تدوین الگوی پیاده‌سازی راهبردهای اداره کلّ ورزش و جوانان استان گلستان در حوزه ورزش سالمندان با روش کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریّت ورزشی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استاد، گروه مدیریّت ورزشی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریّت ورزشی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.52547/jpap.2022.223128.1092

چکیده

هدف: هدف تحقیق، تدوین الگوی پیاده‌سازی راهبردهای اداره کلّ ورزش و جوانان استان گلستان در حوزه‌ی ورزش سالمندان با روش کارت امتیازی متوازن می‌باشد.
روش‌شناسی: پژوهش کاربردی و به شیوه‌ی توصیفی است و نوع داده‌ها آمیخته می‌باشد. الگوی مفهمومی تحقیق بر اساس مدل کارت امتیازی کاپلان و نورتن می‌باشد. جامعه‌ی آماری در بخش کمّی: مدیران اداره کل، مسئولین هیأت ورزش‌های همگانی و اساتید دانشگاه بودند کهبالغ بر 44 نفر می‌باشد و نمونه‌گیری به روش تمام‌شمار انجام گرفت. در بخش کمّی از پرسشنامه‌ی محقّق‌ساخته استفاده شد که روایی آن مورد تأیید ده نفر از اساتید قرار گرفت. داده‌ها به نرم‌افزار SPSS وارد و از آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنف و کای‌اسکوئر استفاده شد. در بخش کیفی نیز از جلسات شورای راهبردی استفاده گردید.
یافته‌های پژوهش: یافته‌ها نشان داد که اداره کلّ ورزش و جوانان استان گلستان در حوزه‌ی ورزش سالمندان دارای 4 منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری می‌باشد. بر این اساس 28 هدف راهبردی، 82 سنجه، 82 هدف کمّی و 106 اقدام و ابتکار تهیّه و نقشه راهبردی و الگوی اجرایی آن طرّاحی شد.
محدودیّت‌ها و پیامدها: محقّقین برای تعیین اهداف کمّی، نیازمند اطّلاعات دقیق از وضع موجود اداره کلّ و هیأت ورزش‌های همگانی بودند امّا در برخی موارد به دلیل جدید بودن سنجه، اطّلاعات درستی وجود نداشت.
پیامدهای عملی: الگوی طرّاحی شده مسیر دستیابی به چشم‌انداز را تسهیل خواهد نمود و توانایی اجرای راهبردها در ورزش سالمندان را دارد.
ابتکار یا ارزش مقاله: ارزش پژوهش در ارائه‌ی راهکار مدیریّتی برای پیاده‌سازی راهبردهای توسعه ورزش سالمندان می‌باشد که منجر به تأمین سلامت آنان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Implementation of Strategies of General Administration of Sport and Youth in Golestan Province in Elderly Sport with Balanced Scorecard Method

نویسندگان [English]

  • mojtaba malek 1
  • Seyed Mohammad Hossein Razavi 2
  • saeid tabesh 3
1 M.A, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
3 Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The aim of the research is to develop a model for implementing the strategies of the General Directorate of Sports and Youth of Golestan Province in the field of sports for the elderly with a balanced scorecard method.
Methodology: Research is applied and descriptive and the data type is mixed. The conceptual model of the research is based on the Kaplan and Norton scorecard model. Statistical population in the quantitative section: The managers of the general administration, the officials of the public sports board and university professors, which is over 44 people, and sampling was done by whole number method. In the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used, the validity of which was approved by ten professors. Data were entered into SPSS software and Kolmogorov-Smirnov and Chi-square tests were used. In the qualitative part, the meetings of the Strategic Council were used.
Research Findings: Findings showed that the General Department of Sports and Youth of Golestan Province in the field of sports for the elderly has four perspectives: financial, customer, internal processes and growth and learning. Based on this, 28 strategic goals, 82 measures, 82 quantitative goals and 106 actions and initiatives were prepared and the strategic plan and its implementation model were designed.
Limitations & Consequences: To set quantitative targets, researchers needed accurate information about the current state of the General Administration and the Board of Public Sports, but in some cases, due to the newness of the measure, the correct information was not available.
Practical Consequences: The designed model will facilitate the achievement of the vision and the ability to implement strategies in senior sports.
Innovation or value of the Article: The value of research is in providing a management solution for the implementation of sports development strategies for the elderly that leads to their health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Golestan Province
  • Sport
  • elderly
  • Balanced Scorecard