نویسنده = ������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
مطالعه تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتارهای فرانقش: واکاوی نقش میانجی تعهد سازمانی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 109-128

فاطمه احمدپور؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی؛ فاطمه فهیم‌نیا