نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 2
تحلیل مؤلفه‌های مدیریت دانش بومی و آثار آن بر خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان رشته مدیریت

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 155-173

علی رضائیان؛ بهروز دری؛ غلامعلی طبرسا؛ علی آقایی


طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

عباسعلی حاج کریمی؛ علی رضائیان؛ اکرم هادیزاده؛ علی بنیادی نائینی