مدل فرآیندی برندسازی شهری برای کلانشهرهای ایران

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

چکیده هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل فرایندی برندسازی شهری برای کلانشهرهای ایران است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و با استفاده از تئوری داده بنیاد انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی تعداد 17 نفر از مدیران شهرداری و اعضای هیأت علمی رشته‌های مدیریت دولتی، مدیریت بازاریابی، مدیریت سیستم‌ها، مدیریت استراتژیک، مدیریت شهری، برنامه‌ریزی شهری و جغرافیای سیاسی که دارای تجربه در حوزه مدیریت شهری هستند مورد مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته قرار گرفتند و سپس داده‌های حاصل از آنها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تعریف جایگاه مدیریت شهری در نظام برنامه‌ریزی کشور، آمایش سرزمین به منظور تعیین تقسیم وظایف شهری، تغییر دیدگاه نسبت به برند، کاهش رانت و افزایش فضای رقابتی و ظرفیت علمی، مطالعاتی و اجرایی شهرها از زمینه‌های علی برندسازی است. همچنین منابع مالی و اجتماعی شهر، محیط سیاسی و نهادی مساعد و نیز دولت تسهیلگر جزء شرایط مداخله‌گری است که حمایت یا عدم حمایت آنها نقش تعیین‌کننده در موفقیت یا عدم‌موفقیت برندسازی شهری دارد. در این پژوهش افزون بر بررسی شرایط علی و مداخله‌گر، فرایند برندسازی شهری کلانشهرهای ایران و ویژگی‌های آن در طول تحقیق استخراج و ارائه شده است. همچنین پیامدهای برندسازی برای کلانشهرهای ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Process Model of Urban Branding for Metropolises of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: City Branding
 • IRAN's Metropolises
 • Grounded theory
 1. استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1385)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها وشیوه‌ها، بیوک محمودی؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 2. هومن، حیدرعلی (1389)، راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ چاپ دوم.
 3. Ashworth, G., & Kavaratzis, M. (2009). Beyond the logo: Brand management for cities. Journal of Brand Management, 16(8), 520-531.

Azevedo, A. (2005). CITIES AS BRANDS: PLACE MARKETING AS A DEVELOPER. ISCTE.

 1. Baker, B .(2010). Twenty benefits of a city branding strategy. www.destinationbranding.com
 2. Braun, E., & Zenker, S. (2010). Towards an Integrated Approach for Place Brand Management. 50th European Regional Science Association Congress, Jönköping, Sweden
 3. Eshuis, J., & Edwards, A. R. (2008). Branding the city: the democratic legitimacy of a new mode of governance. 58th Political Studies Association (PSA) Annual Conference Democracy, Governance and Conflict: Dilemmas of Theory and Practice Swansea, United Kingdom
 4. Gaggiotti, H., Kim Cheng, P.L., & Yunak, O (2008). City Brand Management (CBM): The case of Kazakhstan. Place Branding and Public Diplomacy, 4(2), 115-123.
 5. Hudson, M. & Hawkin, N. (2006). A tale of two cities - A commentary on historic and current marketing strategies used by the Liverpool and Glasgow regions. Place Branding, 2(2), 155–176.
 6. Kavaratzis, M. (2008). From city marketing to city building; An interdisciplinary analysis with refrence to Amesterdam, Budapest, and Athens. Phd dissertation, Faculty of spatial sciences, University of Groningen, The Netherlands.

10 Kavaratzis, M. (2009). Cities and their brands: Lessons from corporate branding. Place Branding and Public Diplomacy, 5( 1), 26–37.

Kotler, P., Hamlin, M.A., Rein, I., & Haider, D.H. (2002). Marketing Asian Places. Singapore: John Wiley & Sons.

 1. Merrilees, B., Miller, D., & Herington, C (2009). Antecedents of residents' city brand attitudes. Journal of Business Research, 62, 362–367.
 2. Metaxas, T. (2010). Place marketing, place branding and foreign direct investments: Defining their relationship in the frame of local economic development process. Place Branding and Public Diplomacy, 6,. 228–243.
 3. Zenker, S. & Braun, E. (2010). The Place Brand Centre A Conceptual Approach for the Brand Management of Places. 39th European Marketing Academy Conference ,Copenhagen, Denmark.
 4. Zhang, Li & Xiaobin Zhao, S. (2009). City branding and the Olympic effect: A case study of Beijing. Cities, 26 , 245–254.