (2013). The impact of internal marketing on employee’s job satisfaction of commercial banks in Jordan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in business. 4(9), 811-826
 20. Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1–18.
 21. Awwad, M. S., & Agti, D. A. M. (2011). The impact of internal marketing on commercial banks' maket orientation. International Journal of Bank Marketing, 29(4), 308-332.
 22. Ballantyne, D. (2003). A relationship-mediated theory of internal marketing. European Journal of marketing, 37(9), 1242-1260.
 23. Bansal, H. S., Mendelson, M. B., & Sharma, B. (2001). The impact of internal marketing activities on external marketing outcomes. Journal of Quality Management, 6(1), 61-76.