نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
مختصات فرهنگ اداری: ارزش های خدمات عمومی در نظام اداری ایران ---- انتشار در شماره بهار 1401

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.52547/jpap.2021.221738.1054

دکتر فتاح شریف زاده؛ رضا واعظی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد هاشمی