طراحی الگوی پافشاری مدیران بر تعهدات در بخش دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت منابع انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه مدیریت ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

3 گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان ، ایران

چکیده

هدف: پافشاری غیرمنطقی بر تعهدات و تصمیمات، پدیده شناخته شده‌ای است که در آن افراد و خصوصاً مدیران سازمان‌ها به سرمایه‌گذاری در اقدامی که شکست خورده است ادامه می دهند. بنابراین پژوهش حاضر، با هدف طراحی الگوی پافشاری مدیران بر تعهدات در بخش دولتی طراحی شده است.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: روش پژوهش کیفی با رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد است. جامعه آماری شامل مدیران خبره با تجربۀ مدیریتی در دستگاه های دولتی استان خراسان رضوی بودند که با استفاده از اصل اشباع و روش نمونه گیری گلوله برفی، 12 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از روش هدایت کلیات و مصاحبه های نیمه ساختار یافته بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل داده­های کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شد.
یافته‌های پژوهش: نتایج نشان می­دهد که الگوی پافشاری مدیران بر تعهدات در بخش دولتی شامل شرایط علی با سه مولفه عوامل فردی، گروهی و سازمانی؛ مقوله محوری با مولفه پافشاری بر تعهد، استراتژی با سه مولفه استراتژی جذب منابع، کاربرد زمان و استراتژی عدم محدودیت؛ پیامدها با دو مولفه حکمرانی نامطلوب و کاهش عملکرد؛ زمینه‌ها با دو مولفه عوامل فرهنگی و عوامل اجتماعی و مداخله­گر با مولفه عوامل محیطی می باشد.
محدودیت ها: وجود بار معنایی منفی موضوع و ترس مدیران از تبعات آن طفره روی مدیران در پاسخگویی را به همراه داشت.
پیامدهای عملی: شناخت این عوامل می تواند زمینه ای را فراهم آورد تا مدیران با شناسایی دقیق این عوامل، از اثرات سوء پافشاری بر تعهدات خود آگاه گردند.
ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش برای اولین بار الگوی پافشاری مدیران بر تعهدات در بخش دولتی طراحی شده که ابتکار این مقاله است.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a pattern of Managers Escalation of Commitments In The public Sector

نویسندگان [English]

 • Maryam sadat mousavi 1
 • Hamid Rezaeifar 2
 • Mohammad Mohammadi 2
 • Nourmohammad Yaghoubi 3

1 PhD student, Human Resources Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Birjand, Iran

2 Department of Management, the faculty of literature and humanities, Islamic Azad University, Birjand unit, Birjand, Iran

3 Department of Management, School of Management and Economics , Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Purpose: The phenomenon of unreasonable escalation of commitments and decisions, well-known in organizational behavior, is where individuals, particularly managers, persist in investing in failed actions. This study aims to design a model for managing escalation of commitment in the public sector.
Design/Methodology/Approach: We employed a qualitative research method based on a data-driven approach. The study population included managers with experience in governmental organizations in Khorasan Razavi Province. Utilizing the saturation principle and snowball sampling method, 12 participants were selected as the sample size. Data collection involved general guidance and semi-structured interviews. Data analysis was conducted using quantitative methods and MaxQDA software.
Research Findings: The study reveals that the escalation model for managers' commitment in the public sector comprises several elements: causal conditions with individual, collective, and organizational factors; a central category featuring the escalation of commitment factor; a strategy with resource absorption, time application, and non-limitation strategy components; consequences including undesirable governance and performance reduction; and context with cultural factors, social factors, and environmental factors as the observer.
Implications: The negative connotations of the issue and managers' fear of consequences lead them to avoid responding.
Practical Implications: Understanding these factors can help managers recognize and address the impacts of commitment escalation.
Innovation or Value of the Article: This research uniquely designs a model for managers' commitment in the public sector, highlighting the originality of this article.
Paper Type: Research Paper

کلیدواژه‌ها [English]

 • Decision making
 • Perceptual error in decision making
 • Escalation of Commitments
 1. Alaei Faradenbeh, L. (2016). The Relationship between Managers' Decision-Making Styles and Competitive Advantage and Organizational Entrepreneurship of Isfahan Sports and Youth Administration, Larestan Islamic Azad University, First National Conference on Physical Education and Sports Sciences. (in Persian).
 2. Alwani, S. M. (2020). "Decision Making and Determining Government Policy", Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samat), Center for Research and Development of Humanities, 22nd Edition, Tehran. (in Persian)
 3. Asgari, N, Kheirandish, M .(2016). The mediating role of effective decision-making in the impact of individual and organizational empowerment on the promotion of organizational productivity, Police Organizational Development,, 13 (3), 11. (in Persian)
 4. Dabbagh R, Raeisi D, Alikhanlo S.(2020). Investigating the Effectiveness and Influence of Factors Affecting Human Resources Productivity by Multi Criteria Decision Making Methods (Case Study of East Azarbaijan Electric Power Distribution Company). ieijqp , 9 (4) :83-99
 5. Davallou , M, Rezaeian, (2015). Escalation of Commitment Phenomenon in Decision Making, Journal of Public Administration Perspective, 5(20), 99-111. (in Persian)
 6. Ghasempor,H,Shiri,A,Yasini,A.(2021). Understanding the phenomenon of the inability to recognize and identify its formative elements in government organizations . Quarterly Review of Public Management,13(2),52-76. (in Persian)
 7. Huang, T. Y. (2019) Vangelis Souitaris & Sigal G. Barsade , Which matters more? Group fear versus hope in entrepreneurial escalation of commitment , strategic management journal , wileyonlinelibrary.com/journal/smj
 8. Kakapour, S. (2016). Fundamentals of Organization and Management, Aha Publications, Tehran. (in Persian)
 9. Kalmanovich-Cohen, H., Pearsall, M.J., & Christian, J.S. (2018). The effects of leadership change on team escalation of commitment. The Leadership Quarterly, 29(5), 597-608
 10. Kessler, E.H. (Ed.). (2013). Encyclopedia of management theory. California: Sage Publications Inc
 11. Moghimi, V.(2017). Study of the effect of persistence phenomenon on the initial financial decisions of the managers of Gachsaran Oil and Gas Exploitation Company, Master Thesis in Business Management, Faculty of Humanities, Department of Management, Islamic Azad University, Gachsaran Branch. (in Persian)
 12. Mobaraki,M.H,Noury,P,Ahmadi,A.(2016). Recognition of the most important factors affecting the formation of تعهد bias in entrepreneurs : the theory of the theory arising from the data .n(25),163-178.(in Persian)
 13. Mohammadpanah ,Maryam , Yousefizenuz, Reza , HASSANPOUR, Akbar(2016). A Decision-Making Model For Oprational Efficiency In The Banking Work Flow Process Of Housing Facilities, Industrial Management,8(1),64-74. (in Persian)
 14. Najaf Beigi, R .(2019). Organization and Management, Mehraban Book Publishing Institute, second edition, Tehran. (in Persian)
 15. Noury, P .(2020).That’s why they didn’t let it go: exploring the roots of women entrepreneurs escalation of commitment, https://www.emerald.com/insight/2053-4604.htm. (in Persian)
 16. Pazouki, A. (2020). Organization and Management ", Sharifzadeh Publications, first edition, Tehran. (in Persian)
 17. Pearce, A. M, Ignacio J. Pablo Rodrigo, D. (2020).When is escalation of commitment unstoppable in group settings? An iterative economic modeling approach to unveil the dark side of group decision-making , 41(8), 1387-1402  .
 18. Pooya, A, Eslami, Q, Tabatabaei, H. (2012). A Typology for Causes of Escalation of Commitment Phenomenon in Governmental Sector. Journal of Management Improvement, 6(1), 31-55. (in Persian)
 19. Rachmawati, D., & Budianto, P. F. (2022). The Determinants of Commitment Escalation (Experimental Study: Covid-19 Pandemic as A Contextual). Jurnal Akuntansi, 12(1), 13-22.
 20. Rahimnia, F., Pouya, A., Eslami, G. (2014). The Impact of Psychological Factors on Escalation of Primary Commitmentand Mediating of Risk Perception (The Case of the Managers of Business Firms in Mashhad). Organizational Behaviour Studies Quarterly, 3(3), 65-87. (in Persian)
 21. Rezaeifar ,H, Habibi, H .(2019).The Role of Dimensions of Ethical Atmosphere in Predicting of Managers' Insistence on Initial Decisions. Ethics in Science and Technology. 14 (2) ,106-112. (in Persian)
 22. Rezaian, A.(2020). "Fundamentals of Organization and Management", Publications of the Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samat), 21st Edition, Tehran. (in Persian)
 23. Sadi, R., Gholipour, A., Gholipour, F. (2010). The effects of investor personality and perceptual bias in Tehran stock exchange. Financial Research Journal, 12(29),41-58. (in Persian)
 24. Selim, M. (2020). Escalation commitment in decision making and its possible effects in the long run. In 2020 International Conference on Decision Aid Sciences and Application,686-691.
 25. Shibat al-Huda, S. A, Mehdi Nia, S. M. (2016). Organizational Decision Making", Sharifzadeh Publications, First Edition, Tehran. (in Persian)
 26. Wadian, A. Kh, Badri, H .(2020). Decision Making and Creativity in the Organization, Sharifzadeh Publications, First Edition, Tehran. (in Persian)
 27. Zarrin Negar, M. J. (2019). Fundamentals of Organization and Management, Dibagaran Cultural and Artistic Institute, Second Edition, Tehran. (in Persian).