الگویی برای تعامل میان ارتباطات، تعارض و فرهنگ سازمانی و رابطه آن با عملکرد

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 . دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه زنجان

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائلی که سازمان‌ها همواره با آن مواجه هستند، بهبود عملکرد سازمانی است که در قالب مفاهیمی چون رشد، سودآوری، افزایش سهم بازار، بهره‌وری و سایر شاخص‌ها مطرح می‌شود. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا رابطة میان ارتباطات، تعارض و فرهنگ سازمانی را مشخص کرده و رابطة آن با عملکرد را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا مؤسسات پژوهشی تحت نظارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به عنوان جامعة آماری با کاربرد روش پژوهش ترکیبی و با‌استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند بررسی شدند و گونه‌های ارتباطات، تعارض و فرهنگ سازمانی آن‌ها با استفاده از سه پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. تعداد 188 پرسشنامه از 23 مؤسسه پژوهشی جمع‌آوری شد و در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار گرفت. سپس مدل پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر مورد تأیید آماری قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که میان ارتباطات، تعارض، فرهنگ سازمانی و عملکرد رابطة معنادار وجود دارد؛ همچنین بین هماهنگی استراتژیک و عملکرد نیز رابطة معنادار وجود دارد و با افزایش میزان هماهنگی استراتژیک میان این عناصر، عملکرد نیز افزایش می‌یابد

کلیدواژه‌ها


 1. . ایزدی یزدان آبادی، احمد (1379). مدیریت تعارض. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین.
 2. اسکافی ثابت، امیررضا (1384). سازمان مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک (بررسی اثر هماهنگی راهبردی عناصر سازمانی بر عملکرد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 3. اشراقی، حسام؛ کاشف، میر محمد و محرم‌زاده، مهرداد (1388). تأثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی. فصلنامه المپیک، سال هفدهم، شماره 1 (پیاپی 45)، 46-33.
 4. اعرابی، سید محمد (1384 الف). مبانی فلسفی تئوری‌های مدیریت. جزوه کلاسی دوره دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، انتشار نیافته.
 5. اعرابی، سید محمد (1384 ب). مدیریت استراتژیک منابع انسانی، جزوه کلاسی دوره دکتری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی. انتشار نیافته.
 6. اعرابی، سید محمد و مقدم، علیرضا (1386). هماهنگ کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری و فرهنگ سازمانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 8، 135-103.
 7. اعرابی، سید محمد و مهدیه، ‌امید (1388). استراتژی منابع انسانی، فرهنگ ملی و چالش هماهنگی: نقش نقاط مرجع استراتژیک. دوماهنامه منابع انسانی، سال اول، شماره دوم، 29-20.
 8. برکو، ری ام.؛ ولوین، آندرو دی. و ولوین، دارلین آر. (1378). مدیریت ارتباطات: فردی و عمومی، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 9. حقیقی، محمدعلی و همکاران (1388). مدیریت رفتار سازمانی. چاپ پنجم، تهران، انتشارات ترمه.
 10. دفت، ریچارد ال. (1998). تئوری و طراحی ساختار. ترجمه: دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، چاپ پنجم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1385.
 11. دواس، دی.‌اِی. د (1991). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی، 1376.
 12. رابینز، استیفن پی. (1998 الف). رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها. ترجمه دکتر علی پارساییان و دکتر سید محمد اعرابی، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1381.
 13. رابینز، استیفن پی. (1998 ب). تئوری سازمان (ساختار، طراحی، کاربردها). ترجمه دکتر سیدمهدی الوانی و دکتر حسن دانایی‌فرد، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات صفّار، 1385.
 14. زارعی متین، حسن (1388). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته. تهران: انتشارات آگاه.
 15. رحمان‌سرشت، حسین (1377). تئوری‌های سازمان و مدیریت: از نوین‌گرایی تا پسانوین‌گرایی. جلد اول، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی فن و هنر.
 16. رحمان‌سرشت، حسین (1386). تئوری‌های سازمان و مدیریت: از تجدد‌گرایی تا پساتجدد‌گرایی. جلد اول: دوران تجددگرایی، مدرنیزم، ویرایش دوم، تهران: نشر دوران.
 17. شفریتز جی. ام. و وات، جی. استیون (1995). تئوری‌های سازمان: اسطوره‌ها. ترجمه دکتر علی پارسائیان، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات کتاب فرزانه، 1379.
 18. فرهنگی، علی‌اکبر و صفرزاده، حسین (1384). طراحی و تبیین الگوی ارتباطات سازمانی در فرآیند کارآفرینی سازمانی (با تأکید بر شرکت‌های پخش سراسری ایران). دانشور رفتار، سال 12، شماره 14، 20-1.
 19. کاپلان، رابرت اس. و نورتون، دیوید پی. (2001). سازمان استراتژی‌محور. ترجمه پرویز بختیاری، ویراست دوم، چاپ نهم، تهران: سازمان مدیریت صنعتی، 1389.
 20. هولستی، اُل آر. (1380). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی. ترجمه دکتر نادر سالارزادة امینی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
 21. Asante, K. (2010). Information Technology (IT) Strategic Alignment: A Correlational Study between the Impact of IT Governance Structure and IT Strategic Alignment. PhD Dissertation, School of Business and Technology, Capella University.
 22. Avison, D. et al, (2004). Using and Validating the Strategic Alignment Model. Journal of Strategic Information Systems, 13, 223–246.
 23. Bamberger, P. & Fiegenbaum, A. (1996). The Role of Strategic Reference Points in Explaining the Nature and Consequences of Human Resource Strategy. Academy of Management Review, 21, 926–958.
 24. Burns, T. & Stalker, G. M. (1966). The Management of Innovation. London: Tavistock.
 25. .Cameron, K. S. & Quinn, R. E. (2006). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on Competitive Values Framework. San Francisco, California: Jossey-Bass.
 26. Chandler, A. D. (1952). Strategy and Structure. Cambridge, Mass: MIT Press.
 27. Chandler, A. D. (1962). Strategy and Structure: Chapter in the History of American Industry Enterprise. Cambridge, MA: MIT Press.
 28. Denison, D. R. & Mishra, A. K. (1995). Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness. Organization Science, 6 (2), 204-223.
 29. Denison, D. R.; Haaland, S. & Goelzer, P. (2003). Corporate Culture and Organizational Effectiveness: Is There a Similar Pattern around the World? Advances in GlobalLeadership, 3, 205-227.
 30. Denison, D. R.; Haaland, S. & Goelzer, P. (2004). Corporate Culture and Organizational Effectiveness: Is Asia Different From the Rest of the World? Organizational Dynamics, 33 (1), 98–109.
 31. Emery, F. E. & Trist, E. L. (1965). The Casual Texture of Organizational Environment, Human Relation, 18, 21-32.
 32. Fey, C. F. & Denison, D. R. (2003). Organizational Culture and Effectiveness: Can American Theory Be Applied in Russia? Organization Science, 14 (6), 686-706.