تدوین الگوی پیاده‌سازی راهبردهای اداره کلّ ورزش و جوانان استان گلستان در حوزه ورزش سالمندان با روش کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریّت ورزشی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استاد، گروه مدیریّت ورزشی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریّت ورزشی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

هدف: هدف تحقیق، تدوین الگوی پیاده­‌سازی راهبردهای اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان در حوزه­‌ی ورزش سالمندان با روش کارت امتیازی متوازن می­‌باشد.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: پژوهش کاربردی و به شیوه­‌ی توصیفی است و نوع داده‌­ها آمیخته می­‌باشد. الگوی مفهومی تحقیق بر اساس مدل کارت امتیازی کاپلان و نورتن می­‌باشد. جامعه­‌ی آماری در بخش کمّی مدیران اداره کل، مسئولین هیأت ورزش­‌های همگانی و اساتید دانشگاه بالغ بر 44 نفر بودند و نمونه­‌گیری به روش تمام­‌شمار انجام گرفت. در بخش کمّی از پرسشنامه‌­ی محقّق‌­ساخته استفاده شد که روایی آن مورد تأیید ده نفر از اساتید قرار گرفت. داده‌­ها به نرم­افزار SPSS وارد و از آزمون­‌های کولموگروف-اسمیرنف و کای‌­اسکوئر استفاده شد. در بخش کیفی نیز از جلسات شورای راهبردی استفاده گردید.
یافته‌­های پژوهش:  یافته‌­ها نشان داد که اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان در حوزه­‌ی ورزش سالمندان دارای 4 منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری می­‌باشد. بر این اساس 28 هدف راهبردی، 82 سنجه، 82 هدف کمّی و 106 اقدام و ابتکار تهیه و نقشه راهبردی و الگوی اجرایی آن طراحی شد.
محدودیت­‌ها و پیامدها: محقّقین برای تعیین اهداف کمّی، نیازمند اطلاعات دقیق از وضع موجود اداره کل و هیأت ورزش‌­های همگانی بودند اما در برخی موارد به دلیل جدید بودن سنجه، اطّلاعات درستی وجود نداشت.
پیامدهای عملی: الگوی طراحی شده مسیر دستیابی به چشم­‌انداز را تسهیل خواهد نموده و توانایی اجرای راهبردها در ورزش سالمندان را دارد.
ابتکار یا ارزش مقاله: ارزش پژوهش در ارائه­‌ی راهکار مدیریتی برای پیاده­‌سازی راهبردهای توسعه ورزش سالمندان می­‌باشد که منجر به تأمین سلامت آنان می‌­گردد.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Implementing the Strategies of General Administration of Sports and Youth in Golestan Province for Elderly Sport with Balanced Scorecard Method

نویسندگان [English]

 • mojtaba malek 1
 • Seyed Mohammad Hossein Razavi 2
 • saeid tabesh 3

1 M.A, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

2 Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

3 Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

چکیده [English]

Purpose:  The aim of the research is to develop a model for implementing the strategies of the General Administration of Sports and Youth of Golestan Province in the field of sports for the elderlies with a balanced scorecard method.
Design/ methodology/ approach:   Research is applied and descriptive and the data type is mixed. The conceptual model of the research is based on the Kaplan and Norton scorecard model. Statistical population in the quantitative section: The managers of the head department, the officials of the public sports board and university professors, which is over 44 people, and sampling was done by whole number method. In the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used, the validity of which was approved by ten professors. Data were entered into SPSS software and Kolmogorov-Smirnov and Chi-square tests were used. In the qualitative part, the meetings of the Strategic Council were used.
Research Findings:  Findings showed that the General Department of Sports and Youth of Golestan Province in the field of sports for the elderlies has four perspectives: financial, customer, internal processes and growth and learning. Based on this, 28 strategic goals, 82 measures, 82 quantitative goals and 106 actions and initiatives were prepared and the strategic plan and its implementation model were designed.
Limitations & Consequences:  To set quantitative targets, researchers needed accurate information about the current state of the General Administration and the Board of Public Sports, but in some cases, due to the novelty of the measures, the correct information was not available.
Practical Consequences:  The designed model will facilitate achieving the vision and the ability to implement strategies in senior sports.
Innovation or value of the Article:  The value of the research is in providing a management solution for the implementation of sports development strategies for the elderlies that leads to their health.
Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Golestan Province
 • Sport
 • Elderly
 • Balanced Scorecard
 1. Aarabi, S. M., & Rezvani, H. R. (Translator). (2014). Fundamentals of Strategic Management (Fourth Edition). (By David Hanger, Jay, & Violin, Tom L). Tehran: Office of Cultural Research. (In Persian)
 2. Abtahi Nia, A., Mirkazemi, S. A. & Keshtidar, M. (2014). Implementation of BSC Approach to Evaluate the Performance of Physical Education Offices in Iranian Universities. Journal of Research in Sport Management and Motor Behavior, 4 (7), 149-163. (In Persian)
 3. Akbari, H., Soltani, M., & Maleki, A. (Translator). (2011). Strategy map; converting intangible assets into tangible outcomes. (Written by Robert Kaplan and David Norton). Tehran: Ariana Ghalam. (In Persian)
 4. Alvandi, M., Ameli, F. (2010). The Investigation of Implementation the Strategy Map of Balanced Scorecard in Two Iranian Organizations. Future study Management, 21(84), 151-176. (In Persian)
 5. Arabmazar A A, Hosseini M H, Shafiee Z. (2009). A Performance Assessment of Tehran City Tax Affairs Office on the Basis of a Balanced Scorecard Model. Journal of Tax Research. 17 (4), 9-30. (In Persian)
 6. Behroozi, M., Samimi, S. (2016). The Role of the Balanced Scorecard in Assessing the Performance of the Managers. Journal of New Approaches in Educational Administration, 7(26), 95-111. (In Persian)
 7. Chang, P. J., Wray, L., & Lin, Y. (2014). Social relationships, leisure activity, and health in older adults. Health Psychology, 33(6), 516.
 8. Cheah, Y. K. (2011). Influence of socio-demographic factors on physical activity participation in a sample of adults in Penang, Malaysia. Malaysian journal of nutrition, 17(3).
 9. Chung, C. C., Chao, L. C., Chen, C. H., & Lou, S. J. (2016). A balanced scorecard of sustainable management in the Taiwanese bicycle industry: development of performance indicators and importance analysis. Sustainability, 8(6), 518.
 10. Coşkun, A., & Tetik, S. (2013, May). Strategy Focused Sports Clubs: An Implementation of the Balanced Scorecard for Soccer Teams. In International Conference on Economic and Social Studies(Vol. 10, p. 11).
 11. Dimitropoulos, P., Kosmas, I., & Douvis, I. (2017). Implementing the balanced scorecard in a local government sport organization. International Journal of Productivity and Performance Management, 66 (3), 1-20.
 12. Dousti, M. (2015). Quality control and management in sport. Tehran: Bamdadketab Press. (In Persian)
 13. Ekmekçi, Y. A. D. (2014). Implementing of balanced scorecard: sample of Turkish Republic Ministry of Youth and Sport. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 754-761.
 14. Eime, R. M., Charity, M. J., Harvey, J. T., & Payne, W. R. (2015). Participation in sport and physical activity: associations with socio-economic status and geographical remoteness. BMC public health, 15(1), 434.
 15. Glykas, M. (2013). Fuzzy cognitive strategic maps in business process performance measurement. Expert Systems with Applications, 40(1), 1-14.
 16. Gohar Rostami, H. Molay Nejad, M. Ramezani Nejad, R. (2019). Analysis of the dimensions of performance of the General Directorate of Sports and Youth of Guilan Province based on the balanced scorecard model. Organizational Behavior Management in Sports, 6 (2), 345-356. (In Persian)
 17. Hamidi, M. Rajabi Nooshabadi, H. Alidoost Ghahfarkhi, I. Zeinizadeh, M. (2018). Develop a strategic plan for the Student Sports Federation with a balanced scorecard approach. Sports Management Studies. 49,139-158. (In Persian)
 18. Iran Physical Education Organization. (2004). Master plan of physical education and sport - development of sport culture. Tehran: Sib Sabz. (In Persian)
 19. Ige-Elegbede, J., Pilkington, P., Gray, S., & Powell, J. (2019). Barriers and facilitators of physical activity among adults and older adults from Black and Minority Ethnic groups in the UK: A systematic review of qualitative studies. Preventive medicine reports, 100952.
 20. Karami, KH. Salimi, M. Sultan Hosseini, M. (2019). Explain and implement the combined model of balanced scorecard and cover data analysis in evaluating the performance and ranking of sports delegations. Sports Management Studies. 54,205-242. (In Persian)
 21. Keshavarz, L. & Mirahmadi, M. (2017). Developing a Strategic Plan for Implementation of the Strategic Plan of Physical Education Department of Payame Noor University with Balanced Scorecard. Journal of Research in Educational Sport, 5 (12), 152-152. (In Persian)
 22. Keshavarz, L., Hamidi, M., Goodarzi, M., & Sajjadi, S, N. (2013). Explaining the model of implementing the National Olympic Committee strategies with a balanced scorecard. Journal of Sport Management and Motor Behavior Research, 9 (18), 15-42. (In Persian)
 23. Keshavarz, L. Farahani, A. Daneshmandi, Hamzeh. (2015). Developing perspectives and strategic plans for the development of Iranian gymnastics with a balanced scorecard approach. Organizational Behavior Management Studies in Sports, 2 (7), 103-115. (In Persian)
 24. Khaleghi Babaei, S. Keshavarz, L. (2018). Implementation of Iran's championship sports development strategies with a balanced scorecard approach. Applied Research in Sports Management, 7 (2), 11-25. (In Persian)
 25. Lashkarboloki, M. (2011). Strategic Thinking Commands and Techniques. Tehran: Nas Press. (In Persian)
 26. Majdara, A. (2013). Exercise for everyone. Tehran: Avaye Zohour Press. (In Persian)
 27. Mathews, A. E., Laditka, S. B., Laditka, J. N., Wilcox, S., Corwin, S. J., Liu, R., ... & Logsdon, R. G. (2010). Older adults’ perceived physical activity enablers and barriers: a multicultural perspective. Journal of aging and physical activity, 18(2), 119-140.
 28. Mirmohammadi, S. M. Eizadkhah, M. M. (2012). Applying a balanced scorecard model (BSC) in evaluating the implementation of general policies of the administrative system. Public Administration Perespective, 3 (3), 15-31. (In Persian)
 29. Modak, M., Pathak, K., & Ghosh, K. K. (2017). Performance evaluation of outsourcing decision using a BSC and Fuzzy AHP approach: A case of the Indian coal mining organization. Resources Policy, 52, 181-191.
 30. Moslehi Shirazi, A. N. (2009). Integrating Scenario Planning with Balanced Scorecard for Developing a Strategic Management Framework for Industrial Companies. Master thesis. Shiraz University. (In Persian)
 31. Nadrian Jahromi, M. (2012). Fundamentals of Sociology in Sports. Tehran: Bamdad Ketab. (In Persian)
 32. Najafi, A., Hamidi, M. Sajjadi, S. N., & Rajabi, H. (2017). Formulation of Perspectives and Strategic Plan of Islamic Azad University Sport Deputy with Balanced Scorecard Approach. Journal of New Approaches in Sport Management. 5 (19), 9-21. (In Persian)
 33. Nasir Zadeh, A., Farahani, A., & Khezri, H. (2014). Developing Strategic Implementation Strategies for Kerman Youth and Sports Administration with Balanced Scorecard Approach. Journal of Applied Research in Sport Management, 3 (2), 11-25. (In Persian)
 34. Nejad Sajjadi, S. A., Hamidi, M., & Arsalan, M. (2016). Identification and prioritization of landscapes and strategies of Tehran Municipality Sports Organization using AHP model. Journal of Sport Management and Development, 5 (1), 103-116. (In Persian)
 35. Nieplowicz, M. (2014). The use of the balanced scorecard in the implementation of the strategy to support the development of sport and recreation in the city of Lublin. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (375), 94-104.
 36. Quesado, P. R., Aibar-Guzmán, B., & Rodrigues, L. L. (2016). Extrinsic and intrinsic factors in the Balanced Scorecard adoption: An empirical study in Portuguese organizations. European Journal of Management and Business Economics, 25(2), 47-55.
 37. Rajaeian, A., Zahedi, H., Mortezaian, M., & Parvin Pour, Sh. (2016). Assessment and Comparison of Physical and Mental Health of Elderly and Active and Disabled Elderly in Tehran. Journal of Strategic Studies of the Ministry of Sport and Youth, 15 (31), 207-218. (In Persian)
 38. Ranaei kordshouli, H. Saghapoor, A. (2021). Designing an employee performance appraisal model based on organizational performance management models. Public Administration Perespective, 2 (2), 95-114. (In Persian)
 39. Safania, A, M., & Dousti, M. (2009). Sports organizations management. Tehran: Bamdadketab Press. (In Persian)
 40. Safar Alizadeh, A. Nikbakhsh, R. Afarinesh Khaki, A. (2019). Develop strategic perspectives and maps of the Deaf Sports Federation with a balanced scorecard approach and Dimtel. Applied Research in Sports Management, 7 (4), 109-120. (In Persian)
 41. Subramanian, D., & Jana, A. (2018). Assessing urban recreational open spaces for the elderly: A case of three Indian cities. Urban Forestry & Urban Greening, 35, 115-128.
 42. Sultan Pour, Sh. (2017). Design of Strategic Management Model of the Martial Arts Federation of the Islamic Republic of Iran. D. Thesis. Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University. (In Persian)
 43. Vahdani, M., Hamidi, M., Khabiri, M., & Alidost Ghhfarokhi, E. (2017). Development of Physical Education Strategy and Sport Activity Map of the Ministry of Education. Journal of Research in Educational Sport, 5 (12), 17-36. (In Persian)
 44. Zameni, L. Asadi Sarvi, S, KH. (2012). Physical activity and health. Amol: Sustainable North Publishing (Northern Cultural Institute). (In Persian)
 45. Zin, N. M., Sulaiman, S., Ramli, A., & Nawawi, A. (2013). Performance measurement and balanced scorecard implementation: Case evidence of a government-linked company. Procedia Economics and Finance, 7, 197-204.