طراحی مدل اثرات برونسپاری موفق بر فعالیت های سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

برونسپاری را می توان استفاده از تأمین کننده ای در خارج از سازمان دانست، به گونه ای که تأمین کننده، کالا یا خدمتی را که قبلاً به طور عادی در سازمان ارائه می شده است، در خارج از سازمان ارائه دهد. در این پژوهش سعی شده است که اثر اجرای هر چه موفق تر برونسپاری بر فعالیت های سازمانی در دانشگاه های منتخب، به عنوان جامعه آماری، مورد سنجش قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف، پس از مطالعه های نظری، ابتدا شاخص های به دست آمده سنجش شدند و سپس با تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم افزار لیزرل تأیید گردیدند. در نهایت، مدل معادلات ساختاری به دست آمده نشان داد که اجرای هر چه موفق تر برونسپاری موجب بهبود فعالیت های سازمانی در جامعه آماری شده است.

کلیدواژه‌ها