تأثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه‌ای و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف: امروزه نمی‌توان منکر نقشی که سازمان­ها و کارکنان آن‌ها در پیشرفت و توسعه‌ی جوامع در کشورهای مختلف ایفا می‌کنند، شد. هر سازمانی به دنبال آن است که تداوم، بقا و پویایی سازمانی خود را تا جایی که ممکن است، به حداکثر برساند که این امر مستلزم توجه بیش از پیش به مهم‌ترین سرمایه‌ هر سازمانی، یعنی منابع انسانی آن سازمان می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه‌­ای و اخلاق حرفه­ای اعضای هیات علمی دانشگاه یزد می‌باشد.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نوع کاربردی و نحوه‌ی گردآوری اطلاعات توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 476 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد می‌باشند که حجم نمونه طبق فرمول کوکران به تعداد 213 نفر تعیین شد که با استفاده از نمونه‌­گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع‌­آوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی سازه نیز تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و هم‌چنین نرم‌افزار SPSS 22 و AMOS 26 استفاده شده است.
یافته­‌های پژوهش :نتایج نشان داد که عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه‌­ای اثر معناداری دارد، مقدار معناداری تاثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه‌­ای (219/13) بزرگتر از 96/1می‌­باشد، لذا تاثیر معنادار مستقیمی وجود دارد. کیفیت زندگی حرفه‌­ای بر اخلاق حرفه‌­ای اثر مثبت و معناداری دارد، مقدار معناداری تاثیر کیفیت زندگی حرفه­ای بر اخلاق حرفه­‌ای (374/5) بزرگتر از 96/1 می‌باشد، لذا تاثیر معنادار مستقیمی وجود دارد. مقدار معناداری تاثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر اخلاق حرفه‌­ای (371/5) بزرگتر از 96/1 می‌­باشد، لذا تاثیر معنادار مستقیمی وجود دارد.
محدودیت­‌ها و پیامدها: عدم امکان تعمیم‌­پذیری نتایج پژوهش همه جوامع و استفاده از ابزار پرسشنامه برای سنجش نگرش افراد از جمله این موارد است.
پیامدهای عملی: ضروری است تا شفاف‌سازی و توجه بیشتری نسبت به درک شرایط و پیچیدگی‌های حرفه‌ی اعضای هیات علمی صورت گیرد، چرا که می‌تواند بر بهبود کیفیت زندگی حرفه‌ای و در نتیجه اخلاق حرفه‌ای آن‌ها تأثیرگذار باشد.
ابتکار یا ارزش مقاله: ارائه مدلی برای تأثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه­‌ای و اخلاق حرفه‌­ای اعضای هیات علمی دانشگاه یزد
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Psychological Factors on the Quality of Professional Life and Professional Ethics of Faculty Members of Yazd University

نویسندگان [English]

 • Alireza Rajabipoor
 • Saeid Saeida Ardakani
 • Bita Sodaei
 • Maryam Ahmadi Zahrani

Business Administration, Department of Management Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Today, we cannot deny the role that organizations and their employees play in the progress and development of societies in different countries. Every institution and organization seeks to maximize its continuity, survival, and organizational dynamism as much as possible, which requires paying more attention to the most important capital of any organization, that is, the human resources of that organization. The purpose of this research is to investigate the effect of social psychological factors on the quality of professional life and professional ethics.
Design/ methodology/ approach:  The research is of an applied type and uses a descriptive-correlation method for collecting information. The statistical population of the research is 476 faculty members of Yazd University, and the sample size was determined to be 213 using Cochran's formula. The tools of this research include standard questionnaires, whose reliability according to Cronbach's alpha coefficient was 0.944, 0.944, and 0.959 respectively; the validity of the questionnaires was confirmed, and it was examined by face validity and construct validity. Structural equation modeling and SPSS 22 and AMOS 26 software were used for data analysis.
Research Findings:  The results showed that the significant value of the effect of social psychological factors on the quality of professional life (13.219) is greater than 1.96. The significant value of the impact of the quality of professional life on professional ethics (5.374) is greater than 1.96. The significance value of the impact of social psychological factors on professional ethics (5.371) is greater than 1.96; in this way, it can be concluded that the hypotheses were confirmed.
Limitations & Consequences:  The lack of similar research and the absence of objective indicators for comparison within the country were the most important limitations.
Practical Consequences:  It is necessary to clarify and pay more attention to understanding the professional conditions and complexities of faculty members, because it can affect the quality of their professional life and consequently their professional ethics.
Innovation or value of the Article:  Providing a model to show the effect of social psychological factors on the quality of professional life and professional ethics of faculty members of Yazd University.
Paper Type: Research Paper

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Psychological Factors
 • Quality of Professional Life
 • Professional Ethics
 • Faculty Members
 1. Abd Elhalim, A. R. (2016). The Social And Academic Problems Of Medical Colleges Students And How It Is Related To Students Level (Case Study Of Medical Applied Sciences College). International Journal of Scientific & Technology Research, 5(07), 198-208.
 2. Ahani, Z., Kerami, M., & Mehram, B.(2015).Improving the research performance of humanities faculty members and identifying effective interventions.The 5th National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies, Tehran. [In Persian].
 3. Al-Shoqran, R. I., Alfandi, A. M., Alsawa, N. A., Al-Shboul, M. K., Katatneh, S. M., & Ammari, R. M. (2021). The Level of Job Burnout among the Faculty Members of the Private Jordanian Universities in Jordan and the Effect of Gender and Experience Variables on It. International Education Studies, 14(4), 83-92.
 4. Arefi, M., Ghahremni, M. A., & Taheri, M. (2010). Levels of burn out and its relationship with certain demographic factors among faculty members of Shahid Beheshti University. Journal of Applied Psychology, 4/2(14), 72-86. [In Persian].
 5. Ayeni, A. J. (2018). Teachers’ Professional Ethics and Instructional Performance as Correlates of Students’ Academic Performance in Secondary Schools in Owo Local Government, Ondo State, Nigeria. Advances in Social Sciences Research Journal, 5(8), 611-622.
 6. Azizian Kohan, N., Moharramzadeh, M., Rouhnavaz, S., & Toosi, D. (2021). Investigating the Effect of Personality Traits on Professional Ethics with the Mediating Role of Job Motivation of Ardabil Swimming Pool Instructors. Akhlāq-I zīstī, 10(35), 1-14. [In Persian].
 7. Bartlett, D. (2003). Management and Business Ethics: A Critique and Integration of Ethical Decision-making Models. British Journal of Management, 14, 223–235.
 8. Cadozier, V. (2002). The moral profession: A study of moral development and professional ethics. Retrieved from proquest.com
 9. Cao, X., Li, J. & Gong, S. (2021). The relationships of transition shock, empathy, resilience and coping strategies with professional quality of life in newly graduated nurses. BMC Nurs, 20(65), 1-8.
 10. Dolan, S. L., Garcia, S., Cabezas, C., Tzafrir, S. S. (2008). Predictors of “quality of work” and “poor health” among primary health-care personnel in Catalonia: evidence based on cross- sectional, retrospective and longitudinal design. Internatinal Journal of Health Care Quaity Assurance, 21(2), 203-18.
 11. Ebrahimi, S., Beigy, K., Fathi, M., Mohammadiyan, P. (2022). Relationship of professional ethics and organizational health with the quality of work life of faculty members at Farhangian University. Scientific Quarterly of University Management, 1(2), 107-136. [In Persian].
 12. Fu, C. Y., Yang, M., Leung, W., Liu, Y. Y., Huang, H. W., & Wang, R. H. (2018). Associations of professional quality of life and social support with health in clinical nurses.Journal of Nursing Management, 26(2), 172-179.
 13. Gilvari, S., & Shafizadeh, H. (2017). Investigation of the relationship between quality of work life and job motivation with professional ethics in the employees of the municipality of the 11th region of Tehran. Urban Management Stududies, 9 (31), 12-27. [In Persian].
 14. Goldberg, L. R. (1992). The development of markers of the Big Five factor structure. Psychological Assessment, 4(1), 26-42.
 15. Golsha, R., Sheykholeslami, A. S., Charnaei, T., & Safarnezhad, Z. (2020). Educational Performance of Faculty Members from the Students and Faculty Members’ Point of View in Golestan University of Medical Sciences. Journal of Clinical and Basic Research (JCBR), 4(1): 7-13.
 16. Hagstrom, W. Q. (1975). The Scientific Community. London Amsterdam fefer & Simons INC.
 17. Ibrahimi, E., Mardani Hamoleh, M., Heidari, H., & Mahboobi, M. (2011). Assessment of perceived social support among selected hospital personnel in Isfahan. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 5 (1), 82-88.
 18. Kiyani, A., Navabinejad, Sh., & Ahmadi, Kh. (2008). Personality characteristics and compliance with professional ethics in counselors and psychologists. Thought and Behavior Quarterly, 2(8), 79-90. [In Persian].
 19. Kline, R. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (Methodology in the Social Sciences), New York: Guilford Press, 3rd Edition.
 20. Li, H., Chang, H., Tao, Z., Zhang, D., Shi, Y., & Li, X. (2021). Mediating effect of coping style on the relationship between clinical leadership and quality of work life among nurses in tertiary-level hospitals in China: a cross-sectional study. BMJ open, 11(2), e041862.
 21. Marin, A., & Ramirez, G. (2005). Social support and emotional exhaustion among hospital nursing staff. European Journal of Psychiatry, 19(2), 96-106.
 22. McCraw, H. Moffeit, K. S. & O’Malley Jr, J. R. (2009). An analysis of the ethical codes of corporations and business schools. Journal of business ethics, 87(1), 1-13.
 23. McNeal, G. S. (2009). Organizational culture, professional ethics and Guantánamo. Case W. Res. J. Int'l L., 42, 125.
 24. Mendenhall, A. N., Grube, W., & Jung, E. (2019). Implementing strengths model for youth in community mental health: Impact on case managers' professional quality of life. Children and Youth Services Review, 102, 1-6.
 25. Mokhtari, M., & Siyadat, S. A. (2004). The effect of the tasks of heads of educational department on the efficiency of faculty members in university of Isfahan. Journal of Management Knowledge, 65, 71-90. [In Persian].
 26. Norshahi, N., & Samiei, H. (2011). Examining the Quality of Work Life among Public Universities Faculty Members in Iran and Presenting Strategies for its Improvement. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 17 (1), 91-114.
 27. Nourshahi, N., & Ferastakhah, M. (2012). The quality of the working life of the members of the scientific board is based on their life experience. Journal of Iranian Higher Education, 9(2), 37-64
 28. Novitasari, D., Asbari, M., Purwanto, A., Fahmalatif, F., Sudargini, Y., Hidayati, L. H., & Wiratama, J. (2021). The Influence of Social Support Factors on Performance: A Case Study of Elementary School Teachers. International Journal of Social and Management Studies, 2(1), 41-52.
 29. Pal, S., & Pandey, M. A. (2021). Professional Quality Life of Teacher in a Learning Private School in Ahmedabad.Sustainability and Management, 30(1), 246-253.
 30. Qasemia, L., & Behroozi, M. (2015). Survey of Personality Traits (based on big five) In Professional Ethics’s Growth in Medical Sciences University of Bushehr. Iran’sAspect. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 190,334 – 338.
 31. Quijada-Martínez, P. J., Cedeño-Idrogo, I. R., & Terán-Ángel, G. (2021). Quality of Professional Life and Burnout of the Nursing Staff at an Intensive Care Unit in Venezuela. Investigación y Educación en Enfermería, 39(2), e08.
 32. Ranaei Kordshouli, H., & Allahyari Bouzanjani, A. (2016). Nurses’ empathy with patient: the effect of perceived social supports and ethical responsibility to patient. Quarterly Journal of Nursing, 5(1), 29-39. [In Persian].
 33. Remegio, W., Rivera, R. R., Griffin, M. Q., & Fitzpatrick, J. J. (2021). The professional quality of life and work engagement of nurse leaders. Nurse Leader, 19(1), 95-100.
 34. Resnik, D. B. (1983).The Ethics of Science; NY: Rout Ledge.
 35. Shirey, M. R. (2004). Social support in the workplace: nurse leader implications. Nursing Economics, 22 (6), 313-9, 291.
 36. Stamm, B.H. (2010). The Concise ProQOL Manual. Pocatello, ID: ProQOL.org.
 37. Singh-Manoux, A., Yerramalla, M. S., Sabia, S., Kivimäki, M., Fayosse, A., Dugravot A., & Dumurgier, J. (2020). Association of big-5 personality traits with cognitive impairment and dementia: a longitudinal study. Journal of Epidemiology Community Health, 74(10):799-805.
 38. Tahmasabipour, N., Taheri, A. M.(2016).Mediating role of professional ethics in relation to organizational atmosphere and quality of working life of Shiraz district 2 municipal employees.Urban Management, 16(48), 421-434.
 39. Tan, M., & Karablutlu, E. (2005). Social support andhopeless in Turkish patients and cancer. Cancer Nurse, 28(3): 236-240.
 40. Xie, Y. (1998). Reliability and validity of the simplified Coping Style Questionnaire. Chinese Journal of Clinical Psychology, 6(2), 114–115.
 41. Yıldırım, M., & Tanrıverdi, F. Ç. (2021). Social support, resilience and subjective well-being in college students. Journal of Positive School Psychology, 5(2), 127-135.
 42. Yu, H., Li, M., Li, Z., Xiang, W., Yuan, Y., Liu, Y., Li, Z., & Xiong, Z. (2020). Coping style, social support and psychological distress in the general Chinese population in the early stages of the COVID-19 epidemic. BMC psychiatry, 20(1), 1-11.
 43. Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 52(1), 30–41.
 44. Zhu, Y. Y., & Guo, M. Y. (2021). Influence of differential leadership on teachers' professional ethics: an empirical study from Chinese Universities. Asia Pacific Education Review, 1-16.