نویسنده = ������������ ��������������
گونه شناسی خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 121-148

10.29252/jpap.2019.96624

محمدتقی خوبرو؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا جندقی؛ محمد حسین رحمتی