تأثیر شناخت و هیجانات در میزان رضایت و تمایلات رفتاری از دیدگاه بازدیدکنندگان کاخ موزه‌

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی- دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

هدف اصلی از این پزوهش بررسی تاثیر هیجانات و رضایت بر تمایلات رفتاری در حوزه گردشگری بالاخص بازدید از کاخ موزه‌ها که همگی از سازمان‌های غیر انتفاعی و دولتی می‌باشند، است.برای این منظور تعداد 416 پرسشنامه پخش و 390  پرسشنامه سالم جمع‌آوری شد. جامعه آماری پژوهش بازدیدکنندگان داخلی از کاخ موزه‌های تهران (نیاوران- سعدآباد- گلستان) بودند که از خدمات این مکان‌ها استفاده کرده بودند. برای نمونه‌گیری، از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد.داده‌های بدست آمده با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شناخت هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم می‌تواند به رضایت بیانجامد. از طرفی تاثیر شناخت بر روی لذت تائید نشد ولی تاثیر شناخت بر روی برانگیختگی مورد تائید قرار گرفت. شناخت با تاثیر بر روی برانگیختگی به صورت غیر مستقیم بر روی لذت تاثیر می‌گذارد، چرا که تاثیر برانگیختگی بر روی لذت به اثبات رسید. همچنین تاثیر رضایت بر روی وفاداری و تمایل به پرداخت پول بیشتر )تمایلات رفتاری (تائید شد ولی ارتباط داخلی میان عناصر تمایلات رفتاری (تاثیر وفاداری بر روی تمایل به پرداخت بیشتر) تائید نشد. از طرفی به اثبات رسید که هم شناخت و هم رضایت می‌توانند بروز رفتارهای آنی را منجر شوند. البته تاثیر رضایت بر بروز رفتارهای آنی بیشتر از شناخت بود.کلید واژه‌ها: لذت،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Emotions and Satisfaction on Behavioral Intentions from Visitor Perspectives of the Museum Place

چکیده [English]

The main purpose of this research is to study the effects of emotions and satisfaction on behavioral intentions in the field of Tourism especially visiting of museums palace, which all of yhem are the non profit and governmental organizations.
For this purpose, about 416 questionnaires were distributed and in return about 390 of which were collected completely. The statistical population includes domestic visitors of any museum palace at Tehran (Niavaran, Saad Abad and Golestan). Available sampling method is used in this study. The obtained data were analyzed by the use of structural equations model making technique.
According to the findings, it is obvious that direct or indirect cognition may cause satisfaction. On the other hand, it was impossible to confirm any effects of cognition on pleasure but its effect was confirmed on arousul. Therefore it has an indirect effect on pleasure because arousal is affective on pleasure. Furthermore the effect of satisfaction on loyalty and more willing to paymore monies (behavioral intentions) was confirmed. But there was not any domestic relation between behavioral elements (the effect of loyalty on willing to paymore) as well.
On the other hand, it was proved that both cognition and satisfaction may cause on- the- spot behaviors the further. Of course the effect of satisfaction on- the- spot behaviors was more than cognition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pleasure-Arousal-Satisfaction-Tourism- Behavioral Intention
 1. خانزاده، محمود.(1389). بررسی تاثیر هیجان مصرف بر روی رضایت مشتری و تبلیغات شفاهی. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.
 2. دیناری، احمد (1389). گردشگری شهری در ایران وجهان(چاپ دوم). تهران: انتشارات واژگان خرد.
 3. Bagozzi, R.P., Gopinath, M., and Nyer, P.U. (1999). The Role of Emotions in Marketing. Journal of Academy of Marketing Science, 27(2), 184-204.
 4. Baker, D.A., and Cromptpn, J, A. (2000). Quality, Satisfaction and Behavioral Intentions. Annals of Tourism Research. 27(3), 785-804.
 5. Bigne, J. E., Mattila, A, S., and Andreu, L. (2008). The Impact of Experiential Consumption, Cognitions and Emotions on Behavioral Intentions. Journal of Services Marketing, 22(4), 303-315.
 6. Camp, D. (1997). Theme Parks in Europe. Travel and Tourism Analyst, 5, 4-21.
 7. Chitturi, R, .Ranghunathan, R., and Mahajan, V. (2008. Delight by Design Role of Hedonic Versus Utilitarian Benefits. Journal of Marketing, 72, 48-63.
 8. Kim, S., and Littrell, M.A. (1999). Predicting Souvenir Purchase Intentions. Journal of Travel Research, 38, 153-62.
 9. Ladhari, R. (2007). A Study on The Determinant of Satisfaction with Hedonic Products. International Business Management, 1(3), 47-53.
 10. Lazarus, R.S. (1991). Emotion and Adaptation. New York: Oxford University Press.
 11. Liljander, V., and Strandvik, T. (1997). Emotions in Service Satisfaction. International Journal of Service Industry Management, 8 ( 2), 148-69.
 12. Oliver, R.L. (1980). A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions. Journal of Marketing Research, 17 (3), 460-9.
 13. Oliver, R.L. (1993). Cognitive, Affective, and Attribute bases of the Satisfaction Response. Journal of Consumer Research, 20 ( 3), 418-30.
 14. Szymanski, D.M., and Heenard, D.H.(2001). Customer Satisfaction : A Meta- Analysis of the Empirical Evidence. Academy of marketing Science Journal, 29 (1), 16-35.
 15. Timothy. D. J. (2005). Aspect of tourism shapping tourism, retailing and leisure. Torento: Channel View Publications.
 16. Wakefield, K. L., and Inman, J. (2003).Situational Price Sensitirity: The role of Consumption Occasion, Social Context and ISncome. Journal of Retailing,79 (4), 199-212.
 17. Zeithaml, V.A., Berry, L.L. and Parasuraman, A. (1996), “The Behavioral Consequences of Service Quality”, Joural of Marketing, Vol. 60 No. 2, pp. 31