نقش ابعاد فرهنگ سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه (مورد مطالعه: مؤسسه‌ هدایت فرهیختگان جوان)

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده     با توجه به رقابت روزافزون در فضای کنونی کسب‌وکار، ایجاد محیط کارآفرینانه در سازمان، به نیاز اساسی بسیاری از سازمان‌ها تبدیل شده است. از آن‌جا ‌که فرهنگ سازمانی بر روی تمامی فرآیندهای سازمانی اثرگذار است، سازمان‌ها به منظور تسهیل در بروز رفتار کارآفرینانه، به بسترسازی فرهنگی متوسل می‌شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت نسبی ابعاد فرهنگ سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه است. در راستای نیل به هدف یادشده و با به‌کارگیری شیوه‌ای نظام‌مند، «شاخص فرهنگ سازمانی» و «مقیاس رفتار کارآفرینانه» به ترتیب به عنوان مناسب‌ترین چارچوب‌های نظری فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی انتخاب شده و در نهایت این دو چارچوب در قالب یک شبکه‌ پیچیده با یکدیگر ترکیب شده‌اند. در این پژوهش از قابلیت‌های روش‌های «گروه کانون» و «فرآیند تحلیل شبکه‌ای» استفاده شده است. با توجه به اینکه این پژوهش از راهبرد «مطالعه‌ی موردی» استفاده می‌کند، دامنه‌ی آن به «موسسه‌ هدایت فرهیختگان جوان» محدود شده است. نتایج حاکی از آن است هنگامی که ابعاد فرهنگ سازمانی و مؤلفه‌های رفتار کارآفرینانه، به منظور بررسی زمینه‌های بروز رفتار کارآفرینانه در سازمان، در قالب یک شبکه در نظر گرفته می‌شوند، از بین ابعاد فرهنگ سازمانی، پیوستگی اجتماعی و اعتماد نقش مهمی در بروز رفتار کارآفرینانه خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


 1. . احمدی، سید علی اکبر؛ صالحی، علی؛ فریدی، محمدرضا (1390). روش تحقیق در مدیریت. چاپ اول: 1389 چاپ پنجم: 1390 تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 2. پاکجو، محمدرضا (1383). رابطه ابعاد فرهنگ با ویژگی‌های مدل تعاملی کارآفرینی درون سازمانی: مقایسه مدیریت شعب منطقه 6 بانک تجارت استان تهران با مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
 3. حیدری، حسین؛ پاپ‌زن، عبدالحمید؛ کرمی دارابخانی، رؤیا (1390). بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3، 145- 166.
 4. دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ و آذر، عادل (1391). روش‌شناسی پژوهش‌های کمی در مدیریت: رویکردی جامع. چاپ اول: 1387 چاپ ششم: 1391 تهران: انتشارات صفار.
 5. رحمان‌سرشت، حسین؛ قدرتیان کاشان، سیدعبدالجبار (1389). ارزیابی چند سطحی عوامل مؤثر بر رقابت‌مندی کل صنعت در ایران. مطالعات مدیریت راهبردی، 4، 15-41.
 6. رحیم‌نیا، فریبرز؛ علیزاده، مسعود (1388). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، دوره دهم، 1، 147-170.
 7. رضائی، غلامرضا (1389). بررسی عوامل موثر بر رفتارهای کارآفرینانة کارکنان تامین اجتماعی استان مرکزی. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، 27 و 28 بهمن 1389، شیراز، 1-27.
 8. ساعتی، توماس ال. (1387). تصمیم‌گیری برای مدیران. ترجمه علی‌اصغر توفیق، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
 9. شهبازی، محمدمهدی (1392). تبیین ابعاد فرهنگ سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه با رویکرد ANP؛ موردکاوی: «مؤسسه‌ هدایت فرهیختگان جوان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.
 10. شهرکی پور، حسن؛ ندری، خدیجه؛ و شیرمحمدی، رحمان (1389). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه لرستان، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی تابستان 1389، 1(4)، صص 109-136.
 11. قهرمانی، محمد؛ پرداختچی، محمد حسن؛ حسین‌زاده، طاهر (1389). فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کارآفرینی سازمانی. چشم انداز مدیریت دولتی، 1 25-39.
 12. کردنائیج، اسداله؛ مقیمی، سیدمحمد؛ قناتی، سوسن و یزدانی، حمیدرضا (1388). بررسی رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه تهران. نشریه مدیریت دولتی، 3، 119-134.
 13. محمدی لرد، عبدالمحمود (1388). فرآیندهای تحلیل شبکه‌ای