گفتمان کاوی جانشین پروری در یک سازمان دولتی با رویکرد انتقادی ---- انتشار در شماره تابستان 1401

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران

3 مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران ایران

10.52547/jpap.2021.220481.1060

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر، تحلیل گفتمان‌های پیرامون جانشین‌پروری در یک دستگاه دولتی به‌منظور جلب توجه مدیران مجموعه و آسیب شناسی موضوع است.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر به‌لحاظ رویکرد، کیفی؛ روش نمونه‌گیری، هدفمند (قضاوتی، نظری و گلوله برفی) و روش جمع‌آوری داده‌ها عمدتا مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 13 نفر از مدیران دستگاه مورد مطالعه بوده است. تحلیل داده‌ها، به روش تحلیل گفتمان انتقادی و با بهره‌گیری از الگوی فرکلاف طی سه مرحله توصیف، تفسیر و تبیین انجام یافته است.
یافته‌های پژوهش: مهم‌ترین یافته‌های بخش توصیف، استخراج (416) کد مثبت و (222) کد منفی بوده که پس از طبقه بندی (68) واژه کانونی مثبت و (53) واژه کانونی منفی تعریف شد. در مرحله تفسیر، معلوم گردید نوع نگرش نسبت به انتصابات و مشاغل کلیدی سرمنشا جانشین‌پروری یا جانشین‌هراسی است که مشتمل بر دو گفتمان عمده رویکرد استراتژیک و رویکرد سیاسی نسبت به انتصابات و مشاغل کلیدی بوده است. در مرحله تبیین، مشخص شد در سطحی بالاتر، مسائل مربوط به نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و اداری بر عدم تحقق جانشین‌پروری سایه افکنده‌ و در وضعیت کنونی (عدم تحقق جانشین‌پروری) سلطه نظام سیاسی بر سایر نظام‌های اجتماعی و فرایندهای وابسته به آن (نگرش سیاسی) عاملی است که بیش از همه می‌تواند موضوع انتصابات و جانشین‌پروری را در سازمان مورد مطالعه و بطور کلی در دستگاه-های دولتی و حاکمیتی دستخوش تحولات خود نماید.
محدودیتها و پیامدها: مهم‌ترین محدودیت تفاوت دانش زمینه‌‌ای افراد در تحلیل گفتمان بوده است که تا حدودی پایایی نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
پیامدهای عملی: نتایج تحقیق حاضر به آسیب‌شناسی جانشین‌پروری در سازمان مورد مطالعه و سازمان-های دولتی مشابه کمک می‌نماید.
ابتکار یا ارزش مقاله: آسیب‌شناسی و تحلیل گفتمان انتقادی مسائل پیرامون موضوع جانشین‌پروری نوآوری تحقیق محسوب می‌شود.

نوع مقاله: پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of Succession Planning in a Government Organization with a Critical Approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohammadi Dayani 1
  • Vahid Khashei 2
  • Morteza Zahedi Rad 3
1 Business Management, Allameh Tabataba`i University, Tehran. Iran
2 Associate Professor.Department of Business Management.Allameh Tabataba`i University.Tehran. Iran
3 Department of Administrative Management, Islamci Azad University. North Tehran Branch. Tehran. Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to analyze the discourses about succession planning in a government organization.
Design/ Methodology/ Approach: The present study has been qualitative in terms of approach; The sampling method was purposeful and the data collection method was mainly a semi-structured interview with 13 managers of the studied organization. Data analysis has been done by critical discourse analysis method using the Fairclough's Model in three stages of description, interpretation and explanation.
Research Findings: The most important findings of the description section were the extraction of (416) positive code and (222) negative code, which were defined after classifying (68) positive focal words and (53) negative focal words. In the interpretation phase, it was found that the type of attitude towards appointments and key jobs is the source of succession planning or succession phobia, which includes two main discourses of strategic and political approach to appointments and key jobs. In the explanation stage, it was found that at a higher level, issues related to the political, economic, cultural, legal and administrative system overshadowed the lack of succession and in the current situation (non-succession), the dominance of the political system over other social systems and related processes (political attitude) is the factor that can most of all change the subject of appointments and succession planning in the studied organization and government organizations.
Limitations & Consequences: The most important limitation is the difference in background knowledge of individuals in discourse analysis, which to some extent affects the reliability of research results.
Practical implications: The results of the present study, help to identify obstacles of succession planning in studied organization and similar government organizations.
Innovation or Value of the Study: Pathology and critical discourse analysis about the subject of succession planning is research innovation.

Paper type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

  • succession planning
  • critical discourse analysis
  • Fairclough's Model