نویسنده = �������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
طرّاحی متدولوژی بومی اکتساب دانش سازمانی خبرگان با استفاده از نگاشت شناختی معنایی

دوره 9، شماره 4، مهر 1397، صفحه 63-88

روح اله تولایی؛ پیام حقیقی بروجنی؛ محمدمیلاد احمدی