نویسنده = �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
مدلسازی تأثیر اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان هواپیمایی کشور)

دوره 11، شماره 3، مهر 1399، صفحه 87-107

10.29252/jpap.2020.96824

هانیه محمدی؛ سید محمد زرگر؛ هادی همتیان؛ یونس وکیل الرعایا