دستورکار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران.

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه الگوی دستورکار خط­ مشی­ های اصلاح نظام اداری در ایران و با استفاده از نظریه داده­ بنیاد انجام شده است. 16 مصاحبه با خبرگان ادبیات موضوع انجام شد. داده­ ها توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و قضایای پژوهش ارائه گردید. نتایج نشان می­ دهد شرایط علّی اثرگذار بر دستورکار خط­مشی­ های اصلاح نظام اداری شامل حوزه­ های ساختاری و سازماندهی، بهره­ وری، سرمایه انسانی، مدیریتی، قوانین و مقررات و ارتباطات بین­ المللی است. عوامل مداخله­ گر عبارتند از: شبکه­ های اجتماعی، کانون­ های تفکر، عدم تخصیص بهینه بودجه و فقدان انگیزه و تعهد مستمر مدیران و کارگزاران که با توجه به عوامل زمینه­ ای شامل: جریان­ های سیاسی، اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی - فناوری، بین­ المللی و سازمانی - اداری بر دستورکار خط­ مشی­ های اصلاح نظام اداری تاثیر گذارند. همچنین راهبردهای ارائه شده شامل: انطباق قابلیت­ ها، ظرفیت­ ها، و توانمندی­ های نظام اداری با نقش و وظایف یک دولت ایده­ آل و مطلوب، و فرهنگ­ سازی برای ایجاد تحول و اصلاح در نظام اداری منجر به پیامدهای مثبت اصلاح نظام اداری می­ شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Agenda Setting for Policies of Administrative System Reform in Iran

نویسندگان [English]

 • ahmad abolhasaniranjbar 1
 • Karamollah Daneshfard 2
 • Abolhasan Faghihi 2

1 Ph.D. Student, Department of Public Administration, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Prof., Department of Public Administration, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of presenting an agenda for policies of administrative system reform in Iran using data-based theory. 16 interviews were conducted with subject literature experts. In what follows, in selective coding step, research themes were presented. The results show that causal conditions affecting the agenda for policies of administrative system reform include structural and organizational areas, productivity, human capital, management, laws and regulations, and international relations. Intervening factors include: social networks, think tanks, lack of optimal budget allocations, and lack of motivation and continuous commitment of managers and agents, which according to background factors include political, socio-cultural, economic-technological, international and organizational- administrative trends will affect the agenda for policies of administrative system reform. Moreover, the proposed strategies namely adaptation of capabilities, capacities, and capabilities of administrative system with the role and tasks of an ideal and desirable government, as well as creating a culture for an evolution and reform in administrative system, can result in positive consequences to administrative system reform.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Agenda Setting
 • Administrative System
 • Administrative Transformation
 • Policy Making
 1. الوانی، م. (1395). تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی. تهران: انتشارات سمت.
 2. الوانی، م.؛ آذر، ع.، و دانایی فرد، ح. (1390) ، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات اشراقی.
 3. الوانی، م.، و شریف زاده، ف. (1394). فرآیند خط مشی گذاری عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 4. دانایی فرد، ح.؛ خیرگو، م.؛ آذر، ع.، و فانی، ع. (1391). فهم انتقال خط مشی اصلاحات اداری در ایران: پژوهشی بر مبنای راهبرد داده بنیاد. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، 10 (26)، 5-28.
 5. دانش فرد، ک. (1395). فرآیند خط مشی گذاری عمومی. تهران: انتشارات صفار.
 6. عسکری آزاد، محمود. (1392). نقشه راه اصلاح نظام اداری. تهران: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
 7. نجف بیگی، ر. (1388). مدیریت تغییر: نگاهی به نظام اداری ایران. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
 8. هاولت، م،. و رامش، ا. (1394). مطالعه خط مشی عمومی: چرخه های خط مشی و زیر نظام های خط مشی. ترجمه: منوریان و گلشن. تهران: انتشارات کتاب مهربان نشر.
 9. Cobb, R. & Ross, M. (1997). Cultural Strategies of Agenda Denial: Avoidance, Attack, and Redefinition. Lawrence, KA: University Press of Kansas.
 10. Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research (3rd ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. California, USA.
 11. Kingdon, J. (1984). Agendas, Alternative and Public Policies. Boston: Little Brown and Company.