مطالعه طولی علل فساد اداری و روش های کنترل آن در مقاطع سال های 78 ، 88 و 99

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

10.52547/jpap.2022.226721.1174

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه، بررسی روند تغییر مهمترین علل ظهور و مؤثرترین راهکارهای مدیریت فساد اداری در سه مقطع زمانی مختلف( سال 1378، سال 1388 و سال 1399) از منظر مدیران و کارکنان بخش دولتی می باشد.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از منظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع بررسی روند بوده و جامعه آماری آن مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی خراسان رضوی می باشد.
یافته‌های پژوهش: عوامل اقتصادی از رتبه اول در سال 78 به رتبه های دوم و سوم در سال 88 و 99 تنزل یافته و عوامل مرتبط با قوانین و مقررات که در سال های 78 و 88 در جایگاه پنجم(آخر) قرار داشتند به رتبه اول علل بروز فساد ارتقاء یافته است. همچنین، قوانین و مقررات کارآمد بعنوان مهمترین راهکارهای کنترل فساد، از رتبه دوم در سال 78 به رتبه اول در دو مطالعه اخیر ارتقاء یافته و افزایش حقوق کارکنان دولت از رتبه اول در سال 78 به جایگاه سوم در سال 88 و به پله 13 در سال 99 سقوط کرده است.
محدودیت‌ها و پیامدها: محافظه کاری در پاسخگویی به سؤالات که باعث می شود نرخ بازگشت پرسشنامه ها بسیار پایین بیاید و فرآیند اجرا را دشوارتر سازد.
پیامدهای عملی: تمرکز بر شفاف‌سازی قوانین و مقررات، اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه دریافت خدمات ، ایجاد مکانیزم‌های کارآمدتری در فرآیند تصمیم گیری سازمان‌های دولتی، اصلاح فرآیندها و ساختارهای اداره امور با رویکرد تشدید کنترل‌های موجود و حصول اطمینان از اجرای دقیق قوانین و بستن راه‌های اعمال نفوذ و سلایق در اجرای مقررات می تواند مد نظر سیاستگذاران قرار گیرد.
ابتکار یا ارزش مقاله: در زمینه فساد اداری در ایران، مطالعۀ طولی انجام نشده و این مقاله ، امکان شناسایی تغییرات نگرش و بهره گیری از آن را در تدوین سیاست‌های اثربخش تر در این حوزه فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Longitudinal study of the causes of Administrative corruption and its control methods in the years of 1999, 2009 and 2021

نویسندگان [English]

  • Mohsen Farhadinejad 1
  • Karim Beyki 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and Administrative sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
2 PhD Student in Public Administration, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to investigate the trend of change in the most important causes of emergence and the most effective strategies for managing corruption in three different time periods (1999, 2009 and 2021) from the perspective of managers and employees of the public sector.
Design/Methodology/Approach: The present study is applied in terms of purpose and in terms of data collection method, descriptive-survey and longitudinal survey.
Research Findings: economic factors have decreased from the first rank in 1999 to the second and third ranks in 2009 and 2021 and the factors related to laws and regulations in 1999 And 2009 were in the fifth (last) position, up to the first rank of the causes of corruption. Also, efficient laws and regulations as the most important strategies to control corruption, have been upgraded from second place in 1999 to first place in the last two studies and increase the salaries of government employees from first place in 1999 to third place in 2009 and to 13th place in 2021 has fallen.
Limitations & Consequences: Conservatism in answering questions, which makes the return rate of questionnaires very low and makes the implementation process more difficult.
Practical Consequences: Based on the results of the research, the focus is on transparency of laws and regulations, informing about how to receive services, creating more efficient mechanisms in the decision-making process of government organizations, reforming processes and governance structures with the approach of tightening existing controls can be considered by policymakers in order to better manage the disease of corruption.
Innovation or value of the Article: By using the trend research approach, this article provides the possibility of identifying changes in attitudes in the target community and the ability to adapt this issue to macro policies to measure their success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative corruption
  • Longitudinal study of corruption
  • public organizations