تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر سکوت کارکنان با نقش میانجی درک از حمایت سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور،تهران ایران.

2 انجمن کنترل کیفیت استان گیلان

چکیده

چکیده:از جمله عوامل مهمی که سبب می شود کارکنان بر سکوت خود غلبه کرده و در محیط کار مشارکت داشته باشند جو اخلاقی سازمانمی باشد. سازمانهایی که ارزشهای اخلاقی را ارتقا می دهند و به رفاه و آسایش کارکنان خود اهمیت می دهند موجب می شوند که کارکنان جو حمایتی را در سازمان درک کنند.زمانی که درک از حمایت سازمانی در بین افراد یک سازمان افزایش پیدا کند، آنها احساس می کنند که برای سازمان ارزشمند هستند و در نتیجه در مورد موارد مربوط به کارشان مشارکت می کنند.پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر سکوت کارکنان با نقش میانجی درک از حمایت سازمانی انجام گردید. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری ، کارکنان شرکت های مواد غذایی واقع در شهر صنعتی رشت می باشد که تعداد آنها 167 می باشد .اندازه نمونه که از طریق فرمول کوکران به دست آمد 124 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری طبقه ای تناسبی تعداد 140 پرسشنامه توزیع گردید.  ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که دز این راستا از سه پرسشنامه سکوت کارکنان ؛ حمایت سازمانی ادراک شده و جو اخلاقی سازمانی ، استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که متغیر درک از حمایت سازمانی در تاثیرگذاری متغیر جو اخلاقی ابزاری بر سکوت کارکنان به صورت میانجی جزئی  عمل کرده است ، و در تاثیر جو اخلاقی مراقبتی، حرفه ای و قانونی بر سکوت کارکنان نقش میانجی کامل دارد.

عنوان مقاله [English]

The effect of organizational ethical climate on silence of employees with the mediating role of understanding organizational support

چکیده [English]

Abstract:
One of the important factors that make employees overcome silence and participate in the work environment is the ethical climate of the organization. Organizations that promote ethical values and care for the well-being of their employees will make the staff understand the supportive climate in the organization. When they feel that they understand the organizational support among people in an organization, they feel They are valuable to the organization and therefore contribute to their work.
The purpose of this study was to investigate the effect of organizational ethical climate on employee silence with the mediating role of organizational support understanding. The present research is a descriptive-correlational one in terms of applied purpose and in terms of collecting information. The statistical population is the staff of food companies located in the industrial city of Rasht, whose number is 167. The sample size was 124 by Cochran formula. 140 questionnaires were distributed by proportional sampling. The data gathering tool was a questionnaire. In this regard, three employees 'silence questionnaires, perceived organizational support and organizational ethical climate were used. The results of the research showed that the variable of perceived organizational support in influencing the instrumental ethical climate variable on employees' silence Mediator has a partial mediator role, and has a mediator role in the impact of ethical, professional, and legal morale on employee silence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational ethical climate-Staff silence-Organizational support
 • Food companies of Rasht Industrial City
 1. منابع فارسی
 2. • احمدی روح اله شاهزاده،( 1391 )، سکوت سازمانی،تدبیر، دوره ۲۳، شماره ۲۵۱ ،صفحات ۳۹-۴۱
 3. • جلالی رضا, خسروانی فرزانه (1389)، فراموشی سازمانی؛ چالش مهم مدیران در عصر جدید کسب و کار، پژوهش نامه مدیریت تحول (پژوهش نامه مدیریت) : نیمه دوم 1389 , دوره 2 , شماره 4 ; از صفحه 97 تا صفحه 117
 4. • قدیری محبوبه، بشلیده کیومرث، هاشمی شیخشبانی، سیداسماعیل، مشکلانی فرشید(1392) ، رابطه جو اخلاقی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل در کارکنان یک شرکت دولتی، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال هشتم، شماره 2
 5. • فولادوند ،خدیجه (1386) بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت روانی کارکنان بیمارستان های دولتی شهرستان ایلام ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام : بهار 1386 , دوره 15 , شماره 1 ; صص:44 تا 50 .
 6. • نصر اصفهانی علی ، آقاباباپور دهکردی طاهره (1392 ) بررسی رابطه هویت سازمانی با سکوت سـازمانی کارکنان مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان، جامعه شناسی کاربردی، شماره4 ،صص 139-162.
 7. • زارعی متین حسن. طاهری فاطمه. سیار ابوالقاسم.(1390 ). سکوت سازمانی :مفاهیم، علل و پیامدها. فصلنامه علوم مدیریت ایران. شماره 21 ،بهار، سال ششم. ،. صص 104 -77.
 8. • برجعلی لو شهلا ،دعایی حبیب اله، 1389 ،بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت ،چشم انداز مدیریت دولتی ، دوره 1 , شماره 3 ; از صفحه 63 تا صفحه 77 .
 9. • ظهیری آزیتا، احمدی چگنی سحر، کرمی راد بهنام ، سخراوی رضا(1393)،بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عزت نفس سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران،مجله روان شناسی اجتماعی، دوره 2، شماره 29 ، صص: 75-84
 10. • قلاوندی حسن، مرادی زهرا (1394) تحلیل رابطه جو اخلاقی سازمان، هویت سازمانی و سکوت سازمانی، اخلاق در علوم و فناوری ، دوره 10، شماره 2 ، صص 64 تا 72 .
 11. • رحیم نیا ،فریبرز. نیخواه فرخانی، زهرا. (1392) بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت، مدیریت فردا, دوره 12, شماره 37، , صص:22-5
 12. Reference:
 13. • Rothwell ،G.R & Baldwin،J.N.(2007) ethical climate agencies in the state of Georgia .J.Bus.Ethics 70(4): 341-361
 14. • Kish-Gephart JJ, Detert JR, Treviño LK and Edmondson AC (2009) Silenced by fear: The nature,sources, and consequences of fear at work. Research in Organizational Behavior 29: 163–193.
 15. • Martin KD and Cullen JB (2006) Continuities and extensions of ethical climate theory: A metaanalytic review. Journal of Business Ethics 69(2): 175–194.
 16. • Morrison EW (2011) Employee voice behavior: Integration and directions for future research.Academy of Management Annals 5(1): 373–412.
 17. • Valentine S, Greller MM and Richtermeyer SB (2006) Employee job response as a function of ethical context and perceived organization support. Journal of Business Research 59(5): 582–588.
 18. • Van Dyne, L.; Soon A. & Botero, I. C. (2003), Conceptualizing employee silence and employee voice as mulitidimensional constructs. Journal of Management Studies, 40(6), 1359- 1391.
 19. • Kilic, H., et al. (2013). "Factors influencing productivity in small island hotels: evidence from Northern Cyprus." International Journal of Contemporary Hospitality Management 17(4): 315-331.
 20. • Tulubas, T. & Celep, C. (2012), Effect of perceived procedural justice on faculty members’ silence: the mediating role of trust in supervisor. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47, 1221 – 1123.
 21. • Morrison, E. W. & Milliken, F. J. (2000), Organisational silence: a barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of Management Review, 25, 706-725.
 22. • Brinsfield, C.T., Edwards, M.E., & Greenberg, J. (2009). Voice and silence in organizations: Historical review and current conceptualizations. Emerald Group publishing limited, 1, 3-33.
 23. • Wang, A., Chiang, J.T.J., Tsai, C., Lin, T, Cheng, B., (2013), Gender makes the difference: The moderating role of leader gender on the relationship between leadership styles and subordinate performance , Organizational Behavior and Human Decision Processes,122:101-113
 24. • Brinsfield, C.T., Edwards, M.E., & Greenberg, J. (2009). Voice and silence in organizations: Historical review and current conceptualizations. Emerald Group publishing limited, 1, 3-33
 25. • Bagheri, G., Zarei, R., & Nik Aeen, M. (2012). “Organizational Silence (Basic Concepts and Its Development Factors)”. Ideal Type of Management, Vol. 1, No. 1, pp. 47-58.
 26. • Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2001). “Employee Silence: Quiescence and Acquiescence as Responses to Perceived Injustice”. Research in Personnel and Human Resources Management, Vol. 20, No. 1, pp. 331-369.
 27. • Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (Harlos & Pinder, 2006; Leiter2013). “Emotion and injustice in the workplace”. Research in Personnel and Human Resources Management. Vol.20
 28. • Milliken, F. J., Morrison, E. W., & Hewlin, P. F. (2003). An Exploratory Study of Employee Silence: Issues that Employees Don’t Communicate Upward and Why. Journal of management studies, 40(6), pp.1453-1476.
 29. • Deniz,N; Noyan, A; Ertosun, O, G (2013). "The Relationship between Employee Silence and Organizational Commitment in a Private Healthcare Company". ProcediaSocial and Behavioral Sciences 99, pp 691-700
 30. • Cullen, JB. Parboteeah, KP. Victor, B. (2003). The effect of Pf ethical climate on organizational commitment: a two-study analysis. Journal of Business Ethic. 46: 127-41
 31. • Victor, B., Cullen, J. B. (1988). The Organizational Bases of Ethical Work Climates. Administrative Science QuarterlyI, 33, 101-125.
 32. • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchinson, S. & Sowa, D. (1986). “Perceived organizational support”. Journal of Applied Psychology, 75 ( 1), 500-507.
 33. • LaMastro, V. (2010, March). Commitment And Perceived Organizational Support. In National Forum of applied educational research journal (Vol. 23, No. 3).
 34. • Casper, W. J., Harris, C., Taylor-Bianco, A., & Wayne, J. H. (2011). Work– family conflict, perceived supervisor support and organizational commitment among Brazilian professionals. Journal of Vocational Behavior, 79(3), 640-652.
 35. • Vardi Y (2001) The effects of organizational and ethical climates in misconduct at work. Journal of Business Ethics 29(4): 325–337.
 36. • Wang Yau-De ، Hsieh Hui-Hsien (2013)، Organizational ethical climate,perceived organizational support,and employee silence: A cross-level investigation, human relations,66(6) 783–802
 37. • Wimbush JC and Shepard JM (1994) Toward an understanding of ethical climates: Its relationship to ethical behavior and supervisory influence. Journal of Business Ethics 13(8): 637–647.
 38. • Debra, W. Sherril (2008). An exploratory study of ethical climate perceptions of the mortgage banking industry. United States: Capella University.