تعیین استراتژی مدیریت دانش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

امروزه، مدیریت دانش و مفاهیم استراتژیک مرتبط به آن به‌عنوان اجزای مهمی برای بقای سازمان‌ها شناخته شده‌اند. از آنجاکه هیچ سازمانی دارای منابع نامحدود نیست و فضای حاکم، فضایی رقابتی است، تدوین استراتژی‌های صحیح و رقابتی که سازمان را به اهداف کلان مورد نظر خود برساند، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین استراتژی‌های اصلی مدیریت دانش و همچنین شاخص‌های مربوط به هر استراتژی در «سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، معاونین و کارشناسان سازمان صداوسیما هستند. در این پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان مهم‌ترین استراتژی‌های «سازمان صداوسیما»، استخراج و با تلاقی این استراتژی‌ها و استراتژی‌های دانشی سازمان [استراتژی کدگذاری و شخصی‌سازی دانش] اولین خانه کیفیت ایجاد شد. دومین خانه کیفیت بااستفاده از نتایج اولین خانه، رابطه میان استراتژی‌های دانشی و راه‌کارهای فنی برای رسیدن به این استراتژی‌ها را بررسی کرده و راه‌کارها را رتبه‌بندی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می­دهند که استراتژی توسعه و بهبود سیستم‌ها و تجهیزات فنی مهم‌ترین استراتژی سازمان است؛ همچنین درنتیجه رتبه‌بندی استراتژی‌های دانشی سازمان، استراتژی کد‌گذاری، اولین رتبه و استراتژی شخصی‌سازی دومین رتبه را به خود اختصاص داد‌اند. از بین راهکارهای دانشی نیز، راهکار حمایت مدیران اجرایی سطح بالا از فعالیت‌های دانشی، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


 1. افرازه، عباس (1382). مدیریت کیفیت اطلاعات جامع در مدیریت دانش. چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت.
 2. اعرابی، سید محمد و سعید موسوی (1389). استراتژی دانش. تهران. چاپ اول. انتشارا ت مهکامه.
 3. سید نقوی میرعلی، فیاضی آزاد علی (1388). مفروضاتی برای پیاده‌سازی استراتژی‌های مدیریت دانش با توجه به ساختارهای سازمان. دو فصلنامه علمی- ترویجی، مطالعات مدیریت، سال 19، شماره 59، ص 151 تا 172.
 4. جعفری مقدم، سعید (1385). گام‌های رهبران در مسیر مدیریت دانش سازمانی. ماهنامه مدیریت دانش سازمانی، شماره 81.
 5. عالم تبریز اکبر، باقر زاده آذر محمد (1387). گزینش استراتژی‌های مدیریت دانش با به‌کارگیری فرآیند تحلیل شبکه‌ای. مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، سال 7، شماره 24.
 6. محمدی فاتح، اصغر، سبحانی، محمدصادق و داریوش محمدی (1387). مدیریت دانش رویکردی جامع، چاپ اول. تهران. نشر پویش.
 7. Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001).Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(1), 107-136.
 8. Bevilacqua, M., F. E. Ciarapica, and G. Giacchetta. (2006). A fuzzy-QFD approach to supplier selection. Journal of Purchasing and Supply Management, 12 (1), ١۴–٢٧.
 9. Bierly, P., & Chakrabarti, A. (1996), Generic Knowledge Strategies in the U. S.Pharmaceutical Industry. Strategic Management Journal, 17.
 10. Bierly, P., & Daly, P. (2002), The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, Oxford university press.
 11. Chang T. H., and T. C. Wang. (2009). Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management. Information Sciences, 179, 355-370.
 12. Chen, J., Z. Zhu and H. Y. Xie (2004), Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. Journal of Intellectual Capital, 5(1), 195-212.
 13. Chen,L.H. and Weng,M.C., (2003). A Fuzzy Model for Exploiting Quality Function Deployment. Mathematical and Computer Modeling, 38, 559-570.
 14. Choi,Byoung-gu and Hee-seok Lee (2003). An Empirical Investigation of KM Styles and their Effect on Corporate Performance. Information and Management, 40, 403-417.
 15. Choi, Byoung-gu and Hee-seok Lee (2003). An Empirical Investigation of KM Styles and their Effect on Corporate Performance. Information and Management, 40, 403-417.
 16. Gary H. Judy, Densten L. Iain (2005). Towards an Integrative Model of Organizational Culture and Knowledge Management, Internet.
 17. Hansen, Morten T., Nohria, Nitin, Tierney, Thomas (1999). What’s Your Strategy for Managing Knowledge?. Harvard Business Review, 77, Issue2.
 18. Hung, C.Y. Ming Hung, S.Pin Lin, Q. Tsai, M. L. (2005). Critical Factors In Adopting a Knowledge Management System For The Pharmaceutical Industry. Industrial Management & Data Systems, 105(2), 164-183.
 19. Kahraman.c, Ertay.T & Bu¨yu¨ko¨zhan. G; (2006). O.R Applicatins: A fuzzy Optimization Model for QFD Planning Process … European Journal of Operation Research, 171, 390-411.
 20. Kankanchalli, A. (2003). The Role of IT in Successful Knowledge Management Initiatives. Communication of ACM; 46(9):142-151.
 21. Khoo, L.P. and Ho, N.C., (1996). Framework of a fuzzy quality function deployment system. Int. J. Prod. Res. 34, 299–311.
 22. Ko, A.S.O. and Lee, S.F. (2000).Implementing the strategic formulation framework for the banking industry of Hong Kong. Managerial Auditing Journal, 15, 469-77.
 23. Kubo L., Aysc, )2006(.An inquiry into knowledge worker motivation in the Japanese financial benefits. Journal of Knowledge acquisition, 3(3), ABI/Inform Global.
 24. Liang, G. S. (2010). Applying fuzzy quality function deployment to identify service management requirements for customer quality needs. Quality and Quantity 44(1), 47-57.
 25. Massey, A. P., Montoya-Weiss, M. M., & Holcom, K. (2001). Reengineering the customer relationship: leveraging knowledge assets at IBM. Decision Support Systems, 32(2), 155–170.
 26. Nahapiet J., Ghoshal S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2).
 27. Nohr, Holger (2000):Wissen und Wissensprozesse visualisieren, Arbeitspapiere Wissensmanagement Nr., Hg. H. Nohr, Internet ISSN 1616-5349, Stuttgart
 28. Russo R. (2002). The application of knowledge management principles to compliant coding activities. Top Health Information Management, 21(3), 18-23.
 29. Schulz M. L. A. Jobe (2001). Codification and Tacitness as Knowledge Management Strategies: an Empirical Exploration. Journal of High Technology Management Research, 12(1), 132-165
 30. Smith, A.D., Offodile, F. (2004). Information management of automated data capture: an overview of technical developments. Information Management and Computer Security, 10(3), 109-18.
 31. Sohn, Y. S., and I. S. Choi. (2001). Fuzzy QFD for supply chain management with reliability. Reliability Engineering and System Safety, 72, ٣327-334.
 32. Sveiby, K.E. (2001). A Knowledge-base theory of the firm to guide in strategy formulation. Journal of intellectual capital, 2(4), 348-352.
 33. Vanegas, L.V. and Labib, A.W. (2001). A Fuzzy Quality Function Deployment Model for Deriving Optimum Targets. International Journal of Production Research, 39, 91-120.
 34. Yang J. (.2010) The knowledge