الگو‌یابی ارزیابی خط مشی‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر موثر بر شاخص‌های کلان اقتصادی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

3 (استاد مدعو واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران) استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.

10.52547/jpap.2022.224671.1133

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر الگو‌یابی ارزیابی خط مشی‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر موثر بر شاخص‌های کلان اقتصادی بوده‌است.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: روش‌شناسی تحقیق، استفاده از روش ترکیبی اکتشافی کیفی - کمی بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی، اساتید مراکز آموزش عالی در زمینه انرژی و اقتصاد و مدیران عالی، میانی و کارشناسان ارشد صنعت برق کشور و در بخش کمی مدیران و معاونان وزارت نیرو، شرکت‌های توانیر، برق منطقه ای تهران، فارس، مازندران و ساتبا بتعداد 180 نفر بودند. در بخش کیفی با روش نمونه‌گیری گلوله برفی، 20 خبره و در بخش کمی با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی با استفاده از فرمول کوکران، 123 نفر انتخاب شدند. داده‌ها در بخش کیفی با تکنیک دلفی و در بخش کمی با پرسشنامه‌ 105 گویه‌ای با نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شد. برای تعیین روایی و پایایی در مرحله کیفی از بررسی‌های لازم شامل مقبولیت و قابلیت، استفاده شده و در مرحله کمی، روایی پرسشنامه‌ها به صورت صوری، محتوایی (محدوده CVR و CVI برای هر یک از گویه‌ها بترتیب بین 6/0 تا 0/1 و 85/0 تا 0/1) و سازه تأیید شد. پایایی و پایایی ترکیبی مولفه‌ها بترتیب بین 847/0 تا 951/0 و 759/0 تا 931/0 برآورد و تأیید شد.
یافته‌های پژوهش: یافته‌ها نشان داد، الگو‌ی ارزیابی خط مشی‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر موثر دارای نه بعد (ارزیابی هدف، چارچوب حقوقی، انطباق و سازگاری، الزامات مدیریت، مدیریت محیط خط مشی، ارزیابی فرایند، ارزیابان خط مشی، حسابرسی و ویژگی شیوه مطلوب ارزیابی) و 25 مولفه بوده‌است.
محدودیت‌ها و پیامدها: ابعاد و مولفه‌های تبیین کننده ارزیابی خط مشی‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که بر شاخص-های کلان اقتصادی تاثیرگذار بوده تا حدود زیادی از پژوهشگران و محققان غافل مانده است. لذا پژوهش حاضر، در پی کم کردن خلاء تحقیقاتی در این خصوص بوده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern the evaluation of renewable energy development policies affecting macroeconomic indicators

نویسندگان [English]

  • Ali Jorsaraee 1
  • Ali Farhadi Mahhali 2
  • Ahmad Jafari Samimi 3
  • Mojtaba Tabari 4
1 PhD Student, in Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
2 Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
3 (Visiting Professor, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran) Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
4 Associate professor, Dpartment of Mangement, Qaemshar Branch, Islamic Azad University, Qaemshar, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to model the evaluation of renewable energy development policies affecting macroeconomic indicators.
Design/ Methodology/ Approach: The research methodology was the use of a combined qualitative-quantitative exploratory method. Statistical population in the qualitative sector, professors of higher education centers in the field of energy and economy and senior, middle and senior managers of the country's electricity industry and in the quantitative sector managers and deputies of the Ministry of Energy, Tavanir companies, Tehran, Fars, Mazandaran and SATBA numbered 180 people. In the qualitative section by snowball sampling method, 20 experts and in the quantitative section by relative class sampling method using Cochran's formula, 123 people were selected. Data were analyzed in qualitative part with Delphi technique and in quantitative part with 105-item questionnaire with SPSS and Smart PLS software. To determine the validity and reliability in the qualitative stage, the necessary tests including acceptability and capability were used, and in the quantitative stage, the validity of the questionnaires in terms of form and content (CVR and CVI range for each item, respectively, between 6 / 0 to 0.1 and 0.85 to 0.1) and the structure was confirmed. The reliability and combined reliability of the components were estimated and confirmed between 0.847 to 0.951 and 0.759 to 0.931, respectively.
Research Findings: Findings showed that the evaluation model of effective renewable energy development policies has nine dimensions (objective evaluation, legal framework, compliance, management requirements, policy environment management, process evaluation, policy evaluators, auditing). And the characteristics of the optimal method of evaluation) and 25 components.
Limitations and consequences: Dimensions and components explaining the evaluation of renewable energy development policies that affect macroeconomic indicators have been largely ignored by researchers and scholars. Therefore, the present study sought to reduce the research gap in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy evaluation
  • Renewable Energy Development
  • Macroeconomic Indicators