تسهیم دانش و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی (مورد مطالعه: بانک پارسیان)

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده طی چند سال گذشته بحث‌های گسترده‌ای درباره اهمیت مدیریت دانش در جامعه ما صورت‌ گرفته است. مدیریت دانش و مفاهیم استراتژی مرتبط به‌عنوان اجزا مهم و ضروری برای سازمان‌ها به‌منظور بقا و حفظ توان رقابتی ترویج می‌شوند. بیشتر مدیران، دانش را به‌عنوان عامل اساسی بقای سازمان قلمداد می‌کنند، به هرحال دانش و تسهیم آن همواره یک دارایی باارزش و جز مهم تولید و خدمات بوده است. بر همین اساس این پژوهش درصدد آزمون و بررسی میزان رابطه تسهیم دانش و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی بانک پارسیان بوده است که در این راستا رابطه پنج بعد تسهیم دانش ترتیبی، آشکار، پنهان، کارشناسی و استراتژیک و کیفیت خدمات سازمانی که شامل پنج بعد عوامل ملموس، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی می‌باشد را مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش نیز روسای ادارات و کارشناسان واحدهای سازمانی بودند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین تسهیم دانش و کیفیت خدمات سازمانی این بانک رابطه معناداری وجود دارد. کلیدواژه‌ها: تسهیم دانش؛ کیفیت خدمات سازمانی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge Sharing and Service Quality of Organizational Units (Case Study: Parsian Bank)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key Words: Knowledge Sharing
 • Organizational Service Quality
 1. سهرابی، روح الله؛ بختیاری، حسین (1386)، ارزیابی کیفیت خدمات ابزاری برای ارزیابی عملکرد بررسی تحلیلی مدل ارزیابی کیفیت خدمات. سومین کنفرانس مدیریت عملکرد. تهران، مرکز همایش‌های علمی جهاد دانشگاهی.
 2. Alavi, M., Leidner, D.E. (2001). Review: Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues. MS Quarterly,25(1),107-32.
 3. Babakus, E., Mangold. (1992). Adapting the Servqual Scale to Hospital Services: an Empirical Investigation. Health Services Research, 26, 767-786.
 4. Bakhari, M., Zawiyah, M. (2009) .The Relationship between Knowledge Sharing Employee Performance and Service Delivery in Sector Organisations: A Theoretical Framework. 3, 1.
 5. Brady, Micheal, k., Joseph, Cronin and Richard, R. (2002). Performance Only Measurement of Service Quality: A Replication and Extension. Journal of Business Research, 55, 17-31.
 6. Carman, J.M. (1990).Consumer Perception of Service Quality: An Assessment of the Servqual Dimension. Journal of Retailing, 66, 33-55.
 7. Chen, SH. , Chuang, Y., and Chen, P. (2012). Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of KMS quality, KMS self-efficacy, and organizational climate. Knowledge-Based System, 31, 106-118.
 8. Cronin,J.,Taylor,SA.(1994). Servperf versus Servqual: Reconciling performance-based and perception-minus-expectations Measurement of Service Quality. Journal Article, 58, 125-131.
 9. Davies, B., Baron, S., Gear, T., & Read, M. (1999). Measuring and Managing Service Quality. Marketing Intelligence & Planning, 17(1), 33-40.

10.Dixon, N.M. (2000). Common Knowledge: How Companies Thrive by Sharing What They Know. Harvard Business Press.

 1. Dyer, J., Nobeoka,K. (2000). Creating and Managing a High Performance Knowledge Sharing Network: The Toyota Case. Strategic Management Journal, 21, 345-367.
 2. Irvine, K. (2008). Knowledge Transfer at Westminster Savings Crest Union.
 3. Javier, R., Brian ,M.(1995).Towards the Measurement of Internal Service Quality. International Journal of Service Industry Management, 6, 64 – 83.
 4. Karatepe, O., Yavas, U., and Babakus, E. (2005). Measuring Service Quality of Banks: Scale Development and Validation. Journal of Retailing and Consumer Services, 12, 373-383.
 5. Lodhi, S.A. (2005). Culture Based Knowledge Sharing Model.(doctoral dissertation). National College of Business Administration & Economics.
 6. McDermott,R., O'Dell, C.(2001). Overcoming Culture Barriers to Sharing Knowledge. Journal of Knowledge Management, 1, 76-85.
 7. Meng-Lei,M.,Horng,J.,and Christine Sun. (2009). Hospitality teams: Knowledge sharing and service innovation performance. Tourism Management , 30, 41-50.
 8. Nizam Akhbar, A. , Mohd Fauzee, M. (2012). Enhancing Human Interaction of Knowlegde Sharing in Higher Learning Workplace Environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 35, 137-145.
 9. Parasuraman, A., Zeithaml,V., and Berry,L.L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and its Implication for Future Research. Journal of Marketing, 49, 41-50.
 10. Parasuraman, A. (1991). Understanding Customer Expectations of Services. Sloan Management Review, 39-48.
 11. Parasuraman,A., Zeithaml,A., and Berry,L. (1988). Servqual: A Multiple- Item Scale for Measuring Consumer Perception of Service Quality. Journal of retailing, 64, 1.
 12. Riege,A. (2005). Three-dozen Knowledge-Sharing Barriers Managers must Consider. Journal of Knowledge Management, 9, 18 – 35.
 13. Sheng T. F. (2005). Composite Diversity, Social Capital, and Group Knowledge Sharing: A Case Narration. Knowledge Management Research & Practice,3,218-228.
 14. Sheng, W., Raymond, A.(2010). Knowledge Sharing: A Review and Directions for Future Research. Human Resource Management, 20, 115-131.
 15. Shu-Mei, T.(2012). Correlations Between External Knowledge and The Knowledge Chain as Impacting Servicequality. Journal Of Retailing and Consumer Services, 4, 429-437.
 16. Tung-Moe, Y.,Terrence,A. (2011). Information-sharing in public organizations: A literature review of interpersonal, intra-organizational and inter-organizational success factors. Government Information Quarterly, 28( 2), 164-175.
 17. Wen-Jung, Ch., Han-Yin ,Ch. (2012). Factors affecting the knowledge sharing attitude of hotel service personnel. International Journal of Hospitality Management, 31( 2), 468-476.