سنجش میزان استقرار نظام شایسته سالاری در سازمان های دولتی شهر تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسنده

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

چکیدههدف پژوهش حاضر سنجش میزان استقرار نظام شایسته سالاری در سازمان های دولتی شهر تهران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. از نظر فلسفی، این پژوهش از نوع پژوهش­هایی با فلسفه اثبات گرایانه است. استراتژی­های پژوهش در قالب پژوهش­های همبستگی و پیمایشی قابل بیان است. از نظر اهداف شناختی پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی است و نهایتا اینکه این پژوهش از نظر افق زمانی تک مقطعی است. برای سنجش عوامل موثر بر شایسته سالاری از ابزار پرسشنامه ای که با توجه به مبانی نظری پژوهش طرح شده بود،استفاده شد که پایایی آن با روش آلفای کرونباخ با مقدار 0.75 مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به جامعه پژوهش که سازمان های دولتی شهر تهران است، تجزیه تحلیل داده های پژوهش با نرم افزار spss و با استفاده از روش های آمار توصیفی( میانگین، فراوانی و ...) و آمار استنباطی انجام شد. جهت پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی، رگرسیون چند متغیره و آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است.پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته های حاصل از پژوهش شش عامل: پاسخگویی،منابع مالی، سیاسی کاری،امنیت شغلی، فرهنگ و خانواده به عنوان عوامل موثر استقرار نظام شایسته سالاری شناسایی شده است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the degree of establishment of meritocracy in governmen-tal organizations in Tehran and identifying the factors affecting

نویسنده [English]

 • somayeh zaree

Higher Education and Research Institute of Management and Planning

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is measureing the establishment of meritocra-cy in governmental organizations in Tehran and identifying factors that affect it. Philosophically, this research is a type of research with a posi-tivist philosophy. Research strategies can be expressed in the form of correlation and survey research. In terms of cognitive goals, this re-search is an applied research, and finally, this study is a one-dimensional time horizon. To assess the factors affecting meritocracy, a questionnaire tool was used which was designed according to theoretical foundations of the research. Its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.75). According to the research community which is the gov-ernmental organizations, Research data were analyzed by SPSS software using descriptive statistics (mean, frequency, ...) and inferential statis-tics. To answer the research questions, exploratory factor analysis, mul-tivariate regression and one-sample t-test have been used. After analyz-ing the information, six factors have been identified: accountability, financial resources, labor policy, job security, culture and family as the effective factors in establishing a system of meritocracy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Meritocracy
 1. -Amy Liu, (2007), The Myth Of Meritocracy And Its Implicatio For Higher Education , University Of California , Los Angel.
 2. - Bellows Thomas J., (2009), Meritocracy and the Singapore Political System, Asian Journal of Political Science, Vol. 17, No. 1, April, pp. 24_44.
 3. -Castilla, Emilio J.(2010) Gender, Race, and Meritocracy in Organizational Careers. American Journal of Sociology, Volume 113 Number 6, 1479–1526.
 4. - Dsario, N. (2003). Reconceptualizing Meritocracy: The Decline of Disparate Impact Discrimination law. Harvard civil Rights- civil liberties law Review, 479-510.
 5. -Fotos, Draganidis. Mentaz Gregoris, (2006), a Review of System and Approaches, Information Management and Computer, Vol 14 No 1, PP: 51-84.
 6. -Hauser, Robert M. (2002), Meritocracy, Cognitive Ability, and the Sources of Occupational Success. CDE Working Paper No. 98-07.
 7. - J. Newman Benjamin, Christopher D. Johnston and Patrick L. Lown American Journal of Political Science Vol. 59, No. 2 (April 2015), pp. 326-340
 8. -Kim, C. H., Choi, Y. B. (2017), How Meritocracy is Defined Today? Contempo-rary Aspects of Meritocracy, Economics and Sociology, Vol. 10, No. 1, pp. 112-121.
 9. -Kwate, Naa Oyo A, Meyer, Ilan H,(2010) The Myth of Meritocracy and African American Health, American Journal of Public Health, Vol 100, No. 10,1831- 1834.
 10. -McCLELLAND, DAVID C, (1998), Testing for Competence Rather Than for "In-telligence, American Psychologist.
 11. -Paul Tan, Kenneth, (2008 ) Meritocracy and Elitism in a Global City Ideological Shifts in Singapore, International Political Science Review, Vol. 29, No. 1, 7–27.
 12. -Parish, Rebecca and Sense- interview with lani Guinier, (2003), About theMeasure ofMeritocracy: http://alternet.org/story/33671.
 13. -Petersen, Trond, Saporta, Ishak, Seidel, Marc-David L, (2000) Offering a Job: Meritocracy and Social Networks, American Journal of Sociology, Volume 106,
 14. –816.
 15. - Rosenstein Warren, (2017), Building a Meritocracy,
 16. https://mclagan.aon.com/aon.mclagan/media/files/2017/2017-Jan building a meri-tocracy.pdf.
 17. - Setyowati Endah, (2016), Merit System in Recruitment and Selection Process of Civil Servant Candidate in Malang Indonesia (Implementation of Recruitment and Selection of Civil Servant Candidate in 2010), Journal of Administrative Sciences and Policy Studies, June, Vol. 4, No. 1, pp. 83-95.
 18. -Talib,nadira, Fitzgerald, Richard(2015) Inequality as meritocracy: the use of the metaphor of diversity and the value of inequality within Singapore's meritocratic education system, Critical Discourse Studies,Vol.12, pp445-462.