نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 44-68

10.29252/jpap.2019.96594

سکینه حاتمی؛ میرعلی سیدنقوی؛ سید مهدی الوانی؛ داوود حسین پور