هماهنگی های برون‌سازمانی پایدار در مدیریت بحران و نقش آن در بهبود سطح عملکرد سازمان

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نحوه تاثیرگذاری عنصر «تعامل و هماهنگی، بین سازمان پلیس و هر یک از سازمان های ذینفع» بر « مدیریت بحران ناپایداری در نظم و آرامش شهری» است. این مطالعه بر اساس روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است و پژوهشی کاربردی، محسوب می‌شود. جامعه آماری، عبارت است از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، سازمان شهرداری شهر تهران، سازمان آتش‌نشانی شهر تهران، خانه مطبوعات و اورژانس شهر تهران. اعضای نمونه با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی دو مرحله‌ای به‌طور تصادفی نمونه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها عبارتند از: مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه‌های غیر حضوری، و استفاده از پرسشنامه‌های طراحی‌شده توسط پژوهش‌گر. تجزیه‌ و ‌تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که عنصر هماهنگی و تعامل دو‌جانبه میان سازمان پلیس و سازمان شهرداری شهر تهران، سازمان آتش‌نشانی شهر تهران، خانه مطبوعات، و اورژانس شهر تهران می‌تواند به‌طور معناداری سطح عملکرد سازمان پلیس در مدیریت بحران ناپایداری در نظم و آرامش شهری را بهبود دهد.

کلیدواژه‌ها