نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر سکوت کارکنان با نقش میانجی درک از حمایت سازمانی

دوره 9، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 87-110

محمدصادق حسن زاده پسیخانی؛ تورج حسن زاده ثمرین؛ بهناز فنون حسنی