نویسنده = ������������ ��������������
تحلیل مؤلفه‌های مدیریت دانش بومی و آثار آن بر خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان رشته مدیریت

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 155-173

علی رضائیان؛ بهروز دری؛ غلامعلی طبرسا؛ علی آقایی


تبیین عوامل سازمانی موثر بر عملکرد تیم‌های کاری

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 41-64

مریم طهرانی؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ محمدرضا حمیدی‌زاده


بررسی نقش سرمایة انسانی در ارتقاء نوآوری سازمانی)باتوجه به نقش میانجی گری خلق دانش(

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

غلامعلی طبرسا؛ بهروز دری؛ فرخ قوچانی؛ آرمان احمدی زاد


ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

غلامعلی طبرسا؛ حمید رامین مهر