نویسنده = �������� �� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
ارزشیابی خروجی‏ها، اثرات و پیامدهای پژوهش‏های مدیریتی سال 1392

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 41-65

امیر بابا اکبری ساری؛ محمد قهرمانی؛ کورش فتحی و اجارگاه؛ علیرضا موتمنی