هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی به مرحله اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش، 108 نفر از کارشناسان مراکز آموزش و تحقیقات جهاد کشاورزی استان لرستان بود که از طریق سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع‌آوری داده‌های اولیه از روش توزیع پرسش‌نامه استاندارد استفاده شد و داده‌های ثانویه از طریق مطالعات کتابخانه‌ای به دست آمد. مقیاس اندازه‌گیری از نوع طیف پنج گزینه‌ای لیکرت بود و از آلفای کرونباخ و اسپیرمن برآون برای محاسبه پایایی پرسش‌نامه‌ها استفاده گردید. ضرایب آلفای کرونباخ و اسپیرمن برآون پرسشنامه هوش فرهنگی به ترتیب معادل80/0 و 92/0 و برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی معادل80/0 و 83/0 به دست آمد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بیـن هـوش فرهنگی کارکنان در چهار مؤلفه فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری با رفتـار شهـرونـدی سـازمانی بر اساس ضرایب همبستگی پیرسون رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام سه مؤلفه شناختی، انگیزشی و فراشناختی، توان پیش‌بینی سطح رفتار شهروندی سازمانی را دارند و مؤلفه شناختی مهم‌ترین نقش را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Intelligence and Organizational Citizenship Behavior

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Cultural Intelligence
 • Organizational Citizenship Behavior
 • Agriculture Education and Research Centers of Lorestan
 1. اسعدی، میر محمد، ندافی، غزاله و میثم شفیعی رودپشتی. (بدون سال). بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابداران کتابخانه‌های عمومی (مورد: کتابخانه‌های عمومی شهرستان یزد)، کتابداری و اطلاع‌رسانی، جلد 18 ، شماره 1.
 2. امیرخانی، طیبه، عارفنژاد، محسن (1391) تحلیل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شماره 26، 89-112.
 3. توماس، دیویدسی و اینکسون، کر (1387)، هوش فرهنگی: مهارت های انسانی برای کسب و کار جهانی، (رجمه : ناصر میرسپاسی)، تهران: انتشارت میثاق همکاران.
 4. حسنی کاخکی، احمد و قلی پور، آرین (1386) رفتار شهروندی سازمانی: گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتری. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 45، 115-145.
 5. رضائیان، علی و رحیمی، فرج ا... (1387)، بررسی تأثیرگذاری عدالت رویه‌ای بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ کردن نقش اعتماد سازمانی. فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 29، 69-87
 6. طبرسا، غلامعلی، هادیزاده، اکرم، و عبدالعلی کشته‌گر (1389)، ارائه مدلی برای تبیین عوامل  مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی، چشم انداز مدیریت دولتی. شماره 1، 101-114.
 7. مشبکی، اصغر و راموز، نجمه (1389)، هوش فرهنگی اکسیر موفقیت مدیران درکلاس جهانی مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره، 3 ، 107-126.
 8. مقیمی، سید محمد (1384)، رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل. فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره 11، 19-48.
 9. نائیجی، محمود، عباسعلی زاده، منصوره (1386)، هوش فرهنگی: سازگاری با ناهمگون‌ها. ماهنامه تدبیر، شماره 181، سال هجدهم، 20-23.
 10. Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C. & Ng, K.Y. (2004). The measurement of culture intelligence: paper presented at the 2004 Academy of management Meeting Symposium on culture intelligence in the 21 st century, New Orleans, LA.
 11. Ang, S.,Van Dyne, L., & koh, C. (2005). personality correlates of the four–factor model of Cultural Intelligence, Group and Organizationmanagement, 31(1), 100-123.
 12. Ang, S., Dyne, L., & Koh, C. (2006). Personality correlates of the four factor model of cultural intelligence, Group and organization management, 31,100-123
 13. Ansari, M., Radmehr, R., & Shalikar, M. (2012). Analysis the Relationship between Cultural Intelligence and Transformational Leadership (The Case of Managers at the trade office). International Journal of Business and Social Science, 3 (14).
 14. Bateman , T. S. , & Organ , D.W.(1983). Job satisfaction and the good soldier : the relationship between affect and employee citizenship. Academy of management Journal, 26, 587-595.
 15. Barnard, C.I. (1938). The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard university press.
 16. Cohen, A. (2007). One Nation, Many Cultures : A Cross-Cultural Study of the Relationship Between Personal Cultural Values and Commitment in the Workplace to In-Role Performance and Organizational Citizenship Behavior. Cross-Cultural Research, 41, 273.
 17. Crowne, K. A. (2008). what leads to cultural intelligence?. Business Horizons, 51(5), 391-399.
 18. Earley, P.C & Peterson, S. R. (2004). The Elusive Cultural Chameleon: Cultural Intelligence as a New Approach to Intercultural Training for the Global Manager. Academy of Management Learning and Education, 3( 1), 100–115.
 19. Earley, P.C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: indivisual interaction across culturals. Stanford, CA, stanfors Business Books.
 20. Hossam, M. A. E. (2008). An investigation of the relationship of openness to experience and organizational citizenship behavior. Journal of American Academy of Business,13(1), 72-78.
 21. katz ,D. (1964). The motivational basis of organizational behavior. Journal of behavioral science, 9, 131_146.
 22. Organ, D.W., & Konovsky, M. (1989). Cognitive versus affective determinants of organizational citizenship behavior. Journal of Applied psychology, 74(1), 157-164.
 23. Organ, D.W. (1988). Organizational citizenship behavior: the good Soldier syndrome. Lexington book, Lexington, MA.
 24. Peterson, B. (2004). cultural intelligence: A guide to working with people from other cultures. Yarmouth .ME.Intercultural press.
 25. Podsokoff, P. M., Mackenzi, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). transformational leader behaviors and their effects On folloers trust in leader satisfaction and organizational behaviors. The leadership Quarterly, 1,107-142.
 26. Solomon, R.C.(1984 ). Morality and the good life,new york.mcgraw_hill.
 27. Somech, A. & Ron, I.(2006). Promoting Organizational Citizenship Behavior in Schools: The Impact of Individual and Organizational Characteristics. Educational Administration Quarterly, 43 (1). 38-66.