اولویت‌بندی ابعاد سودمندی ادراک‌شده از دید مشتریان همراه بانک در ایران

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

چکیده یکی از عوامل اثرگذار بر استفاده از فناوری جدید (همراه بانک)، سودمندی درک‌شده از سوی کاربران آن فناوری است. در این پژوهش با تمرکز بر ابعاد سومندی درک‌شده یعنی سهولت کاربرد، سرعت و کارایی، شکل فیزیکی تلفن همراه و هزینه استفاده، به تعیین اولویت و اهمیت این ابعاد و شاخص‌های آن‌ها پرداخته شده است. از این رو جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه‌های تهران در نظر گرفته شده است. داده‌های لازم از طریق پرسشنامه 16 سؤالی از 402 نفر که به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی از نوع در دسترس انتخاب شدند، گردآوری شد. جهت آزمون فرضیه، از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که این ابعاد از لحاظ اهمیت و اولویت با یکدیگر تفاوت معناداری دارند و در میان آن‌ها بعد سرعت و کارایی بیشترین اهمیت را دارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که ارائه‌دهندگان خدمت همراه بانک به منظور افزایش سودمندی ادراک‌شده در مشتریان کانون توجه و تمرکز خود را بر افزایش سرعت و کارایی این خدمت قرار دهند.

کلیدواژه‌ها