هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی به مرحله اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش، 108 نفر از کارشناسان مراکز آموزش و تحقیقات جهاد کشاورزی استان لرستان بود که از طریق سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع‌آوری داده‌های اولیه از روش توزیع پرسش‌نامه استاندارد استفاده شد و داده‌های ثانویه از طریق مطالعات کتابخانه‌ای به دست آمد. مقیاس اندازه‌گیری از نوع طیف پنج گزینه‌ای لیکرت بود و از آلفای کرونباخ و اسپیرمن برآون برای محاسبه پایایی پرسش‌نامه‌ها استفاده گردید. ضرایب آلفای کرونباخ و اسپیرمن برآون پرسشنامه هوش فرهنگی به ترتیب معادل80/0 و 92/0 و برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی معادل80/0 و 83/0 به دست آمد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بیـن هـوش فرهنگی کارکنان در چهار مؤلفه فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری با رفتـار شهـرونـدی سـازمانی بر اساس ضرایب همبستگی پیرسون رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام سه مؤلفه شناختی، انگیزشی و فراشناختی، توان پیش‌بینی سطح رفتار شهروندی سازمانی را دارند و مؤلفه شناختی مهم‌ترین نقش را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها