طراحی و تبیین مدل توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر قابلیت‌های هوش سازمانی و روابط میان‌فردی سازمانی با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

10.52547/jpap.2023.229373.1227

چکیده

هدف: هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر قابلیت‌های هوش سازمانی و روابط میان‌فردی سازمانی است.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: در این تحقیق با استفاده از روش آمیخته (کیفی ـ کمّی) سعی شد ابعاد مختلف مدل یاد شده شناسایی و طراحی شود. جامعة آماری در بخش کیفی مدیران و صاحبنظران صنعت برق آشنا به پیشینة موضوع بودند که 22 نفر از آنها با رویکرد نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری­ انتخاب ­شدند. در این بخش، برای گردآوری داده‌ها، از مطالعه کتابخانه­‌ای و مصاحبة نیمه‌ساختاریافته ­استفاده­ شد. سپس در بخش کمّی، با روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به اعتبارسنجی یافته‌های بخش کیفی و الگوی ارائه شده پرداخته شد. جامعة آماری این بخش‌ کلیه ‌کارکنان‌ صنعت ‌برق ‌استان‌ سیستان ‌و بلوچستان بودندکه بر مبنای مشترک جدول مورگان 372 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش ‌سه پرسشنامه ‌توانمندسازی، هوش سازمانی و روابط میان‌فردی سازمانی با مقیاس 5 گزینه‌ای لیکرت بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها با استفاده از نظر متخصصان و پایایی با روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد.
یافته‌­های پژوهش:  نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش ‌نشان‌ دادندکه هوشمندی سازمانی ‌و روابط‌ میان‌فردی ‌سازمانی ‌بر توانمندسازی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر به ترتیب 4/77 و 9/62 درصد می‌­باشد. بر اساس یافته‌های پژوهش ‌می‌توان‌ گفت‌ هرچه ‌قابلیت­‌های هوش سازمانی و روابط میان‌فردی ‌سازمانی در کارکنان تقویت شود، توانمند­سازی آنها نیز افزایش می‌یابد.  
محدودیت‌­ها و پیامدها: این ­پژوهش محدود به صنعت برق استان سیستان و بلوچستان می‌باشد و اجرا­ و نظرسنجی آن در چندین سازمان دیگر باعث بینش عمیق‌­تر در مورد زوایا و تکامل مدل می‌شود. بنابراین انجام مطالعاتی در این زمینه در پژوهش‌های آینده توصیه می‌­شود.
پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش نشان داد بهره‌گیری از قابلیت‌های هوش سازمانی ‌و روابط‌ میان‌فردی ‌سازمانی عاملی در ایجاد تمایز در نحوه عملکرد افراد و ارتقاء توانمندی کارکنان است. لذا بهره‌گیری از شاخص‌های معرفی شده سبب توسعة قدرت و موفقیت نیروی انسانی در ایفای نقش‌ها و کارکردهای خود شده و مسیر پیشرفت و نوآوری را در سازمان هموار می‌نماید. همچنین مدیران­ صنعت برق می‌توانند راهبردهای کامل‌تری­ را­ جهت حل چالش‌های حوزه منابع انسانی تدوین کرده و در مرحله اجرا موفق‌تر عمل نمایند.
ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر تنها  تحقیق در این زمینه بوده و مدل ارائه  شده پاسخ به یک مساله واقعی کسب وکار در صنعت برق استان سیستان و بلوچستان  است.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Explanation of Human Resource Empowerment: A Model Based on the Capabilities of Organizational Intelligence and Interpersonal Relationships within Organizations through a Mixed Method Approach

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Khoshhal 1
 • Alireza sargolzaie 2
 • Zahra Vazife 3

1 PhD Student in Public Administration, Department of Management, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Zahedan Islamic Azad University, Zahedan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Purpose: This study aims to design and elucidate a model for human resource empowerment, predicated on the capabilities of organizational intelligence and the quality of organizational interpersonal relationships.
Design/Methodology/Approach: Utilizing a mixed-method approach (qualitative and quantitative), this research endeavors to delineate and craft the dimensions of the proposed model. The qualitative phase engaged managers from the electricity industry, leveraging their expertise through library research and semi-structured interviews for data collection. For the quantitative phase, the structural equation modeling and path analysis were employed to corroborate the qualitative insights. The sample, comprising 372 employees from the electricity sector in Sistan and Baluchestan province, was determined using Morgan’s table. Data were gathered via three Likert-scale questionnaires assessing empowerment, organizational intelligence, and organizational interpersonal relationships. Validity of the questionnaires was ascertained through expert evaluation, while reliability was confirmed via Cronbach's alpha and composite reliability tests.
Research Findings: Findings indicate that both organizational intelligence and interpersonal relationships significantly enhance employee empowerment, with effect coefficients of 77.4% and 62.9%, respectively. The results suggest that augmenting organizational intelligence and interpersonal relationship capabilities can substantially empower employees.
Implications: This investigation is confined to the electricity industry within Sistan and Baluchestan Province, suggesting the potential for broader applicability and insights if implemented across diverse organizations. Future research could extend to other sectors to validate the model’s universal applicability.
Practical Implications: The study underscores the importance of organizational intelligence and interpersonal relationships in fostering employee empowerment. These elements are pivotal for human resource success and serve as a bedrock for organizational innovation. Managers are encouraged to adopt comprehensive strategies addressing human resource challenges based on these findings.
Innovation or Value of the Article :This research is distinguished as a pioneering effort in its domain, offering a novel model that addresses a pressing issue in the electricity sector of Sistan and Baluchestan. It contributes a unique perspective on leveraging organizational intelligence and interpersonal relationships for human resource empowerment.
Paper Type: Research Paper

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Intelligence
 • Employee Empowerment
 • Organizational Interpersonal Relationships
 1. Ahmadi, Parviz; Safari Kohra, Mohammad; Nomati, Somia (2016). Management of Employee Empowerment. Publications, Cultural Research Office.
 2. Ahmadzadeh, Suleiman; Azizi, Hakimeh (1400). Investigating the Relationship Between Human Capital and the Organizational Performance of Agricultural Jihad in West Azarbaijan Province, Explaining the Mediating Role of Organizational Intelligence. Conference of New Models of Business Management, Period 4. (in Persian).
 3. Albrecht, K. (2003). Organizational Intelligence & Knowledge Management: Thinking Outside the Silos: The Executive Perspective. Available at: karlalbrecht.com/downloads/OI-WhitePaper-Albrecht.pdf.
 4. Agba, M. S. (2018). Interpersonal Relationships and Organizational Performance: The Nigerian Public Sector in Perspective. Indian Journal of Commerce and Management Studies, 9(3), 78-86.
 5. Anafarta, A., & Apaydin, Ç. (2016). The Effect of Faculty Mentoring on Career Success and Career Satisfaction. International Education Studies, 9(6), 22-31.
 6. Arora, R., & Rangnekar, S. (2016). Towards Understanding the Two Way Interactions Effects of Extraversion and Openness to Experience on Career Commitment. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 16(1), 213–227.
 7. Arshadhi, Maryam; Rabati, Afshin; Tahmoursi, Nilofar (2018). Investigating the Effectiveness of the Coaching Process on Job Self-Efficacy and Organizational Citizenship Behavior. Journal of Social Psychology Research, 6(35), 89-106. (in Persian)
 8. Berns, K. V., & Klarner, P. (2017). A Review of the CEO Succession Literature and a Future Research Program. Academy of Management Perspectives, 31(2), 83-108.
 9. Carter, M. (2001). Strategic Planning (in Nonprofit or For-Profit Organizations). Strategic Planning.com.
 10. Damghanian, Hossein; Rastgar, Abbas Ali; Yazdani, Mohammad (2017). Designing and Explaining the Competency Model in Organizational Interpersonal Communication. Quarterly Journal of Improvement and Transformation Management Studies, 2(88), 143-174. (in Persian)
 11. Daneshmandi, Samia; Fathi-Ajargah, Koresh; Khorasani, Abasalt; Qalich Lee, Behrouz (2017). Identifying the Consequences of Using Mentoring in Order to Empower New Faculty Members. Journal of New Approaches in Educational Management, 2(34): 105-128. (in Persian).
 12. Gagné, M., & Deci, E. L. (2005). Self Determination Theory and Work Motivation. Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331-362.
 13. Eslami Harandi, Hossein Ali; Zulfaqari Zafarani, Rashid; Jaafari Harandi, Reza (2018). Dimensions and Components of Psychological Empowerment of Managers in Order to Establish Knowledge Management Based on Organizational Motivation in a Qualitative Method. Information Management Sciences and Techniques Quarterly, 5(4): 12-40. (in Persian)
 14. Farahani, Abolfazl; Ajam, Qasim; Azizian Kohn, Nasreen; Saraj, Sara (2013). The Relationship Between the Psychological Factors of Empowerment and Organizational Entrepreneurship of Employees of the General Directorate of Physical Education of Khorasan Razavi Province. Journal of Sports Management, 2(8): 41-55. (in Persian)
 15. Faruzandeh, Mohsen (2014). The Place and Importance of Communication in the Organization. The First International Conference on Industrial Engineering, Management and Accounting. (in Persian)
 16. Fock, H.; Chiang, F.; Kevin, Y. A.; & Hui, M. K. (2011). The Moderating Effect of Collectivistic Orientation in Psychological Empowerment and Job Satisfaction Relationship. International Journal of Hospitality Management, 30: 319-328.
 17. Ghobadi, Azam (2021). Introducing the Impact of Employees' Organizational Intelligence on Hamedan Municipality Effectiveness. Journal of Modern Research Approaches in Management and Accounting, 5(19): 204-217.
 18. Greasley, K., Bryman, A., Dainty, A., Price, A., Naismith, N., & Soetanto, R. (2008). Understanding Empowerment from an Employee Perspective: What Does it Mean and Do They Want it? Team Performance Management: An International Journal.
 19. Halal, W. E. (2006). Organizational Intelligence: What is it? and How Can Manager Use it? Available at: strategy-business.com.
 20. Helmy, I.; Adawiyah, W. R.; & Banani, A. (2019). Linking Psychological Empowerment, Knowledge Sharing, and Employees’ Innovative Behavior in SMEs. The Journal of Behavioral Science, 14(2): 66-79.
 21. Horrenkol Boy, C. K. (1999). Defining and Measuring Employee Empowerment. Journal of Applied Behavioral Science, 35.
 22. Hosseini, Sayedzainab; Qoligourchian, Nader; Jafari, Periosh; Zamani Moghadam, Afsana (2019). Identifying the Drivers and Consequences of the Employee Mentoring System. Scientific Quarterly Journal of Marine Science Education, 7(1), 186-200. (in Persian)
 23. Hosseini Kashani, Fatemeh Masoumeh; Chenari, Alireza; Ahmadi, Amine; Parsa, Kurosh (2019). Presenting a Model to Improve Professional Capabilities. Scientific Research Monthly of New Approach in Educational Management, 11(46): 203-222. (in Persian)
 24. Johnson, R. D., Pepper, D., Adkins, J., & Emejom, A. A. (2018). Succession Planning for Large and Small Organizations: A Practical Review of Professional Business Corporations. In Succession Planning, pp. 23-40.
 25. Kalkavan, S., & Katrinli, A. (2014). The Effects of Managerial Coaching Behaviors on the Employees’ Perception of Job Satisfaction, Organisational Commitment, and Job Performance: Case Study on Insurance Industry in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 1137-1147.
 26. Khanalizadeh, Ruqiyeh; Kurdanaij, Asdalah; Fani, Ali Asghar; & Mashbaki, Asghar (2009). The Relationship Between Empowerment and Organizational Learning. Change Management Research, 2(3), 20-44. (in Persian)
 27. Khazaei, Ali; Eskandari, Starah; Mahmoudi, Ahmad; & Yousafy, Bahram (2018). Designing a Structural Equation Model for the Relationship Between Organizational Intelligence and Organizational Performance. Management and Razshi Magazine, 11(1), 133-154. (in Persian)
 28. Keyton, J., Caputo, J. M., Ford, E. A., Fu, R., Leibowitz, S. A., Liu, T., & Wu, C. (2013). Investigating Verbal Workplace Communication Behaviors. The Journal of Business Communication (1973), 50(2), 152-169.
 29. Kikha, Ahmad; & Abbaspour, Abbas (2018). The Relationship Between Organizational Intelligence and Organizational Performance Through the Mediation of Creativity. Innovation and Creativity in Human Sciences, 8(4), 1-32. (in Persian)
 30. Kostiwa, I. M., & Meeks, S. (2009). The Relation Between Psychological Empowerment, Service Quality, and Job Satisfaction Among Certified Nursing Assistants. Clinical Gerontologist, 32(3), 276-292.
 31. Lashley, C. (1999). Employee Empowerment in Services: A Framework for Analysis. Personnel Review.
 32. Lapointe, E., & Vandenberghe, C. (2017). Supervisory Mentoring and Employee Affective Commitment and Turnover: The Critical Role of Contextual Factors. Journal of Vocational Behavior, 98, 98-107. doi:10.1016/j.jvb.2016.10.004.
 33. Lin, C. Y. Y. (1998). The Essence of Empowerment: A Conceptual Model and a Case Illustration. Journal of Applied Management Studies, 7(2), 223.
 34. Mantaqi, Mohsen (2019). The Function of Organizational Intelligence in Strategic Planning of the Organization. Cultural Management, 14(1), 51-66.
 35. Matsuda, T. (1988). OR/MS, Its Interaction With and Benefit From Japanese Organizational Intelligence. Omega, 16(3), 233-241.
 36. Markus J. Thannhuber, Andy Bruntsch, & Mitchell, M. (2017). Knowledge Management: Managing Organizational Intelligence and Knowledge in Autopoietic Process Management Systems Ten Years into Industrial Application. Available online at sciencedirect.com, 2212-8271.
 37. Mardani Garmdare, Mohammad Reza (2018). Organizational Intelligence and Employee Empowerment. Publisher, Nowrozi.
 38. Maynard, M. T., Gilson, L. L., & Mathieu, J. E. (2012). Empowerment Fad or Fab? A Multilevel Review of the Past Two Decades of Research. Journal of Management, 38(4), 1231-1281.
 39. McKinney, C. M., Mookherjee, S., Fihn, S. D., & Gallagher, T. H. (2019). An Academic Research Coach: An Innovative Approach to Increasing Scholarly Productivity in Medicine. Journal of Hospital Medicine, 14(8), 457-461.
 40. Mirmohammadi, Seyyed Mohammad; Hosseinpour, Davod; Qasmi Banabri, Hamidreza (2016). The Key Success Factors of Employee Empowerment. Scientific Research Quarterly of Improvement and Transformation Management Studies, 25(83): 93-114. (in Persian).
 41. Moro, S., Cortez, P., & Rita, P. (2015). Business Intelligence in Banking: A Literature Analysis from 2002 to 2013 Using Text Mining and Latent Dirichlet Allocation. Expert Systems with Applications, 42(3), 1314-1324.
 42. Najari, Reza; Azar, Adel; Jalilian, Hamidreza (2014). Presentation of the Intelligence Model of the Organization. Organizational Behavior Studies Quarterly, 1(12), 1-24. (in Persian)
 43. Omunakwe, P.O.; Nwinyokpugi, P.N.; & Adiele, K. C. (2018). Workplace Interpersonal Relationship and Organizational Productivity in Deposit Money Banks in Port Harcourt. Journal of Economics, Management & Social Science, 4(4), 153-177.
 44. Pattnaik, S.C.; & Sahoo, R. (2018). Human Resource Practices as Predictors of Organizational Performance: A Structural Equation Modeling Approach. Global Business Review, 21(4), 1087-1112.
 45. Pallai, K.; & Gregor, A. (2016). Assessment of Effectiveness of Public Integrity Training Workshops for Civil Servants – A Case Study. Teaching Public Administration, 34(3), 247-269.
 46. Qobadi, Azam (1400). Investigating the Impact of Employees' Organizational Intelligence on Improving the Effectiveness of Hamadan Municipality. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 10(83), 213-226. (in Persian)
 47. Rafti, Mohammad; Samadi, Masoumeh (2018). Examining the Effect of Organizational Coaching on Deviant Behavior According to the Moderating Role of Employee Empowerment and Organizational Culture. The Third International Conference on Management, Industrial Engineering, Economics, and Accounting. (in Persian).
 48. Ratnasari, S.D.; Andriansyah, A. S. (2014). Effect of Self-Confidence and Self-Assessment for Performance with Social Skill as Moderating Variables. Journal of Business and Management, 16(11), 43-47.
 49. Raina, R.; & Pande, N. (2012). Communication Competence of Indian Engineers in IT & ITeS Sector. Indian Journal of Industrial Relations, 47(3), 511-526.
 50. Robbins, Stephen P. (2013). Basics of Organizational Behavior. Translated by Ali Parsaian and Mohammad Arabi, First Volume of the Sixth Edition, Tehran: Cultural Research Office. (in Persian).
 51. Saadat Talab, Verse (2019). The Effect of Succession on Knowledge Transfer with the Mediating Role of Transformational Leadership. Human Resources Education and Development Quarterly, 7(25), 1-15. (in Persian).
 52. Safdari, Narges; Koroneh, Daud (2021). Identifying the Process of Using Mentoring in the Professional Development of School Administrators. Management on Training Organizations, 10(4), 61-94. (in Persian).
 53. Safari, Omid; Shahidi, Nima (2022). A Study of Empowerment and Willingness to Leave Service Through Organizational Intelligence. Journal of Knowledge Management in Sports, 2(2): 60-68. (in Persian)
 54. Saraih, U.N.; Azmi, A.H.; Sakdan, M.F.; Mohd, Karim K.; Amlus, M.H. (2019). Understanding the Effects of Interpersonal Communication and Task Design on Job Performance Among Employees in the Manufacturing Company. Humanities & Social Sciences Reviews, Vol 7(5), 448-453.
 55. Schwaninger, M. (2001). Intelligent Organizations: An Integrative Framework. Systems Research and Behavioral Science: The Official Journal of the International Federation for Systems Research, 18(2), 137-158.
 56. Sephovand, Reza; Vahdati, Hojjatoleh; Esmaili, Mahmoudreza; Rahimi Kakah, Samad (2016). Designing a Sustainable Competitive Advantage Model Based on the Competence of Human Capital. Human Resource Management Research Quarterly, 8(1), 209-917. (in Persian)
 57. Senai Rad, Mohammad (2019). Empowering Employees Based on Succession Planning. Specialized Quarterly of Public Administration Education, 1(5): 48-56. (in Persian)
 58. Seyedjavadin, Seyedreza (2007). 360-Degree Competency Assessment Criteria. (in Persian)
 59. Shamszare, Milad; Tahmasabi, Reza; Yazdani, Hamidreza (2017). Evaluating the Maturity of Human Resource Management Processes Based on the Phillips Model. Human Resource Management Research Quarterly, 10(1), 1-24. (in Persian)
 60. Shahravi, Mohammad Reza (2022). Investigating and Identifying the Empowerment Components of Tehran Municipality Employees. Afaq Human Sciences, (67), 39-50. (in Persian)
 61. Sharma, P. (2017). How Coaching Adds Value in Organisations – The Role of Individual Level Outcomes. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, V11, 1-17.
 62. Shekari, Mohammad Reza; Asmaili Givi, Mohammad Reza; Kshavarz, Hamid (2015). Investigating Knowledge Management Infrastructure and Its Effect on Organizational Intelligence. Journal of Information Processing and Management, 31(4), 1075-1097.
 63. Shim, M.; Mercer, K.; Laura, M.; Roberts, L.J.; Gustafson, D. H. (2015). Communication Competence, Psychological Well-being, and the Mediating Role of Coping Efforts Among Women with Breast Cancer: Cross-sectional and Longitudinal Evidence. Women & Health, 55(2), 400-418.
 64. Sozbilir, F. (2018). The Interaction Between Social Capital, Creativity, and Efficiency in Organizations. Thinking Skills and Creativity, 27, 92-100.
 65. Surienty, L.; Ramayah, T.; Lo, M. C.; Tarmizi, A. N. (2014). Quality of Work Life and Turnover Intention: A Partial Least Square (PLS) Approach. Social Indicators Research, 119(1), 405-420.
 66. Supriadi, S.; Sefnedi, S. (2017). The Effect of Emotional Intelligence and Organizational Cynicism on Job Performance: The Role of Motivation as Mediator. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 19(3), 101-107.
 67. Tahuri, Alireza (2019). Investigating the Effect of Talent Management, Nurturing, and Self-Efficacy of Employees. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 3(39), 18-21. (in Persian)
 68. Timuri, Hadi; Shaimi, Ali; Zarei, Maryam (2016). The Relationship Between Dimensions of Organizational Intelligence and Organizational Entrepreneurship. Management Studies Quarterly, 115, 25-134. (in Persian)
 69. Ugwu, F.O.; Onyishi, I.E.; Rodríguez-Sánchez, A. M. (2014). Linking Organizational Trust with Employee Engagement: The Role of Psychological Empowerment. Personnel Review, 43(3), 377-400.
 70. Yaqoubi, Mohammad; Bagheri, Ruholah (2022). Studying the Relationship Between Employee Empowerment and Their Team Performance. Journal of Management and Accounting Studies, 8(1), 16-28.
 71. Yousefli, Amir; Nosrati, Mansour (2018). The Importance of Interpersonal Communication and the Factors Affecting Its Effectiveness. The 4th International Conference on Industrial Management.
 72. Yarovisi, Reza; Fattah, Moderator; Abul Ma'ali al-Husaini, Khadijah (2017). Identifying Effective Factors in Organizational Intelligence Using Grounded Theory. Journal of Research in Educational Systems, (12), 415-435. (in Persian)
 73. Zenozi, Seyyed Jafar; Jafari, Maitham (2021). The Reflection of Strategic Communication in Employees' Value Creation: Analyzing the Mediating and Modulating Role of Informational Capital and Organizational Intelligence. Management Research in Iran, 25(2), 46-74. (in Persian)