نویسنده = ������������ ������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
شناسایی و اولویت بندی عوامل اثر گذار بر حسادت سازمانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 95-114

10.52547/jpap.2019.96498

سید نجم الدین موسوی؛ معصومه مومنی مفرد؛ مهناز مهرابی