نویسنده = ���������� ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
طراحی مدل دارایی‌های نامشهود سازمانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 109-128

حبیب میرزایی؛ رضا سپهوند؛ امیر هوشنگ نظر پور؛ محمودرضا اسماعیلی