مقایسه تکنیک‌های استخراج دانش و ارائه یک متدولوژی ساخت‌یافته به‌منظور مستندسازی دانش

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده بخش قابل توجهی از سرمایه‌های دانشی که در حین فرآیندهای کاری توسط کارکنان سازمان تولید می‌شود، در ذهن‌های آن‌ها باقی می‌ماند و با جدایی افراد از سازمان از دست می‌رود و امکان بازیابی آن وجود ندارد. بنابراین یک ضرورت جدی، اکتساب و بازیابی این دانش‌ ارزشمند برای استفاده مجدد است. براین اساس، این پژوهش به دنبال ارائه یک روش ساخت‌یافته به‌منظور اکتساب دانش خبرگان و مقایسه تکنیک‌های اکتساب دانش است. 34 تکنیک مختلف اکتساب دانش شناسایی شده است اما هیچ‌یک کارایی و اثربخشی لازم را در حوزه مدیریت دانش ندارد. بنابراین با ترکیب تکنیک‌های مصاحبه‌ای، آموزش معکوس، پلکان‌سازی و شبکه‌مفاهیم، روشی ترکیبی ارائه شد که در قالب شناخت حوزه دانش خبره، تعامل و پیش مصاحبه، جلسه‌های اکتساب دانش، پیاده‌سازی مصاحبه‌ها، تحلیل و دسته‌بندی و کددهی دانش، اجرایی می‌شود. هم‌چنین از میان 21معیار منتخب شناسایی‌شده به منظور مقایسه تکنیک‌های اکتساب دانش، 16معیار از سوی خبرگان حوزه مدیریت دانش مورد پذیرش قرار گرفت که به کمک آن‌ها مقایسه‌های زوجی در قالب مدل سلسله مراتبی و بکارگیری تکنیک AHP انجام شد. نتایج حاکیست روش ترکیبی ارائه‌شده در این پژوهش، بالاترین رتبه را در میان تکنیک‌های اکتساب دانش داراست. بنابراین سازمان‌های ایرانی می‌توانند به‌منظور اکتساب دانش خبرگان از روش ترکیبی ارائه‌شده بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها