طراحی و آزمون مدل کار بدون استرس در سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر کار بدون استرس در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، طراحی مدل مفهومی و اعتبارسنجی مدل طراحی شده است.
طراحی/ روش‌­شناسی/رویکرد: برای رسیدن به اهداف پژوهش از رویکردهای کیفی و کمی استفاده شده است. در بخش کیفی با استفاده از دلفی، عوامل موثر شناسایی شد. در بخش کمی برای اعتبار­سنجی مدل مفهومی، از پرسشنامه­ محقق‌ساخته استفاده شده است. روش نمونه­‌گیری در بخش کیفی غیراحتمالی از نوع گلوله برفی و در بخش کمی، نمونه‌گیری تصادفی در جامعه محدود بوده است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 380 نفر تعیین شد. روایی پرسشنامه بخش کیفی و بخش کمی، روایی محتواست و پایایی بخش کمی با آلفای کرونباخ محاسبه شده است. برای تحلیل داده­های تجربی، آزمون فرضیه­‌ها و تایید همخوانی سازه نظری با سازه تجربی از تحلیل عاملی و تحلیل مسیر استفاده شده است.
یافته­های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داده است که عوامل فردی، عوامل عملیاتی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی بر کار بدون استرس تاثیر دارند. از بین عوامل موثر، عوامل سازمانی، عملیاتی و محیطی با کار بدون استرس رابطه معکوس دارند ولی سازه عوامل فردی با کار بدون استرس رابطه مستقیم دارد.
محدودیت‌ها و پیامدها: در مراحل اولیه، جامع نبودن نتایج پژوهش‌­های پیشین، موجب ارائه مدل اولیه بر اساس استنباط پژوهشگران شد.
پیامدهای عملی: با اجرای این الگو، علاوه بر افزایش بهره­‌وری، تمایل افراد به ترک سازمان کاهش می­یابد و انگیزه آنان برای افزایش اثربخشی بیشتر می‌­شود.
ابتکار یا ارزش مقاله برای طراحی مدل کار بدون استرس، به موازات بررسی عوامل موثر بر مدیریت استرس، عوامل موثر بر ایجاد استرس شغلی، بررسی شد؛ در نهایت با تلفیق این دو مقوله متفاوت، عوامل و شاخص‌های کار بدون استرس بر اساس استنباط پژوهشگر و نظر خبرگان، استخراج گردیده و سپس اعتبارسنجی شد؛ نتیجه طراحی و اعتبارسنجی، مدل جامع و جدیدی است که محیط، فرد و سازمان را در برمی­گیرد.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Testing a Stress-Free Work Model in The Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization with a Mixed Approach

نویسندگان [English]

 • fariba broumandan 1
 • Mohammad Ali Sarlak 2
 • Alireza Mooghali 2
 • gholam raza taleghani 3

1 Phd, Department Of Public Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Department of Public Management, Payame Noor University, Tehran , Iran.

3 Department of Public Management, Tehran University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is the Identification of factors which impact on stress-free work in the Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization, conceptual model design and Validation model performance.
Design/ Methodology/ Approach: Qualitative and quantitative approaches have been used to achieve the objectives of the research. In the qualitative part, using fuzzy Delphi method, the effect on stress-free work was identified. In the quantitative part, questionnaires were designed to validate the conceptual model. The sampling method in the qualitative part was non-probability snowball type and in the quantitative part, random sampling in the limited population. Using Cochran's formula, the sample size of 380 people was determined. The validity of the questionnaire is content validity and its reliability is calculated by Cronbach's alpha. To analyze the experimental data, test the hypotheses and confirm the agreement of the theoretical structurethe experimental structure for factor analysis and path analysis have been used.
Researcher Findings: Research shows that personal, operational, organizational and environmental factors are effective for stress-free work. Among the factors, effective, organizational, operational and environmental factors are inversely related to stress-free work, but another factor is directly related to stress-free work.
Limitations & Consequences: in the early stages, the lack of previous researches, led to the presentation of the initial model based on the researchers inference.
Practical Consequences: By implementing this model, in addition to increasing performance, people tend to leave the organization less and their motivation increases.
Innovation or value of the Article: To design a stress-free work model, in parallel with examining the factors affecting stress management, the factors affecting job stress were examined; Finally, by combining these two different categories, factors and indicators of stress-free work were extracted based on the inference of the researchers and the opinion of the experts, and then validated; The result of design and validation is a comprehensive and new model that includes the environment, the individual and the organization.
Paper Type: Research Paper

کلیدواژه‌ها [English]

 • Job Stress
 • Stress-Free Work
 • Mixed Approach
 1. Alvani, SM., & Abtahi, H. (1992).Research on stress management in the country industrial sector(in Persian
 2. Allahyari, T., Khanehnesien, F., Khalkhali, H. (2017). Explaining the relationship between psychosocial stress and job performance in banking industry: An integrated model. Journal ohe; 4 (1) :18-25. (in Persian)
 3. Arsalan, M., aezi, R. (2019). Modeling Effective and Affected Factors in the Development of Human Reasourses in the Public Sector of Kerman Province in 1404. Journal of Public Administration Perspective 10(4), 66-88. (in Persian)
 4. Azadi, MM., AkbariBalootbangan. A., Vaezfar, SS., Rahimi, M, (2014). The Role of coping styles and self –efficacy in Nurses Job stress in Hospital. Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN) 6, ( 2) . (Persian)
 5. Behnodi, Z. (2005). Healht & JobStress, Publisher of Boshra. (in Persian)
 6. Belanco-Donoso, L., Manuel, Moreno-Jimenez, J., Amutio, A., Gallego- Alberto, L. (2020). Stressor, Job Resources, Fear of Contagion, and Traumatic Stress Among Nursing Home Workers in Face of the COVID 19: the case of spain , Journal of Applied Grontology,0733464820964153
 7. Brenburg, M., Baresi, L., Groneberg, D., Mache, S. (2016). Does Psychosocial Competency traning for junior Psysicians Working in pediatric medicine improve individual skills and perceived job stress.
 8. Chrico, F. (2017). Religious belief and mental health in lay and consecrated Italian teachers.
 9. Choi, J., Kruis, Nathen E., Yun, I. (2020).When Do Police Stressors Particularly Predict Organizational Commitment The Moderating Role of Social Resources. Police Quarterly, 1098611120923153
 10. Connor, K. M., Davidson, J. R. (2003). Development of new resilience scale: the Connor-Davidson, Resilience scale. (CD- RISC). Depression Anxiety, 18 (2), 76–82.
 11. Extremera, N., Orgambidez, A. (2020). Understanding the link between work engagent and job satisfaction: Do role stressors underlie this relationship, Scandinavian journal of Psychology. 61(3), 443-449
 12. Fathi, N., zabihzadeh, M. (2016). The evaluation and analysis of the effect of Career plateauing in job stress among women in organization. Journal, 18(4); 23-45. (in Persian)
 13. Gray Toft, P., Anderson, G. (1981). Stress among hospital nursing staff Its causes and effects. Social Science & Medicine Part A: Medical Psychology & Medical Sociology, Volum15(5). 639-647. https//doi.org/10.1016/027-7123 (18)90087-0
 14. Hasanzadeh, H. (2009). Job stress , its effects and consequences. Economic, social. Scientific and cultural Monthly. (1). 118-119. (in Persian)
 15. Hasani, R. (2005). Study Job stress in the Homa aviation company little event units & full of event in look employments, Supervisor Ashtiani . M. M.Sc.Shahid Beheshti university. (in Persian)
 16. HeidariSani M, Vahedi M, Rahimi G, Rahimi B. (2014). Investigating and Ranking the stressor factors on employess job performance in urmia university of medical sciences staff. Nurs Midwifery J. 11 (10). (in Persian). URL: http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1643-fa.html
 17. kamali Ardakani, M., Malek, M., Attarchi, M., Mohammadi, S.(2013). Assessment of occupational stress and influencing factors in medical students. tkj. 5 (1): 24-33. (in Persian)
 18. Lanz, J. J. (2015). Examining the Impact of Resilience on Work Stress and Strains in Nurses. FIU Electronic Theses and Dissertations
 19. Mahdiyeh, M., Darvishi ghezelchi, S. (2017). The Study of the Relationship between Nurses’ Job Stress and Resiliency. NPWJM. 5 (14):17-22. (in Persian)
 20. Meguellati, A., Asmawati, M., Abdul, H.S., Mohd, R., Mohd, Y. (2019). Prayer Moderating Job Stress Among Muslim Nursing Staff at the University Of Malaya Center (UMMC). Journal of religion and health,1-19
 21. Mortezapour, A., Nejat, S., Sepidarkish, M., Zakerian, S., Azadegan, E., Etemadi Deylami, A. ( 2017). Survey of Effective Parameters on Effort-Reward Imbalance and Occupational Stress Arising from It: Results from Iran Psychosocial Workplace Survey (IPWS). JRUMS. 16 (4): 323-337. (in Persian)
 22. Moshashaie, P., Nazari, J. (2019). Job Stress and Its Relationship with General Health of Employees in a Match Factory. Depiction of Health, 9(4): 299-308. (in Persian)
 23. Naghavi, Z., Hajgholami, M., Shokoohi ,Y., Zayeri, F.(2013). Job Stress Risk Factors Among Power Generation and Machine Production Employees: A Case Study-2010. aumj. 2013; 2 (2) :89-96. (in Persian)
 24. Nastiezaie, N., Sabegi, (2016). Relationship between extreme dependence to work with job stress and job burnout in teachers (in Persian) . Iran Occupational Health, 13(2), 79-91
 25. Pourhossein, M., Khorsandi Yamchi. A., Firouzkuhi Berenjabadi. M. (2018). Analysis of the Relationship between Resilience and Job Stress Dimensions in University Staff (Shahid Beheshti, Allameh Tabataba’i, and Yazd University). Higher Education Letter. Vol11, No. 43. (in Persian)
 26. Rezaii, Sh., Hosseini, A., Fallahi. M. (2006). Evaluating Impact Of Communication Skills Training On Level Of Job Stress Among Nursing Personnel Working At Rehabilitation Centers In Cities: Ray- Tehran- Shemiranat. Tehran Univ Med J. 64 (1): 21-26. (in Persian)
 27. Raeissi, P., Zaheeri, M. (1998). Sources of Stress for Hospital Managers and its Impact on their Job Performance. IJPCP 4 (2):40-49. (in Persian)
 28. Sadidi, M. (2019). Prediction of job stress in teachers based on forgiveness and thought control strategies and their relationships with stress. Rooyesh. 8 (3): 55-64. (in Persian)
 29. Sarfarazi, M., Hashemi, SM., Karamzadeh, rangin, N. (2013). Investigating Nervous Pressure Resulted From Work and Its effect on the Decreasing organizational productivity; A case study in fars province red crescent organization. Journal Educational Administration Research Quarterly. 16(4), 119-144. (in Persian)
 30. Sarshar, E. Samiei, R. (2019). Identify the Components of Human Resource Improvement with an Emphasis on Meritocracy in the Iranian Government. Journal of Public Administration Perspective. 10(4), 176-191. (in Persian)
 31. Safari, S. Habibi, E. Dehghan, H. Mahaki, B. Hassanzadeh, A. (2013). Job stress, education and work ability among refinery Journal tkj. 5 (3):1-10. (in Persian)
 32. Striler, J., Shoss, M., Jex, S. (2020). The Relationship between stressors of temporary work and counterproductive work behavior .https://doi.org/10.1002/ smi .2998
 33. Sadeghi-Yarandi, M., Khodabakhshi-Koolaee, A., Falsafinejad, M R., Khaletbari, N. (2019). The Interrelation ship between Job Stress with the Immune System and Functional Memory of Women Working in Diagnostic Laboratories. Shefaye Khatam. 7 (2): 23-32. . (in Persian)
 34. Samadirad, B., Nazari, J., Hasirchi, N., Baybordi, F. (2020). Study of occupational stress causing factors in staff of different units of legal medicine center at Iran Northwest Provinces. Journal HSW; 10 (3) :189-200. (in Persian)
 35. Vander, E., Tina Sercu, M., Vanden Broeck, A., Vanhoof, E., Godder, L. (2019). Who is more susceptible to job stressor and resources? Sensory processing sensitivity as a personal resource and vulnerability factor, plos one14(11)
 36. Yvonne ten, H., & Brouwer, j (2019). Turnover prevention The direct and indirect association between organizational job stressor, Negative emotional and professional commitment in novice nurses. Journal of advancedNursing 76(3). https//doi.org/10.1111/jan.14281
 37. Yu, Ch. (2020). The Effect of Challenge and Hindrance Stressors on Multinational Corporations subsidiary Performance the Role of institutional Dependence. PHD is University of Leeds