مدل سنجش رویکرد برد – برد به عنوان زیرساخت کار تیمی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسنده

چکیده

چکیده
یکی از ضرورت‌های ایجاد هم‌افزایی در سطح کلان ایجاد روحیه کار جمعی بین بخش‌های مختلفی است که عهده‌دار تحقق یک هدف کلان هستند. کار تیمی توانایی انجام کارها با تشریک مساعی است که نیازمند ملزوماتی است. رویکرد برد – برد بر این باور استوار است که طرفین همکاری در یک تیم به اندازه سهمی که در دستیابی به نتایج داشته‌اند باید از نتایج، منتفع شوند. اگر در یک تیم کاری فقط یک عده نتایج مادی و معنوی را به‌دست آورند در عمل مانع بزرگی بر سر راه ادامه حیات تیم و موفقیت آن به وجود می‌آید. در این مقاله سعی شده است با کمک تعدادی از خبرگان مدیریتی با استفاده از روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و مدل معادلات ساختاری ابزاری برای سنجش میزان رویکرد برد – برد در یک تیم کاری طراحی شود.

کلیدواژه‌ها